Văn bản khác 3420/KH-UBND

Kế hoạch 3420/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3420/KH-UBND 2018 chống hạn hán thiếu nước nông nghiệp dân sinh mùa khô tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3420/KH-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DÂN SINH MÙA KHÔ NĂM 2018-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sn xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019, Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Nhằm chủ động phòng ngừa hạn hán, đm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác do tác động của hiện tượng El Nino.

- Đưa ra các gii pháp đi phó khi có hạn xảy ra để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về sản xuất và sinh hoạt của người dân, đảm bảo an sinh, kinh tế.

- Kịp thời huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác chống hạn khi xảy ra hạn hán và tchức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn.

2. Yêu cầu

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Qun lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum, các công ty thủy điện có hchứa thủy điện trên địa bàn tỉnh và các sở ngành có liên quan phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chng hạn.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng nước phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý dùng nước tích cực tham gia công tác phòng chống hạn.

II. Phương án Phòng, chống hạn

1. Diễn biến, dự báo tình hình thời tiết

Theo dự báo của Đài Khí tượng thy văn tỉnh Kon Tum (từ 16 tháng 10 tháng 2018 đến tháng 4 năm 2019) diễn biến khí tượng, thy văn như sau:

* Khí tượng:

- Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái El Nino từ tháng 12 năm 2018, kéo dài đến hết quý I năm 2019.

- Nhiệt độ trong thời ktừ gia tháng 12 năm 2018 đến gia tháng 2 năm 2019 có một số đợt lạnh và rét với nhiệt độ trung bình ngày xuống thấp dưới 18°C (thấp nhất từ 6 - 8°C) ở khu vực các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, các xã phía Bắc, Đông Bc huyện Đăk Glei và một số vùng núi cao; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình ngày xuống thấp dưới 21°C (thấp nhất từ 9 - 11°C). Thời ktháng 3, tháng 4 nhiệt độ tăng dần, một s ngày có nng nóng với nhiệt độ cao nhất các vùng thuộc phía Nam và Tây Nam tnh khnăng đạt 35 - 38°C;

- Mùa mưa năm 2018 kết thúc trong tháng 11, sớm hơn quy luật chung nhiu năm từ 15 - 20 ngày, trong đó:

+ Tng lượng mưa trong hai tháng 11 và 12 năm 2018 ở các vùng phía Tây, Tây Nam tnh khả năng đạt từ 40-70mm; các vùng phía Đông, Đông Bc tnh đạt từ 150 - 300mm, tập trung chủ yếu trong thời kỳ cuối tháng 10 và tháng 11;

+ Thời kỳ tháng 01 và tháng 02 năm 2019 phổ biến các khu vực trong tỉnh ít mưa. Tháng 3, tháng 4 xuất hiện các trận mưa trái mùa và mưa chuyn mùa, lượng mưa có xu thế tăng dần. Khu vực thành phố Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Ry, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi có tng lượng mưa trong hai tháng 3 và tháng 4 năm 2019 khnăng đạt từ 100 - 150mm; khu vực các huyện ĐăK Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông khả năng đạt 50 - 100mm.

* Thủy văn

- Thời kỳ từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019: Mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối có dao động nhtheo xu thế giảm dn; mực nước trên các sông duy trì ở mc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,20 - 0,30 mét; lưu lượng nước thấp hơn từ 10 - 35%. Riêng sông Đăk Bla tại Kon Tum và sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do nh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện và duy trì ở mức thấp hơn từ 0,40 - 1,00 mét.

- Thời kỳ cạn kiệt nhất trong mùa khô 2018 -2019 trên các sông, suối có khả năng xảy ra vào khoảng từ gia tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2019, với lượng dòng chảy trên các sông, suối có khả năng đạt thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25 - 35%.

2. Dự báo khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước

a) Khu vực thành phố Kon Tum và các huyện: Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô:

- Thời gian khô hanh, ít hoặc không có mưa: Từ tháng 12 năm 2018 đến gia tháng 3 năm 2019;

- Lượng nước trên các sông, suối đạt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15 - 35%;

- Có nguy cơ cao xảy ra khô hạn, thiếu nước trên diện rộng với mức độ gay gắt; thi gian khô hạn, thiếu nước kéo dài từ tháng 2 đến gia tháng 4 năm 2019.

b) Khu vực huyện Ngọc Hồi và các xã phía Nam huyện Đăk Glei:

- Thi gian khô hanh, ít hoặc không có mưa: Từ tháng 01 đến giữa tháng 3 năm 2019;

- Lượng nước trên các sông, suối có khnăng đạt thấp hơn trung bình nhiu năm cùng kỳ từ 10 - 20%;

- Có nguy cơ xây ra khô hạn cục bộ, thời gian khô hạn, thiếu nước kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2019.

c) Khu vực các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông và các xã phía Bắc huyện Đăk Glei:

- Thời gian khô hanh, ít mưa: Từ tháng 02 đến hết tháng 3 năm 2019;

- Lượng nước trên các sông, suối đạt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 - 15%;

- Có nguy cơ xảy ra khô hạn thiếu nước cục bộ, mức độ không gay gt, thời gian khô hạn, thiếu nước xảy ra trong tháng 3 năm 2019.

3. Giải pháp, phương án chống hạn và khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt

Theo dự báo Khí tượng, thủy văn trên phạm vi toàn tỉnh ít có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước trong thời kđầu vụ. Tuy nhiên đến thời kỳ cuối vụ (tháng 2 - 4 năm 2019) khô hạn, thiếu nước có khả năng xảy ra cục bộ ở các khu vực không chủ động được nguồn cung cấp nước thuộc địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện Kon Ry, Sa Thầy, Ia H’Drai, Đăk Hà, Đăk Tô. Đchủ động đối phó tình hình hạn hán có thể xảy ra, đảm bảo đnước phục vụ nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sn xuất nông nghiệp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân cn đề phòng và thực hiện các gii pháp chống hạn như sau:

3.1. Đối vi sản xuất nông nghiệp

a.) Công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất

- Vận động Nhân dân tập trung thu hoạch lúa vụ mùa và đồng thời khẩn trương làm đất xuống giống đồng bộ, đúng thời vụ đi với vụ Đông xuân năm 2018 - 2019, chậm nht đến khoảng giữa tháng 12 năm 2018 phải hoàn thành đhạn chế những khó khăn do khô hạn thiếu nước gây ra cuối vụ;

- Đi với cây lúa nước, khuyến cáo nông dân sử dụng giống xác nhận đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho phép sản xuất kinh doanh, phù hp với điều kiện các tiểu vùng sinh thái của tỉnh; có nguồn cung ng giống lúa chđộng; có năng suất, chất lượng khá, ngon cơm, cứng cây, chống đ ngã, chống chịu khô hạn và sâu bnh tốt. Một số giống chlực: HT1, VND95-20, IR64, IR56279, Nhị ưu 838, RVT. Giống bsung: SH2, Hương cốm, VD20, KD18, TBR225, IR17494,...;

- Đối với cây ngô: Bố trí các giống ngô nếp địa phương, Nếp nù, VN2, VN6, MX4 để sử dụng ăn tươi hoặc các ging ngô lai có thời gian sinh trưởng từ 90-100 ngày, chịu hạn như CP989, CP999, C919, LVN61, DK 6919, Bioseed 21, Bioseed 9698, Bioseed 65, V98-2, VN8960,...Nên bố trí trồng ngô trên diện tích đất ô nà, bãi bồi ven sông suối hoặc đất không cấy được lúa do thường xuyên thiếu nước;

- Đối với cây mía: Chọn các giống MY55-14, F157, B85-764, Quế đường 15, QĐ86368, VD79-177, VD81-3254, VN85-1859, R570, K88-92, K95-156, KU01-58, ... Trồng từ đầu tháng 10/2018 đến 31/12/2018 và có thể trồng rải vụ đến tháng 01/2019. Tùy theo từng chân đất đ btrí thời vụ và giống cho phù hợp đtạo điều kiện cho cây mía sinh trưng, phát trin tốt;

- Đi với cây sắn, khuyến cáo nông dân sử dụng giống sắn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn công nhận cho phép sn xut kinh doanh, phù hợp với điu kiện các tiu vùng sinh thái ca tnh; có năng sut cao, khả năng tích lũy bột sớm; có thời gian sinh trưởng phù hợp với khung thời vụ gieo trồng, dạng cây thấp, không phân cành, có thể trồng mật độ dày và thâm canh tăng năng suất. Đối với diện tích trồng trên đất lúa có khả năng thiếu nước tưới và đất lúa 01 vụ cần phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trồng sn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vt tnh Kon Tum tại Công văn số 71/CCTT&BVTV-TT ngày 05 tháng 10 năm 2017;

- Cây cà phê: Sau thu hoạch tiến hành cắt tỉa cành lần 1, xác định thời đim lưới nước ln 1, tưới ln 2, 3. Yêu cu tưới đúng và đlượng nước, trin khai bón phân mùa khô khi tưới đợt 2;

- Cây cao su, bời lời, mắc ca,...và 1 số cây lâm nghiệp khác: Thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như: Làm cỏ, tủ gốc và phát đường băng cản la đđảm bảo tlệ sng cao và phòng chng cháy trong mùa khô.

b) Các giải pháp phòng, chống hạn

- Giải pháp qun vận hành công trình

+ Thực hiện tưới luân phiên, đặc biệt là các công trình có đu mối là hồ chứa để tiết kiệm nước ngay trước khi hạn xảy ra như hồ Cà Tiên, Tân Điền...(Thành Ph Kon Tum); hồ Cà Sâm (Huyện Đăk Hà); hồ Đăk Prông, Đăk Sia 1 (Huyện Sa Thầy); hồ C19, Hố Chè (Huyện Đăk Tô); Đăk Hơ Niêng (Huyện Ngọc Hồi)...Thưng xuyên theo dõi mực nước các hồ để chđộng phòng tránh, điều tiết nước hp lý

+ Quản lý chặt chcống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, đặc biệt là các cng tưới gn đầu mối, không đrò rỉ lãng phí nước, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới. Thực hiện tưới khoa học, tưới từ khu xa đầu mối trước xong mới tưới khu gần đầu mối sau; khu cao tưi trước khu trũng tưới sau;

+ T chc nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hng, rò rỉ để chống tht thoát nước; dùng các biện pháp ginước, tích nước như: Dùng bao tải đất, phai gỗ nâng cao ngưng tràn xả lũ đsử dụng dung tích phòng lũ các hồ cha... nâng cao năng lực tích nước của đầu mối;

+ Tăng cường công tác qun lý, điều tiết nguồn nước kịp thi theo kế hoạch. Việc phân phối nước phải có sự phi hợp đồng bộ gia đơn vị quản lý cấp nước (các trạm qun thy nông, hợp tác xã...) với các hộ dùng nước (tchức, hộ gia đình...) và bám sát lịch thời vụ gieo trng, nhu cầu dùng nước của cây trồng;

+ Các đơn vị quản lý cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước của các công trình, báo cáo kịp thi vcác hiện tượng bt thường đ có biện pháp xử lý khắc phục.

- Giải pháp công trình

+ Kiềm tra cụm đầu mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt động, nht là các công trình đã xung cp đđảm bảo tải nước không bị tht thoát phục vụ tưới và chống hạn;

+ Các chđầu tư xây dựng công trình thủy lợi đy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp (Làng Lung, Kon Trang Kla, Đăk Trit, Đăk Kít, Đăk Rơn Ga...) đhoàn thành đưa vào khai thác sử dụng phục vụ chng hạn;

+ Triển khai mới kiên cố hóa kênh mương để đưa vào phục vụ sn xuất, nâng cao hệ số tưới, tiết kiệm nước;

+ Triển khai thực hiện xây dựng, lp đặt các hệ thống lưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (rau, hoa, quả, cây công nghiệp ...) Đặc biệt là những vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước;

+ Có kế hoạch xây dựng những công trình thủy lợi lớn, đặc biệt là các hồ chứa nhằm đảm bảo tưới ổn định và có nguồn nước để chống hạn khi hạn xảy ra.

- Giải pháp tưi động lực

Khi hạn xảy ra, các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum huy động kịp thời nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư (như máy bơm nước, đường ng, xăng, dầu...) tổ chức bơm tưới bổ sung ngay các vị trí bị hạn như:

- Thành phKon Tum: Bơm nước từ sông Đăk Bla bng máy bơm điện của trạm bơm Vinh Quang, Măng La, Tà Rộp... để tưới và tạo nguồn, dùng máy bơm bơm chuyển tiếp lưới cho khu tưới Tân Điền, Cà Tiên. Dùng biện pháp đắp đập tạm ngăn và dẫn nước vào b hút để bơm nước tưới cho khu vực xã Kroong...;

- Huyện Đăk Hà: Bơm nước từ suối hoặc kênh của hồ Đăk Uy để bổ sung cho khu tưới Cà Sâm; Đăk Căm, Ông Phiêu; khu tưới xã Ngọc Réo; Đăk Hring; Đăk Psi...;

- Các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Kon Ry, Ngọc Hồi...tổ chức bơm nước từ sông, suối, hồ, đập đtưới bsung cho khu vực bị hạn;

- Ngoài ra tùy từng địa phương và nguồn nước tại thời điểm hiện tại, tận dụng tối đa nguồn nước của các khe suối, ao, hồ, đchọn nơi đặt máy bơm để tưới bổ sung cho những khu vực có thể chng hạn. Hoặc dùng các biện pháp đắp đập tạm ngăn suối, dùng máy bơm bơm nước đtưới.

- Giải pháp chuyn đổi cơ cu cây trồng

Nhng diện tích lúa nước thường xuyên bị thiếu nước qua các năm. Nên khuyến cáo, vn động bà con nông dân chuyn đổi cây trng khác như: Cây ngô, rau, đậu các loại... nhm tiết kiệm được nước nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

- Gii pháp thông tin tuyên truyền

+ Các địa phương, đơn vị, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng nước tiết kiệm; phổ biến các phương pháp tưới tiết kiệm, khoa học nhằm tiết kiệm nước;

+ Tuyên truyền đnhân dân hiểu việc biến đi khí hậu như hiện nay hạn hán có thể xảy ra; trên cơ sở đó, cần chuyến đi cơ cấu cây trồng phù hợp, đgiảm thiệt hại về vật chất cho nhân dân khi hạn xảy ra;

+ Vận động nhân dân tích cực tham gia làm thủy lợi, nạo vét phát dọn kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, tn dụng tối đa nguồn nước hiện có. Thực hiện tưới tiết kiệm, tưới vừa đcho nhu cầu cây trồng, giữ bờ bao, bờ thửa để lợi dụng khả năng trữ nước ở mặt ruộng từ 3-5 ngày, tránh tưới liên tục, tràn lan từ thửa này sang tha khác;

+ Nghiêm cấm người dân không tự ý làm bờ cn trên kênh, tháo nước tràn lan gây thất thoát, thiếu nước khu vực cuối kênh;

+ Dùng biện pháp tủ gốc cây trồng cạn bng bao ni lông, cây xanh; trồng hàng băng chắn gió và che nắng cho cây trồng (hoa màu, cà phê, tiêu...);

+ Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu tác hại của việc phá rừng đầu nguồn, từ đó có ý thức bảo vệ và trng rừng đu nguồn các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt.

3.2. Đối vi nước sinh hoạt

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và các đơn vị quản lý công trình chỉ đạo các xã, phường, phòng ban chức năng thường xuyên kim tra các công trình nước tự chảy, giếng nước sinh hoạt để có giải pháp chống hạn riêng cho từng khu vực công trình;

- Vận động nhân dân trong vùng hưởng lợi từ các công trình nước tự chảy thường xuyên nạo vét đầu mối, súc rửa b lng lọc, sửa chữa tuyến đường ng và các bể chứa đchống rò rgây thất thoát nước;

- Tuyên truyền vận động nhân dân dùng nước tiết kiệm, chuẩn bị các vật dụng như: Bồn chứa, thùng nhựa, can đựng nước... để dự trnước sinh hoạt;

- Trong trường hợp thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số khu vực, chính quyền địa phương cần có gii pháp cp nước sinh hoạt htrợ cho nhân dân bng biện pháp chở nước sinh hoạt từ các nơi khác đến;

- Tăng cường biện pháp quản lý điều tiết các công trình nước sinh hoạt tập trung, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị qun lý kim tra hệ thống đầu mối, bể lng lọc, đường ng. Đóng khóa van, vòi tại các vị trí không cần thiết để điều tiết nước đến các vị trí bất lợi nhất;

- Đối với giếng đào: Khuyến cáo nhân dân thường xuyên kim tra và chủ động tổ chức nạo vét đáy giếng để đảm bo nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thi tiết, nguồn nước, nhận định sát tình hình hạn hán, thiêu nước, thường xuyên có văn bản gi đến các địa phương, đơn vị phổ biến người dân để chđộng các biện pháp ứng phó kịp thời;

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, cân đối để bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp, đảm bo hạn chế tác động của hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước; tăng cường sdụng các giống cây trồng thích ứng với điu kiện hạn hán, thiếu nước;

- Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn;

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc địa phương, đơn vị trin khai các giải pháp đảm bo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng, chống hạn.

2. S Tài chính: Chủ trì phối hợp với các s, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tnh kịp thời hỗ trợ kinh phí chống hạn cho các địa phương, đơn vị đphục vụ công tác chống hạn đạt hiệu quả.

3. S Công thương

- Chđạo các chủ đập thủy điện trữ nước các hồ cha thủy điện hợp lý, bảo đảm trữ được lượng nước tối đa theo khả năng an toàn công trình; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hchứa nước thy điện để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ca người dân vùng hạ du;

- Chỉ đạo ưu tiên bảo đm việc cấp điện cho các trạm bơm tưới, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn cần tăng cường hoạt động cấp nước theo kế hoạch sản xuất của nhân dân.

4. STài nguyên và Môi Trường

- Chđạo, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum thực hiện việc quan trắc, dự báo, cảnh báo về tình hình diễn biến khô hạn, thiếu nước, cung cấp kịp thời các bản tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh Phương án điều tiết nước cho hạ du các hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước mà các hồ không thể đảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa lại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Thtướng Chính ph.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, đảm bảo nước phục vụ sn xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.

- Khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 trên địa bàn, trong đó tính đến biện pháp đắp đập tạm ngăn nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến để chđộng vận hành, tận dụng mọi nguồn nước, điều chnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các giải pháp đồng bộ đảm bo duy trì sản xuất có hiu qu;

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chng rò r, thất thoát nước của các hồ chứa, các công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét phát dọn kênh mương, khai thông các cửa lấy nước, bể hút các trạm bơm để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh. Thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đcho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2018-2019;

- Chđộng sử dụng nguồn ngân sách tnh hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khẩn trương khôi phục, sa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xung cấp, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất;

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn.

6. Ban Qun lý Khai thác các công trình thy lợi Kon Tum

- Chủ động sử dụng nguồn ngân sách tnh hỗ trợ và nguồn kinh phí hàng năm của đơn vị để sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp, tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, cửa ly nước, bể hút các trạm bơm tưới, đy nhanh tiến độ thi công sửa chữa nâng cấp các công trình sớm đưa vào khai thác, phục vụ công tác chng hạn;

- Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai phương án, xác định cụ thể từng khu vực có khả năng hạn đ có kế hoạch phòng chng hạn và biện pháp cấp nước hợp lý; phân phối nước chặt chvà linh hoạt; tổ chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước;

- Trên cơ sở dự báo, diễn biến thời tiết, khn trương tổ chức xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 thuộc phạm vi quản lý ca đơn vị. Chỉ đạo các Trạm quản lý thủy nông tăng cường công tác qun lý vận hành và lập kế hoạch tích nước hồ chứa hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và tích nước tối đa;

- Tổ chức theo dõi chặt chdiễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước nhằm chđộng xlý tình huống, kịp thi điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đổi phục vụ tốt yêu cầu của sản xut và đời sống nhân dân.

7. Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, Trung tâm Nưc sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh: Có kế hoạch đảm bo cp nước sinh hoạt phục vụ cho nhân dân trên địa bàn qun lý, đặc biệt khi hạn hán xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.

8. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn để có dự báo, cảnh báo sớm về tình hình khô hạn, thiếu nước, thông báo kịp thi cho các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan và Nhân dân biết để có giải pháp chủ động phòng, chống hạn, bảo vệ sn xut có hiệu qu.

9. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh truyền hình tnh: Kịp thi đưa tin về tình hình thời tiết, diễn biến mực nước trên các sông, suối để các địa phương, đơn vị chủ động trin khai lấy nước; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hiện tượng El Nino, tình hình hạn hán, thiếu nước, các biện pháp chỉ đạo ứng phó của các cấp chính quyền, người dân trong khu vực đ chđộng thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống hạn vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. y ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu y ban nhân dân các huyện, thành phố, các S, ban ngành và đơn vị có liên quan, tập trung triển khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy (b/c);
- HĐND t
nh (b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, th
ành ph;
- Báo Kon Tum;
-
Đài Phát thanh truyền hình;
- Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum;
- Ban QLKT các CTTL Kon Tum;
- Chi cục Thủy
lợi;
- Trung tâm NS
VSMTNT;
- Công t
y Cổ phần cp nước Kon Tum;
- Lưu: V
T, NN5 .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3420/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3420/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực05/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3420/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3420/KH-UBND 2018 chống hạn hán thiếu nước nông nghiệp dân sinh mùa khô tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3420/KH-UBND 2018 chống hạn hán thiếu nước nông nghiệp dân sinh mùa khô tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3420/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành05/12/2018
        Ngày hiệu lực05/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3420/KH-UBND 2018 chống hạn hán thiếu nước nông nghiệp dân sinh mùa khô tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3420/KH-UBND 2018 chống hạn hán thiếu nước nông nghiệp dân sinh mùa khô tỉnh Kon Tum

           • 05/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực