Kế hoạch 34/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

THU THẬP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 10493/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Thu thập tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, Nghị định và Thông tư quy định về quản lý đối với tài liệu lưu trữ; Quản lý thống nhất, đồng bộ và phát huy tối đa giá trị tài liệu lưu trữ của Lưu trữ lịch sử tnh.

- Nhằm bảo quản tài liệu một cách khoa học, an toàn, giúp công tác khai thác, tra tìm tài liệu lưu trữ được nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt công tác nghiên cứu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

- Thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng theo quy định; số hóa tài liệu (Scan) nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đầu vào theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông, trước khi chuẩn bị giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, thống kê thành mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu phối hợp với Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) đgiao nhận tài liệu nộp lưu theo quy định.

- Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan, đơn vị và quyết định mục lục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; có văn bản (kèm theo mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Quy trình, thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện theo khoản 1, mục II Kế hoạch số 10493/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh và Hướng dẫn tạm thời số 3505/HD-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh kịp thời, có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh thống nhất về thời gian, thành phần tài liệu, slượng, đơn vị giao nộp và thời gian giao nhận tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viên vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Kịp thời hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu để chuẩn bị giao nộp hồ sơ, tài liệu và thẩm định hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức giao nộp theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào các phòng, kho, hoàn thiện mục lục hồ sơ vào hệ thống quản lý theo quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai.

2. Thời gian thực hiện

Từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023, Lưu trữ lịch sử tỉnh sẽ triển khai việc tiếp nhận tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Thời gian cụ thể thực hiện việc giao nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh do Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị tự trao đổi, thống nhất.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương dự trù kinh phí thực hiện giao nộp tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh trình Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ dự trù kinh phí tiếp nhận tài liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Nội vụ

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và tiến hành rà soát, kiểm tra chất lượng đối với tài liệu giấy và tài liệu số hóa (scan) của các cơ quan, tổ chức trước khi tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công bộ phận tham mưu chuẩn bị lựa chọn, xác định giá trị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Hướng dẫn tạm thời số 3505/HD-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ.

- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) thống nhất về thời gian nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng thời hạn quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về chất lượng tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, Lưu trữ lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) tiếp nhận và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

- Kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thanh, quyết toán đảm bảo theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ tng hợp, báo cáo đxuất UBND tỉnh đxem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu theo QĐ số 2416/QĐ-UBND ng
ày 13/7/2020;
- Chi cục V
ăn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, KGVX.
E/Hải
-VX/02.2023

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu34/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đồng Nai
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu34/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýCao Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đồng Nai

              • 14/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực