Văn bản khác 3305/KH-UBND

Kế hoạch 3305/KH-UBND năm 2015 thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3305/KH-UBND 2015 đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3305/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ: Tư pháp - Công an - Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 05), Ủy ban nhân dân thành phố có Kế hoạch thực hiện trên địa bàn thành phố như sau:

I - Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Thông tư liên tịch số 05 đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào phạm vi điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 05; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo việc thi hành Thông tư liên tịch số 05 được thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Thông tư liên tịch số 05.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông. Đồng thời, phối hợp và bảo đảm chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước.

II- Nội dung công việc và thời gian thực hiện

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính của Thông tư liên tịch số 05.

1.1. Thời gian thực hiện: thường xuyên từ tháng 6/2015

1.2. Các công việc cụ thể:

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư liên tịch số 05 thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình. Các sở, ngành liên quan đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương mình; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính với hình thức phù hợp.

2. Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 05

2.1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc quận, huyện và phường, xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: tháng 7/2015

2.2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Báo cáo về tình hình triển khai tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch.

Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 05 với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 05 ở thành phố Hải Phòng và trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm.

III- Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức sơ kết theo định kỳ; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình; đề xuất các giải pháp, biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Sở Nội vụ tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc bảo đảm chế độ, chính sách và phối hợp với các ngành liên quan trong việc đào tạo cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa liên thông".

- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện bảo đảm kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Ủy ban nhân dân quân, huyên có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố ở địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an quận, huyện, Công an cấp xã và Bảo hiểm xã hội quận, huyện tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận, huyện.

- Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận, huyện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi đối tượng áp dụng, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bằng hình thức phù hợp đến các tầng lớp nhân dân.

- Công khai minh bạch các quy trình liên thông thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi ở bộ phận "một cửa".

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải được bố trí đầy đủ cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch để có hướng xử lý; phân công trách nhiệm và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể địa phương đảm bảo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch này.

- Thực hiện nghiêm chế độ lập và gửi báo cáo, thống kê, đánh giá kết quả về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này, căn cứ vào nội dung công việc, tiến độ và chế độ chi tiêu hiện hành, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
CT, các PCT UBNDTP;
-
Các sở, ban, ngành;
-
UBND cấp huyện, cấp xã;
-
CPVP;
-
Các CVUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3305/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3305/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3305/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3305/KH-UBND 2015 đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3305/KH-UBND 2015 đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3305/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 3305/KH-UBND 2015 đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3305/KH-UBND 2015 đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hải Phòng

            • 22/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực