Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị s18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

2. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016.

3. Khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố, từ cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đu và cả năm 2017.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quthực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyn của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vn ti; điu khin giao thông; giám sát, phát hin và xử lý vi phạm về trt tự an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ vtăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

3. Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường st; tiếp tục rà soát, lp đặt hệ thng biển báo giao thông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

4. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và giảm giá cước vận tải đường sắt, đường thủy nội địa giảm áp lực cho vận tải đường bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng trong đô thị và vận tải kết nối các đô thị trung tâm thành phố với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dn đến tai nạn giao thông.

6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi đi tượng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông” trong đó chú trọng vào giới trẻ.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông thành phố

- Chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách về bảo đm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 530/UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020; tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2017; ph biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động theo các chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đ Năm An toàn giao thông 2017, chuyên đề an toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể về an toàn giao thông, phát huy hiệu quả các chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyn hình Hải Phòng, Kênh Phát thanh giao thông - Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng và các Báo, Đài Trung ương khác.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông các địa phương và bộ phận thường trực công tác an toàn giao thông của các Sở, ngành thành viên gửi thông tin kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông về Ban An toàn giao thông thành phố để tổng hợp, xây dựng các báo cáo, thực hiện các phân tích, đánh giá tình hình, nguyên nhân tai nạn giao thông và tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách, các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các Sở, ngành liên quan trong việc xây dựng đề án giao thông thông minh ứng dụng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 27/6/2007 của Chính phủ; xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện giai đoạn 2017-2020.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chủ đề: An toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu bia đối với lái xe; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn bến khách ngang sông; sản xuất các sản phẩm truyền thông (phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi...) để tuyên truyền thống nhất trên toàn thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua các chương trình phi hp với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp....

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2017, phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 4; và giải thưởng báo chí viết về An toàn giao thông năm 2017.

- Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết về an toàn giao thông theo quý, 6 tháng, năm để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng quý tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng, tình hình giao thông phức tạp.

2. Sở Giao thông vận tải:

a, Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông:

- Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Vận ti hàng hóa đường bộ Hải Phòng, tổ chức kiểm tra giám sát công tác tập huấn nghiệp vụ và quy định của pháp luật cho đội ngũ lái xe container, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc, xe tải.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển hành khách năm 2017.

b, Đẩy mạnh triển khai các đề án, quy hoạch về giao thông vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Tiếp tục triển khai thực hiện lập và điều chỉnh các quy hoạch, đề án liên quan đến hoạt động vận tải như: Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn; Đề án tổ chức phân luồng vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trong khu vực thành phố Hải Phòng; Đề án kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, điu tiết hợp lý các phương thức vận tải vào trung tâm thành phố và thí đim cung cp dịch vụ xe đạp công cộng tại một skhu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025....

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Đề án giao thông thông minh; Đề án xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; Đề án xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc; Đề án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn.

c, Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện:

- Tăng cường sử dụng hiệu qudữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô; giám sát, xử phạt nghiêm việc sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch, tàu cao tốc cánh ngầm.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công an thành phố và các đơn vị liên quan đề xuất quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố, lực lượng công an các địa phương thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe; kim soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe.

d, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện

- Tiếp tục đẩy mnh triển khai thực hiện Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điu khin phương tiện; triển khai hiệu quả việc cấp giấy phép lái xe quốc tế.

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên.

e, Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện

- Tiếp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chng tiêu cực trong công tác đăng kim.

- Tiếp tục phối hợp với Công an thành phố, Sở Công Thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phương tiện, chú trọng công tác giám sát việc thực hiện quy định về đăng kiểm và niên hạn sử dụng của phương tiện cơ giới; tăng cường quản lý an toàn kỹ thuật của xe bn bánh chạy điện, xe máy và xe đạp điện.

f, Đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông, hệ thống kết cu hạ tầng giao thông

- Tiếp tục triển khai thực hiện và trình phê duyệt các dự án để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố; rà soát, xây dựng lộ trình và triển khai xóa cơ bản các “điểm đen”, các điểm thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 2760/KH-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông.

- Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, tạo điu kiện hướng dn tt nhất cho người tham gia giao thông biết, chấp hành.

- Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.

g, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra việc thực hiện các cam kết về xếp hàng và vận chuyển đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ tại các địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và các đầu mối hàng hóa.

- Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện doanh vận tải.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa, hàng hải chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn.

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.

3. Công an thành phố

- Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe, lái tàu, đón, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy phép theo quy định... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng Cảnh sát khác (Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát Trật tự) phối hợp với Cảnh sát giao thông tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông vào giờ cao điểm tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông. Chđạo công an các địa phương mở các đt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày Lễ lớn trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chhàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa.

- Tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; đề xuất giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013-2018; triển khai Kế hoạch giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên.

- Tiếp tục tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017.

5. Sở Y tế

- Đẩy mnh triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người tham gia giao thông.

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, các Trung tâm Y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

6. S Thông tin và Truyền thông

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Sở, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông; tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề… tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2017 với trọng tâm là xây dựng “Văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” và chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt; hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường st; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách.

7. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng.

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự an toàn giao thông; tích cực tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

8. Sở Công Thương:

Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

9. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất quy định khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tuyên truyền “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông.

10. Các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đi chúng trên địa bàn thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy vai trò của Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Kênh Phát thanh giao thông:

Tăng cường và nâng cao hiệu qucác chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông; sắp xếp, bố trí thời gian phát sóng chương trình An toàn giao thông vào buổi tối để thu hút người xem.

12. Ủy ban nhân dân các quân, huyện:

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết ”, tổ chức triển khai thực hiện.

Giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời định kỳ theo quý, 06 tháng, cả năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo y ban nhân dân thành phố qua Ban An toàn giao thông thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGT QG;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- Ban ATGT TP;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP, Kênh phát thanh giao thông HP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hải Phòng 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực