Văn bản khác 34/KH-UBND

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết 67/2013/QH13 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 34/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 67/2013/QH13 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 67/2013/QH13), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời, đáp ứng mục đích, yêu cầu của công tác triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 251/QĐ-TTg Bảo đảm tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng, đầy đủ về Hiến pháp, có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ, góp phần thực thi và bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và cơ chế phối hợp giữa các ngành, cơ quan, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác triển khai phải quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

b) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

c) Tổ chức triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật

a) Cử báo cáo viên tham gia tập huấn về triển khai Hiến pháp do Trung ương tổ chức

- Thành phần tham dự: Báo cáo viên cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2014

b) Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cho lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, cán bộ pháp chế các sở, ngành, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

+ Hình thức tổ chức: Hội nghị tập trung

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 3 và tháng 4 năm 2014

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân

+ Nội dung:

Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp;

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, địa phương.

+ Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến về Hiến pháp;

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tấn, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp;

Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp là cơ quan thường trực) đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp;

Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp phù hợp với phạm vi, đối tượng, mục đích phổ biến; bảo đảm thời lượng phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp; mở các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm trực tuyến giới thiệu về nội dung Hiến pháp;

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tổ chức thông tin, tuyên truyền về Hiến pháp qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở với thời lượng và thời gian phát sóng phù hợp.

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản , cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

- Nội dung hoạt động:

Tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp để những người tham dự nắm vững nội dung, tinh thần, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ Hiến pháp.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Hình thức: Tùy theo từng đối tượng để có hình thức thực hiện thích hợp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6-7/2014.

d) Triển khai tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

- Nội dung:

Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Theo Kế hoạch của cơ quan Trung ương

đ) Rà soát và áp dụng các quy định mới của Hiến pháp vào giảng dạy

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

e) Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại

- Nội dung: Phổ biến, giới thiệu nội dung của Hiến pháp tới người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức quốc tế; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng mục đích, nội dung, đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp tới người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

g) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Hình thức thực hiện: Quán triệt tại các Hội nghị liên quan đến công tác pháp chế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2014

h) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung và hình thức phù hợp

- Hình thức thực hiện: Thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, thời gian

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm và thường xuyên trong năm.

2. Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương trưng cầu phù hợp với quy định của Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan Trung ương.

3. Tổ chức rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã có hiệu lực

a) Tổ chức rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã có hiệu lực, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong hệ thống pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Lập danh mục, đề xuất nội dung, dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo quy định

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện:

+ Lập và công bố danh mục các quy định, văn bản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm ngày 01/01/2014): Hoàn thành trong tháng 6/2014.

+ Lập và công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: Hàng năm.

c) Trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ được Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

4. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về trình tự, thủ tục và thời hạn ban hành văn bản

a) Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công chủ trì soạn thảo.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị.

b) Tăng cường chất lượng công tác góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, tính khả thi của dự thảo văn bản.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

b) Tổ chức thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó quy định Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm thống nhất với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II năm 2014.

c) Xây dựng kế hoạch và cử cán bộ tham gia lớp đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo chương trình của cơ quan Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho công tác nghiên cứu, soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Tổ chức thực hiện các Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực liên quan khác

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan Trung ương.

6. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Cơ quan tổng hợp: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan Trung ương

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của ngành, cơ quan, địa phương mình; định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu34/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 34/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 67/2013/QH13 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 34/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 67/2013/QH13 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu34/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 34/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 67/2013/QH13 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 34/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 67/2013/QH13 Thừa Thiên Huế

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực