Văn bản khác 3413/KH-UBND

Kế hoạch 3413/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3413/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3413/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 32/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 32);

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-BCA-C07 ngày 01/4/2019 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức về tm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư cho chính quyền các cấp, sở, ban, ngành và quần chúng nhân dân.

- Tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đu cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC tại khu dân cư; củng cố xây dựng lực lượng PCCC ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ PCCC ở khu dân cư; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH, tích cực xây dựng phong trào toàn dân PCCC phát triển sâu rộng, vận động được đông đảo quần chúng tham gia hưởng ứng.

II. NHIỆM VỤ TRNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số hành động số 05-CTr/TU ngày 17/12/2015 về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (gọi tắt là Chương trình 05); Kế hoạch số 1768/KH-UBND ngày 15/3/2016 của UBND thành phvề triển khai Chương trình 05 của Thành ủy. Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập trong công tác PCCC, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, triệt để những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm đbảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

2. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập danh sách các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất ra khỏi khu dân cư đề xuất UBND thành phố di dời ra khỏi khu dân cư.

- Chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá từng loại hình khu dân cư, đặc biệt tại các khu dân cư, đô thị phát triển tập trung tại những tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố có nguy cơ xảy ra cháy, n cao. Trên cơ sở đó phân loại xác định mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng loi hình khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp, công cụ htrợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong Nhân dân, quản lý các sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ ở trong khu dân cư. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn các địa phương tự kiểm tra an toàn về PCCC tại khu dân cư đảm bảo đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (Nghị định 79); kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

- Tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

- Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân PCCC theo phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, "phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH.

- Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực PCCC tham mưu UBND thành phố đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác PCCC và CNCH; tập trung nghiên cứu tham mưu các văn bản hướng dẫn về trang bị phương tiện, các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ gia đình, các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại khu dân cư.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tham mưu, đề xuất các giải pháp PCCC và CNCH trong phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu dân cư, chnh trang đô thị, xây dựng các công trình nguy hiểm cháy, nổ, nhất là trong các khu dân cư thuộc khu tái định cư theo quy hoạch của UBND thành phố.

- Tiếp tục tham mưu triển khai hệ thống giám sát và cảnh báo cháy tự động từ xa, báo cháy sớm tại các khu vực trọng điểm nhằm tiếp nhận thông tin báo cháy nhanh, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý, điều hành góp phần ngăn chạy cháy lớn, cháy lan giảm thiệt hại về người và tài sản.

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới công trình liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn thành phố Đà Nng được phê duyệt tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch UBND thành phố; đề xuất trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; nghiên cứu thực hiện mô hình xã hội hóa về PCCC phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực vận động các nguồn từ xã hội hóa đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC và CNCH bằng những hình thức phù hợp với thực tế cơ sở, khu dân cư; chú trọng tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trong đám cháy cho người dân. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn, thành phố xây dựng tin, bài, phóng sự, phát hành cẩm nang, tờ rơi; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin để giáo dục phòng ngừa chung.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn liên quan về PCCC cho nhà và công trình phù hợp, nhất là trong việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các dự án công trình, khu dân cư, chung cư...; không đề xuất phê duyệt quy hoạch, hay cấp giấy phép xây dựng các dán, công trình khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và chất lượng công trình, nhất là các nhà cao tầng tại khu dân cư, Khu chung cư; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ không có giấy phép.

- Rà soát, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác xây dựng, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và chất lượng công trình, nhất là các nhà cao tầng, khu chung cư nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không nghiệm thu các dự án công trình xây dựng sai quy định.

- Tham mưu UBND thành phố quy định về an toàn PCCC và chỉ đạo xlý các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với các loại hình nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới công trình liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn thành phố Đà Nng được phê duyệt tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch UBND thành phố; trong đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng bến bãi lấy nước ở hai khu vực đã khảo sát là Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; Đầu tư bổ sung các trụ nước chữa cháy trong các khu dân cư; tiếp tục đầu tư xây dựng trụ nước chữa cháy trong kiệt, hẻm ở các khu đô thị là những vị trí xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

5. S Công Thương

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nng tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

6. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nng

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra hệ thống mạng lưới cung cấp điện tại khu dân cư trên địa bàn thành phố; tư vấn, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn nhằm đảm bảo an toàn PCCC, không để xảy ra cháy, nổ lớn về điện gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là thiệt hại về người.

7. S Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nng, Báo Đà Nng

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường tuyên truyền kịp thời chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, phối hợp tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà ở, khu dân cư.

- Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự phản ánh thực trạng công tác PCCC ở khu dân cư; tiếp tục duy trì chuyên mục “Toàn dân PCCC (114)” trên hệ thống phát thanh truyền hình thành phố, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân để giáo dục phòng ngừa.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC, có thể đưa nội dung này vào các chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa tại các trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

- Chỉ đạo các trường, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh. Định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập các kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây mất an toàn PCCC; xây dựng và hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong các khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC; kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo ngành nghề cho các bậc học tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (huyện Hòa Vang).

11. Sở Tài chính

Nghiên cứu dự trù kinh phí, tham mưu bố trí ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành đề xuất UBND thành phố trình Hội đng nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

12. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp thành phố

- Chỉ đạo đưa nội dung thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC vào nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tiếp tục phối hợp với Công an thành phố tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn thành phố Đà Nng giai đoạn 2016-2020. Duy trì củng cố và kiện toàn 795/795 cụm dân cư an toàn PCCC được xây dựng theo lộ trình của UBND thành phố, mục tiêu là kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, ngăn chặn kịp thời cháy lớn, cháy lan.

- Các cơ quan đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các quy định.

13. UBND các quận, huyện

- Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức CC và CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả xảy ra. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại (mức độ nguy hiểm của cơ sở ở khu dân cư, tuyến đường, trụ nước chữa cháy, hệ thống mạng lưới điện...) địa bàn khu dân cư trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn quản lý nhằm triển khai ngay các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư và chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ CC và CNCH theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an; phải xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ; đầu tư trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành tại Thông tư 48/2015/TT-BCA ; chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC” tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA- BTC ngày 10/12/2015; tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

- Ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương.

- Triển khai huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, học tập, thực tập phương án CC và CNCH. Hằng năm 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án CC và CNCH. Đối với các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án có huy động nhiều lực lượng, mỗi năm 01 lần.

- Rà soát toàn bộ quy hoạch khu dân cư, đô thị, quy hoạch giải tỏa đền bù chnh trang đô thị thuộc địa bàn quản lý, trên cơ sở đó có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ CC và CNCH; rà soát, bổ sung các điểm tiếp nước cho xe cha cháy; xây dựng trụ nước chữa cháy trong kiệt, hẻm ở các khu đô thị là những vị trí xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra của UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 2551/QĐ-UBND ngày 15/4/2013.

- Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, xây cột mốc, dựng rào chắn cản trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư; câu móc đường dây điện, viễn thông không đảm bảo quy định. Tích cực vận động nhân dân không được cơi nới, cải tạo hệ thống điện lâu năm, không chất chứa các loại hàng hóa, chất dễ cháy trong nhà; thực hiện xã hội hóa công tác PCCC; tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu.

- Quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà liền kế, nhà ở liền kế mặt phố... cần tính toán đến vấn đề quy hoạch, chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Kiểm soát việc thực hiện cấp phép xây dựng nhà theo đúng quy định. Rà soát quy hoạch các làng nghề truyền thống theo mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, tập trung tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này đng thời căn cứ tình hình thực tế cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo đạt hiệu quả.

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố trước ngày 15/11), để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị liên hệ Công an thành phố để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TVTU, TTHĐND thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBNDTP;
- UBMTTQVN thành phố;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà N
ng;
- Báo Đà N
ng;
- Cổng thông tin điện tử TPĐN;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3413/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3413/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3413/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3413/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3413/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3413/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành27/05/2019
        Ngày hiệu lực27/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3413/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3413/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đà Nẵng

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực