Văn bản khác 338/KH-UBND

Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 338/KH-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/KH-UBND

Bắc Cạn, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” (sau đây gọi là Đề án); lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng. Phấn đấu đến năm 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử lý).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan báo, đài trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu nêu tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

2. Rà soát khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Thực hiện rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập, xung đột pháp lý giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ngành Ngân hàng với hệ thng các văn bản quy phạm pháp luật khác. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xu thành công.

3. Nâng cao năng lực tài chính, chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng

a. Nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng:

- Tăng vốn và cải thiện chất lượng nguồn vốn tự có của tổ chức tín dụng, cụ thể: Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn dài.

- Kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản với các giải pháp:

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp được đề ra tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ: đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ; bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm; khởi kiện khách hàng vay; sử dụng dự phòng rủi ro; tiếp tục cơ cấu lại nợ, hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm; thu nợ và xử lý tài sản bảo đảm; kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động; hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai; tiếp tục hỗ trợ vốn, tín dụng, miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp tín dụng theo hướng thuận tiện cho khách hàng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường; xây dựng và triển khai các biện pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng;

+ Thực hiện nghiêm túc giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng cấp trên cho phép; nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các quy định an toàn trong hoạt động tín dụng; nghiêm cấm che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh;

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ và phương thức phục vụ; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, nhất là năng lực về phân tích dự án, đxuất vay theo dòng tin;

+ Thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ khách hàng vay, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; Rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện đang được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đphân loại nợ theo đúng quy định của pháp luật; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vn và năng lực quản trị rủi ro; kiểm soát, hạn chế rủi ro tập trung tín dụng, tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn phù hợp với khả năng huy động vốn trung dài hạn, nhất là cấp tín dụng cho những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, dự án đầu tư phát triển hạ tầng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động tín dụng. Tăng cường ứng dụng thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng.

b. Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ lệ thuộc vào hoạt động tín dụng sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ:

Kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và kế hoạch tăng trưởng được giao; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ “độc canh tín dụng” sang mô hình đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng; nâng cao tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử...

c. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng:

- Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, bộ phận, cá nhân tại đơn vị; nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ chủ chốt; lựa chọn, bố trí cán bộ hợp lý dựa trên năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao, ý thức tuân thủ pháp luật, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp tốt; công bố công khai, minh bạch, chính xác thông tin; nâng cao trách nhiệm giải trình của các tổ chức tín dụng với công chúng.

- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý, phân tích và phòng ngừa rủi ro; thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo an ninh công nghệ thông tin.

4. Tăng cường đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

- Tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; nâng cao khả năng cảnh báo sớm với những rủi ro tiềm ẩn và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật về ngành Ngân hàng của các tổ chức tín dụng; tăng cường sự phối hợp công tác và chia sẻ thông tin giữa Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, giám sát;...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động, các quy định về cơ cấu lại nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng đxử lý rủi ro; thanh tra, giám sát nợ xu và chất lượng tín dụng. Giám sát thường xuyên diễn biến hoạt động ngân hàng và từng tổ chức tín dụng để phát hiện và cảnh báo kịp thời các rủi ro, vi phạm pháp luật.

5. Giải pháp xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách địa phương và nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước

Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các đơn vị vay vốn tổ chức tín dụng.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, diễn biến về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo các giải pháp nêu tại Kế hoạch này, đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát; nâng cao khả năng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý rủi ro; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

- Chủ trì tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, NHNN Việt Nam kết quả triển khai thực hiện Đề án, nhng khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định tại Luật Đất đai để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhận thế chấp là quyền sử dụng đất của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

- Nghiên cứu xem xét tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện đăng ký điện tử về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở nhu cầu đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức, cá nhân tại các địa phương, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai tổ chức việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo đúng theo yêu cầu.

- Thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường đcác bên nắm bắt theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, VAMC đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ.

4. Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp, chỉ đạo thực hiện áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm hoặc tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tổ chức mua, bán nợ xấu xử lý nợ xấu khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xu.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội; phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án còn tồn đọng để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ.

6. Cục Thuế tỉnh

Quán triệt, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn và lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn và các tổ chức tín dụng có liên quan xây dựng, theo dõi, nắm bắt và thực hiện hiệu quả phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Quán triệt nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến các đơn vị, các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền thực hiện công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, VAMC;

- Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương; đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ tổ chức tín dụng, VAMC trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định.

10. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Tích cực triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, bảo đảm đúng quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 và các văn bản có liên quan; bảo đảm an toàn hoạt động, an toàn tài sản của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; công khai, minh bạch, giữ ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội;

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật làm phát sinh nợ xấu tại từng tổ chức tín dụng;

- Trong quá trình triển khai thực hiện cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mc, đề xuất, kiến nghị về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

11. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh

Tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng để ổn định tâm lý và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tránh gây tác động tiêu cực đến hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2017

- Tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đán “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/9/2017.

2. Giai đoạn 2017-2020

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” theo chức trách, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động này đảm bảo mục tiêu đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể các nội dung nêu trong Kế hoạch này; trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ; tổ chức thực hiện đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của đơn vị mình.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ trước ngày 15/5 và 15/11 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch hành động (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh).

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn là cơ quan đầu mối định kỳ tng hp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/6 và ngày 30/11 hàng năm.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPT
U, VP ĐĐBQH tỉnh và VP HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - XH;
- UBND huyện, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài địa phương và TW trên địa bàn;
- Các TCTD trên địa bàn;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT. NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 338/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu338/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực07/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 338/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 338/KH-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 338/KH-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu338/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành07/09/2017
        Ngày hiệu lực07/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 338/KH-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 338/KH-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Bắc Kạn

           • 07/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực