Văn bản khác 3334/KH-UBND

Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3334/KH-UBND 2019 công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/KH-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại (TTĐN) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định vquản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Văn bản số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác TTĐN năm 2020, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch công tác TTĐN tỉnh Điện Biên năm 2020. cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án Phát triển TTĐN tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2025; Kế hoạch số 3723/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về TTĐN tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020.

- Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, lịch sử văn hóa và các thành tựu đổi mới của tỉnh Điện Biên ra ngoại tỉnh và ra nước ngoài trong quá trình Hội nhập kinh tế.

- Làm cơ sở để các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các hoạt động TTĐN đảm bảo thống nhất, hiệu quả đồng bộ. Cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu để các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đảm bảo hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

Đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan đúng chtrương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN. Chủ động triển khai công tác TTĐN theo Kế hoạch đã đề ra. Đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước về TTĐN.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai các hoạt động TTĐN với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2022.

2. Tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên đến nhân dân trong và ngoài nước thông qua các kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại Trung ương; trên kênh phát thanh, truyền hình các tỉnh thành trên cả nước; trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh Điện Biên; Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; qua các sản phẩm TTĐN; qua tổ chức các cuộc triển lãm, hội nghị, hội chợ thương mại ở nước ngoài, khu vực biên giới và thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Trung Quốc; thông qua các Đề án Hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Đông Bắc - Thái Lan.

3. Tổ chức đấu tranh phản bác, giải thích, làm rõ thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh; quan điểm sai trái và hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

4. Tuyên truyền các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Tuyên truyền việc thực hiện 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tổ chức các cuộc đối ngoại nhân dân, hoạt động TTĐN ở khu vực biên giới và các cửa khẩu thuộc tỉnh.

5. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã được ban hành: Kế hoạch số 3325/KH-UBND ngày 10/11/2017 về tuyên truyền các sự kiện Quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2020.

6. Các hoạt động TTĐN khác:

a) Biên soạn, xuất bản ấn phẩm TTĐN; các tài liệu phục vụ cho cán bộ làm công tác TTĐN.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TTĐN cho các cơ quan, ban, ngành tỉnh.

c) Theo dõi nội dung thông tin và tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài viết về Điện Biên; duy trì hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí những vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm như: Tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới. Tổ chức họp báo công bố các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Thông tin tuyên truyn vcác sự kiện Hội nhập Quốc tế nổi bật trong năm 2020.

d) Tăng cường các hoạt động quan hệ, giao lưu, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Đông Bắc - Thái Lan; tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; đặc biệt là tiềm năng cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chất lượng các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, các loại hình dịch vụ của tỉnh với các địa phương trong cả nước, ra nước ngoài.

e) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả Đán Tăng cường công tác TTĐN với Lào trong tình hình mới tại tnh.

g) Khai thác tối đa phương tiện internet, mạng xã hội... trong việc thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường hiệu quả công tác TTĐN.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kinh phí thực hiện đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính hp pháp khác được giao trong dự toán hng năm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THC HIN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung TTĐN cho các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí và các cổng/trang thông tin điện tử trong tỉnh; phối hp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai nội dung Kế hoạch theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động TTĐN năm 2020 về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/11/2020).

Trên đây là Kế hoạch hoạt động TTĐN tỉnh Điện Biên năm 2020; UBND tỉnh đề nghị các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTT&TT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND t
nh (b/c);
- L/đ UBND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đ
ơn vị lực lượng vũ trang tnh;
- Báo Điện Biên Phủ; Đài PT-TH t
nh;
- Lưu: VT, KGVX(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3334/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3334/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3334/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3334/KH-UBND 2019 công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3334/KH-UBND 2019 công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3334/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3334/KH-UBND 2019 công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3334/KH-UBND 2019 công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên

         • 13/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực