Văn bản khác 342/KH-UBND

Kế hoạch 342/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 342/KH-UBND 2019 kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KHÔNG KẾT NỐI MẠNG TRÁI PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019 - 2020

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng diễn biến phức tạp, các cơ sở hoạt động kinh doanh biến tướng từ giải trí thông thường sang cờ bạc trá hình rất tinh vi, khó phát hiện đxử lý, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê, đến ngày 01/10/2018, trên địa bàn tỉnh có 47 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng đang hoạt động với số lượng 95 máy trò chơi bắn cá,... và hơn 100 máy trò chơi thiếu nhi. Hầu hết các cơ sở kinh doanh lợi dụng trò chơi để tích lũy điểm, quy đổi điểm thưởng thành tiền rất tinh vi để hoạt động cờ bạc trá hình.

Do là loại trò chơi mới, có thưởng điểm và dễ quy đổi thành tiền nên thu hút nhiều người tham gia, biến tướng thành hoạt động cờ bạc; ý thức chp hành pháp luật của một bộ phận người chơi còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trò chơi này chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các ngành chức năng chưa thường xuyên; công tác phòng ngừa, đu tranh với các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn...

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng để tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, xử lý các đối tượng lợi dụng việc kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử không kết ni mạng vi phạm pháp luật, làm mt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN THỰC HIỆN KIM TRA

1. Đối tượng

- Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng.

- Các đi tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng.

- Đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tkhông kết nối mạng.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng.

2. Đa bàn

- Tất cả cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tập trung địa bàn trọng điểm: Các địa phương có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, siêu thị, khu vui chơi giải trí, khu vực biên giới,...

3. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

III. BIỆN PHÁP, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Về công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những quy định của pháp luật về quản lý trò chơi điện t; các hành vi vi phạm pháp luật biến tướng của trò chơi điện tử không kết nối mạng; tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng đmọi người biết, tự giác chp hành.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đối tượng thanh thiếu niên tuyệt đối không tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng, đặc biệt không tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

2. Tăng cường công tác quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng

- Việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử không kết nối mạng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh. Tùy vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện/thành phố quyết định thành phần Đoàn kiểm tra.

- Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng.

- Theo dõi, nắm tình hình liên quan đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng, thiết bị lắp ráp máy để tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai các biện pháp xử lý hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử không kết nối mạng

- Tổ chức khảo sát, lập danh sách từng cơ sở kinh doanh trò chơi điện tkhông kết nối mạng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào tình hình, hoạt động của từng cơ sở, tiến hành theo dõi, định kỳ tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tổng rà soát, lập danh sách các đối tượng thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết ni mạng; các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng đcó biện pháp quản lý, giáo dục.

- Triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý các đối tượng kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng có biểu hiện nghi vn tổ chức đánh bạc, gá bạc, tham gia đánh bạc.

- Tổ chức điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức khi tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; tăng cường tổ chức kiểm tra toàn diện và xử lý theo quy định các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân biết thực hiện.

2. Công an tỉnh

- Tổ chức tổng rà soát, lên danh sách các đối tượng thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc tham gia trò chơi điện tử để có biện pháp quản lý, giáo dục.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng, nht là sử dụng trò chơi điện tử bn cá để tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì kiên quyết xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, nắm tình hình liên quan đến các đối tượng kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng; phối hợp các ngành chức năng tăng cường tun tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, khu vực bến xe, bến tàu, nơi tập kết máy trò chơi điện tử không kết nối mạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kiểm tra xử lý nghiêm máy trò chơi điện tử không kết nối mạng đang hoạt động kinh doanh nhưng không có chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng rà soát, lập danh sách từng cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử không kết ni mạng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình, hoạt động của từng cơ sở, tiến hành phân loại, phân cấp quản lý, theo dõi và thường xuyên tổ chức phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng theo quy định của pháp luật. Trường hợp cn xác minh thêm thông tin về nhân thân của người đăng ký kinh doanh phải liên hệ với cơ quan Công an để xác minh làm rõ.

- Đnh kỳ hàng quý, tổng hợp danh sách, số liệu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, công ty) loại hình kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đphối hợp quản lý.

- Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu phối hợp.

- Phi hp các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. Trường hợp vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

Phối hợp các ngành có liên quan tham gia Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm đối với các loại máy trò chơi điện tử không kết ni mạng đphục vụ xử lý các hành vi vi phạm làm căn cứ xác định khung phạt tin và thẩm quyền xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu bố trí kinh phí cho Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học trên địa bàn tỉnh (thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, chương trình phát thanh thông tin của trường) giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế tham gia trò chơi điện tử không kết ni mạng; tuyệt đối không tham gia cờ bạc núp bóng dưới hình thức trò chơi điện tử.

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí thiết thực, thu hút học sinh, sinh viên tham gia, hạn chế việc tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng,

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên, người lao động, các trưng, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh không tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng, tuyệt đối không tham gia đánh bạc núp bóng dưới hình thức trò chơi điện tử.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về tác hại của việc tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng dưới hình thức cờ bạc trá hình.

8. Cục Quản lý thị trường

Phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở có hoạt động sản xuất, lắp ráp máy trò chơi điện tử không kết nối mạng tổ chức đánh bạc; xử phạt, tịch thu, tiêu hủy những máy không rõ nguồn gốc xuất xứ theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

9. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng theo quy định của pháp luật.

10. Cục Hải quan tỉnh

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn biên giới đngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyn trái phép các máy móc, thiết bị trò chơi điện tử.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh

Tuyên truyền phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng; các hành vi vi phạm pháp luật; tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng để các tổ chức, cá nhân hoặc công dân biết, tự giác chấp hành.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn xử lý các vụ án cờ bạc liên quan đến trò chơi điện tử không kết nối mạng. Thực hiện và chỉ đạo trong hệ thống ngành cấp huyện phối hợp lực lượng Công an sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy t, xét xử các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử không kết nối mạng nhằm giáo dục, răn đe chung trong cộng đồng.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về trò chơi điện tử. Tuyên truyền, vận động và có hình thức xử lý đối với đoàn viên, hội viên thực hiện hành vi cờ bạc khi tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện việc cấp giấy nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử không kết ni mạng trên địa bàn phụ trách đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật. Tham mưu bố trí kinh phí cho Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử không kết ni mạng; vận động Nhân dân mạnh dn tgiác các hành vi vi phạm trong kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý; tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân các quy định về trò chơi điện tử không kết nối mạng, các hành vi vi phạm pháp luật đbiết, chủ động phòng ngừa. Tăng cường tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp huyện, xã; tuyên truyền định kỳ tại trường học, khu dân cư...

Quán triệt và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham gia liên doanh, liên kết, đứng tên kinh doanh các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng nếu phát hiện các cơ sở này có hoạt động cờ bạc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đ theo dõi.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đchỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- PTVP, PCVP Long, PCVP Nhung;
- Các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 342/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu342/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 342/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 342/KH-UBND 2019 kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 342/KH-UBND 2019 kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu342/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 342/KH-UBND 2019 kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 342/KH-UBND 2019 kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật Tây Ninh

              • 28/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực