Văn bản khác 3426/KH-UBND

Kế hoạch 3426/KH-UBND năm 2015 về phát triển báo chí thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3426/KH-UBND 2015 phát triển báo chí thành phố Hải Phòng 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3426/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí; Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/03/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển văn hóa Hải Phòng trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ thực trạng phát triển báo chí trên địa bàn thành phố trong những năm qua, xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 15/TTr-STTTT ngày 25/3/2015 và báo cáo giải trình, bổ sung tại Công văn số 271/STTTT-BCXB ngày 18/5/2015,

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát triển báo chí thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Phát triển báo chí đảm bảo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy sự quản lý của chính quyền, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của thành phố; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực và luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch.

- Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đổi mới chất lượng chính trị và nâng cao chuyên môn của các sản phẩm báo chí góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; xây dựng thị trường báo chí để các cơ quan báo chí khai thác có hiệu quả tiềm năng thông tin, nhằm từng bước tự chủ về kinh tế.

- Phát triển báo chí để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng thông tin giữa khu vực thành thị và vùng nông thôn, vùng hải đảo.

- Bảo đảm đến năm 2020, Hải Phòng có nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố, có khả năng liên kết trong nước và quảng bá hình ảnh, lợi thế tiềm năng của Hải Phòng ra khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng số lượng phát hành báo in hàng năm lên 27,14 triệu bản báo/năm bao gồm cả số lượng ấn bản của các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh bạn; mức hưởng thụ bình quân lên 11,45 bản/người/năm. Phát hành báo tại các khu vực có người nước ngoài công tác, lao động tại thành phố; phát hành báo ra các tỉnh khu vực duyên hải Bắc bộ và một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Phát triển báo chí phục vụ công tác đối ngoại.

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới trụ sở các cơ quan báo chí của Hải Phòng. Từng bước hiện đại hóa điều kiện làm việc, phương tiện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình... phù hợp với điều kiện, năng lực hoạt động của báo chí thành phố.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển. Đến năm 2015, phấn đấu 100% cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có trình độ đại học trở lên; 100% có trình độ lý luận chính trị, trong đó 80% có trình độ chính trị trung, cao cấp; 100% phóng viên, biên tập viên biết ít nhất một ngoại ngữ, trong đó có 70% có trình độ từ B trở lên; 100% nhà báo được qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến 2020, có từ 10-15 thạc sĩ trở lên.

- 100% các trưởng cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có đủ tiêu chuẩn theo thông tư số 13/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông có trình độ đại học, được cấp thẻ Nhà báo, trong biên chế chính thức hoặc ký hợp đồng lao động dài hạn với cơ quan Báo chí.

- Phát triển đầy đủ các loại hình báo chí theo hướng hội tụ ở mỗi cơ quan báo chí, bảo đảm tiết kiệm trong đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả tuyên truyền.

II. NỘI DUNG

1. Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

1.1. Đối với loại hình Báo in:

- Báo Hải Phòng: Xây dựng cơ quan báo trở thành tổ hợp báo chí bao gồm nhiều loại hình, phát triển đồng bộ; giữ vững vị thế là một trong những cơ quan báo Đảng hàng đầu trong cả nước, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong thời kỳ mới.

Về các ấn phẩm cụ thể:

Báo Hải Phòng hàng ngày: Tiếp tục duy trì 8-12 trang, đổi mới nội dung và hình thức tờ Báo Hải Phòng hằng ngày theo hướng cập nhật thời sự, chính xác khách quan, đa dạng, nhiều chiều, phù hợp với thực tế phát huy chức năng tuyên truyền và định hướng dư luận. Các số báo đặc biệt in màu tất cả các trang, các số báo khác in màu trang 1 và trang 8; nâng số lượng phát hành lên 12.000 bản/kỳ; chất lượng in báo phấn đấu đạt ngang bằng với các báo trong khu vực.

Duy trì các phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng, Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và phát triển các phụ trương khác (Thanh niên - Tuổi trẻ Tư vấn Pháp luật, Giải trí - Du lịch - Thể thao, Nhà đất - Quy hoạch - Xây dựng...) phát hành đính kèm với Báo Hải Phòng hàng ngày, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Báo Hải Phòng cuối tuần: Cải tiến và nâng cao chất lượng, hình thức, chuyên bộ mới với tên gọi Đất Cảng, phát hành hàng tuần, khổ A3. Nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức ấn phẩm ngang bằng ấn phẩm báo tuần trên thị trường.

- Báo An ninh Hải Phòng: Tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức cảnh giác cách mạng; cổ vũ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân cùng toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác; góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Về các ấn phẩm cụ thể:

Báo An ninh Hải Phòng hàng ngày: Xuất bản 6 kỳ trong tuần vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy; tăng từ 12 trang lên 16 trang vào năm 2015, số lượng phát hành 25.000 bản/kỳ.

Đặc san An ninh Hải Phòng cuối tháng: thực hiện trong năm 2015, xuất bản tuần thứ tư trong tháng, 52 trang, số lượng phát hành: 10.000 bản/kỳ.

- Tạp chí Sinh hoạt chi bộ: Tiếp tục góp phần vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ở cơ sở, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh. Từng bước tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện hoạt động hiện đại. Phấn đấu đến năm 2017 có trụ sở cơ quan tòa soạn riêng, tổ chức bộ máy cán bộ - phóng viên được tăng cường thêm, tăng lên 2 kỳ/tháng, số lượng 48 trang, số lượng phát hành 11.000 - 12.000 bản/kỳ.

- Tạp chí Khoa học và Kinh tế: Trên cơ sở củng cố, nâng cao chất lượng, tiến tới xuất bản 2 kỳ/tháng với 2.000 bản/kỳ theo Giấy phép. Phấn đấu phát hành thêm Đặc san Khoa học và Kinh tế cuối tháng.

- Tạp chí Cửa biển: Phấn đấu đến năm 2016 thực hiện việc tách tòa soạn Tạp chí Cửa Biển độc lập với Văn phòng Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng, có tài khoản riêng, tổ chức bộ máy phóng viên, biên tập viên; bổ sung nâng cấp trang thiết bị hiện đại tại tòa soạn phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên. Phấn đấu đến 2017 xuất bản 2 tháng/kỳ với 88 trang/kỳ, lượng phát hành từ 3000 - 5000 bản/kỳ. Thực hiện việc chế bản ngay tại tòa soạn.

- Tạp chí Khoa học: Nâng cao chất lượng trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các công trình khoa học theo chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Hải Phòng và các nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích; bổ sung nâng cấp trang thiết bị phục vụ tòa soạn, phấn đấu đến năm 2020 xuất bản 1 số/tháng, mỗi năm sẽ có một số đặc san.

1.2. Đối với loại hình Báo điện tử:

- Báo Hải Phòng điện tử: Phấn đấu năm 2015 hoàn thành nâng cấp truyền hình internet, lập thêm trang thông tin điện tử Tiếng Anh và Tiếng Trung theo đề án đã được Thường trực Thành ủy phê duyệt từ năm 2010. Nâng cao chất lượng Báo Hải Phòng điện tử bảo đảm thông tin nhanh nhất, đúng, trúng, hay và là kênh thông tin quan trọng về truyền thông đối ngoại. Năm 2015 phấn đấu xây dựng Báo Hải Phòng điện tử tiếng Việt có lượng truy cập đứng thứ ba so với các tờ báo điện tử ở địa phương của cả nước.

- Trang tin điện tử An ninh Hải Phòng: Thường xuyên được cập nhật nội dung thông tin phong phú, phù hợp với sự tiến bộ về công nghệ thông tin, thay đổi giao diện tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc. Đến năm 2016, nâng cấp trang tin điện tử thành Báo điện tử An ninh Hải Phòng.

1.3. Đối với loại hình phát thanh:

- Tập trung mở rộng diện phủ sóng, tăng thêm thời lượng, hoàn thiện hệ chương trình, nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng phủ sóng; đổi mới công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn, phát sóng theo hướng hiện đại hóa.

- Nâng cao chất lượng kênh phát thanh FM (5kw) tần số 93,7Mhz cả về nội dung chương trình và chất lượng phát sóng; Thời lượng phát sóng FM đạt 24 giờ/ngày bao gồm cả chuyển tiếp VOV, trong đó chương trình gốc do Đài sản xuất đạt 50%.

- Tổ chức sản xuất Kênh phát thanh giao thông chuyên biệt FM (2kw) tần số dự kiến 95,8 MHz thời lượng 16 giờ/ngày, trong đó chương trình gốc do Đài tự sản xuất đạt 50%.

- Phủ sóng phát thanh 100% địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo người dân thành phố có thể nghe các chương trình phát thanh với chất lượng phát sóng đạt yêu cầu.

- Đổi mới công nghệ sản xuất các chương trình và phát sóng phát thanh theo công nghệ số phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009.

- Nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống Đài phát thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn để tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

1.4. Đối với truyền hình:

* Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng:

- Đầu tư phát triển công nghệ và tiêu chuẩn truyền hình phù hợp với quy hoạch đạt trình độ tương đương với công nghệ sản xuất chương trình truyền hình và phát sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam và trên thế giới, chú trọng xu hướng hội tụ giữa viễn thông - tin học - truyền hình trong phát triển công nghệ.

- Thực hiện chức năng Truyền dẫn phát sóng cho vùng Duyên hải Bắc Bộ theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

- Nâng cao chất lượng chương trình Truyền hình kênh THP, thời lượng duy trì 24 giờ/ngày, trong đó chương trình do Đài tự sản xuất đạt 60%. Trong điều kiện cho phép, nghiên cứu sản xuất và phát sóng thêm kênh truyền hình Văn nghệ - Giải trí - Thể thao, thời lượng phát sóng 16 giờ/ngày, trong đó chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tự sản xuất đạt 50%. Nâng cao chất lượng trang Website của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng.

- Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2015 ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự tại thành phố, chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ số; bảo đảm 100% dân cư, đảm bảo các hộ dân có thể xem được các chương trình truyền hình thiết yếu của Trung ương và địa phương.

- Đổi mới công nghệ sản xuất các chương trình theo công nghệ và tiêu chuẩn MPEG-4 và các phiên bản tiếp theo.

* Loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền:

- Phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền như: Cáp tương tự, cáp số, IPTV, Mobie TV, truyền hình mặt đất số DVB-T2...

- Căn cứ vào Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch Phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của thành phố, đảm bảo thị trường truyền hình dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn phát triển bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, hài hòa lợi ích người dân và doanh nghiệp, người dân được lựa chọn những công nghệ mới, tiếp nhận nhiều chương trình phong phú chất lượng cao.

1.5. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

- Tích cực tham gia sinh hoạt với cộng đồng báo chí Hải Phòng, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của người làm báo.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của luật báo chí và các quy định về hoạt động Báo chí của thành phố; tăng cường số lượng, chất lượng tin, bài, bảo đảm nội dung thông tin về các hoạt động của thành phố được đăng tải định kỳ thường xuyên, góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, hiệu quả hình ảnh thành phố.

2. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện hiện đại, đồng bộ.

2.1. Đối với các cơ quan báo in:

- Nâng cấp trụ sở làm việc. Tập trung đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng tòa soạn điện tử hiện đại, linh hoạt và hiệu quả.

- Từng bước thay thế các thiết bị kỹ thuật lạc hậu (máy tính, máy chủ dùng cho mạng LAN), hệ thống máy tính đồ họa tốc độ cao cho bộ phận thiết kế ma két trực tiếp, hoàn chỉnh và khép kín quy trình xuất bản.

- Trang bị máy ảnh, máy tính và máy ghi âm cho tất cả phóng viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển của báo.

2.2. Đối với Báo điện tử:

Trang bị máy chủ riêng, bổ sung thiết bị cho bộ phận chuyên trách báo điện tử, trong đó có thiết bị quay video, xây dựng phần mềm web mới với các tính năng tiên tiến, hiện đại (tích hợp đa phương tiện - âm thanh, video, giao tiếp trực tuyến...) phù hợp chung với một tờ báo điện tử độc lập, cũng như bước đầu tạo lập môi trường làm việc chung trong cả cơ quan Báo theo hướng “tòa soạn điện tử”.

2.3. Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng:

- Hoàn thành các thủ tục chuyển về trụ sở mới tại đường Nguyễn Bình.

- Đầu tư trang thiết bị mới cho sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng số hóa, đầu tư xe chuyên dụng cho truyền hình. Có kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống truyền hình cáp. Thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất theo lộ trình tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

- Về công nghệ truyền dẫn phát sóng: chuyển đổi 100% các kênh truyền hình sử dụng công nghệ truyền dẫn, phát sóng tương tự sang công nghệ kỹ thuật số, đầu tư mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ tương tự sang công nghệ số đạt 100% từ khâu đầu vào sản xuất chương trình, hậu kỳ đến truyền dẫn và lưu trữ.

- Về công nghệ sản xuất chương trình truyền hình: chuyển sang công nghệ kỹ thuật số cả 3 giai đoạn: tiền kỳ, hậu kỳ và phát sóng. Áp dụng công nghệ kỹ thuật số đan xen với công nghệ analog hiện nay để có thể tận dụng, khai thác tối đa nguồn thiết bị hiện có, tránh lãng phí.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các trạm tiếp phát sóng, các cột angten truyền hình, đề án số hóa hạ tầng phát sóng giai đoạn 2010-2015.

2.4. Đối với các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương:

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng Trung tâm thông tin báo chí Hải Phòng tại Trung tâm hành chính - chính trị Bắc Sông Cấm. Trung tâm thông tin báo chí Hải Phòng sẽ trở thành nơi tập trung hoạt động báo chí của thành phố như: tổ chức các cuộc họp báo, trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ của các nhà báo; cập nhật, lưu trữ các dữ liệu của thành phố để cung cấp cho các cơ quan báo chí; cho thuê làm Văn phòng đại diện, thường trú của các báo Trung ương.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động báo chí; xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế phát triển.

- Xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với quy mô và xu thế phát triển của báo chí trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với trình độ phát triển; cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp các hình thức đào tạo trong nước và nước ngoài hợp lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ được giao và chủ động nguồn cán bộ quản lý cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chuyên viên về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí, lý luận chính trị ở trong nước và nước ngoài. Đảm bảo cán bộ quản lý nhà nước về báo chí có năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, mạnh và hội nhập của báo chí.

4. Xây dựng và phát triển thị trường báo chí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, chính xác

- Đổi mới cả nội dung và hình thức sản phẩm báo chí; đa dạng hóa nội dung thông tin nhằm đáp ứng các loại nhu cầu về thông tin kinh tế, thương mại xã hội, khoa học - kỹ thuật, công nghệ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật... của mọi thành phần trong xã hội; đồng thời tăng số ấn phẩm dành riêng cho mỗi loại đối tượng hưởng thụ thông tin (chuyên biệt hóa đối tượng) một cách hợp lý.

- Mở rộng thị trường báo chí trong nước, chú trọng thị trường vùng duyên hải Bắc bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Mở rộng thông tin đối ngoại, tăng cường các chương trình dùng ngoại ngữ (trước mắt là tiếng Anh, Trung, Nhật Bản) và các chuyên mục dành riêng cho người nước ngoài tìm hiểu về thành phố, thu thập các tin tức quốc tế có tác động đến kinh tế, xã hội của thành phố. Mở rộng phát hành ra các huyện đảo, biên giới. Mở rộng phạm vi phủ sóng, tăng cường phát tín hiệu truyền hình của thành phố qua vệ tinh Vinasat-1.

- Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phát hành cho đội ngũ nhân viên làm công tác thị trường; đa dạng hóa các hình thức phát hành; từng bước xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu báo chí Hải Phòng.

5. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường quản lý nhà nước về báo chí

- Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các văn bản pháp quy liên quan đến phát ngôn và cung cấp thông tin, xử lý các vi phạm, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả đánh giá thông tin tuyên truyền, khen thưởng, xử phạt nghiêm minh; thực hiện trả lời các vấn đề báo chí nêu.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của thành phố về hoạt động báo chí và phát triển báo chí. Hướng dẫn phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy ở địa phương. Có cơ chế phối hợp, giao ban thường xuyên giữa tập thể người phát ngôn trong các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý đối với các vi phạm quy định của pháp luật về báo chí. Tăng cường phối hợp trong công tác định hướng thông tin cho báo chí để phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới nội dung và phương pháp công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động chỉ đạo, quản lý để vừa bảo đảm thông tin định hướng được nhanh, kịp thời, vừa nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; giữa các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan.

6. Bảo đảm an ninh văn hóa, tư tưởng trong hoạt động báo chí

- Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng báo chí chống phá Đảng, Nhà nước và thành phố; các hoạt động lợi dụng danh nghĩa hợp tác tài trợ báo chí nhằm tuyên truyền phá hoại tư tưởng, lôi kéo, tác động chuyển hóa nội bộ số phóng viên, biên tập viên, nhất là số cán bộ chủ chốt trong các cơ quan báo chí.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đưa tin, bài, các ấn phẩm lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, những vấn đề nhạy cảm về chính trị, trái ngược với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, không để gây dư luận phức tạp, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan báo chí, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu văn hóa phẩm vào trong nước, không để nhập khẩu những ấn phẩm có nội dung xấu, phức tạp, nhạy cảm.

7. Tăng cường hợp tác trong nước và Quốc tế về báo chí:

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức báo chí trong nước và quốc tế, chú trọng các tổ chức đã có mối quan hệ truyền thống; chủ động tham gia các hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức với các tổ chức trong nước và quốc tế theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông Tin và Truyền thông.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính của các nước và các tổ chức quốc tế để phát triển sự nghiệp báo chí trên địa bàn thành phố.

- Tranh thủ sự hợp tác quốc tế để huy động các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển ODA, để phát triển phát thanh truyền hình và tăng cường việc phủ sóng chất lượng tốt đến vùng xa, vùng hải đảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch này; đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm trình thành phố duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng Quy hoạch báo chí Hải Phòng.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí đến các cơ quan báo chí, các cơ quan có liên quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị và nhân dân; thực hiện hiệu quả Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, đặc biệt là dịch vụ truyền hình trả tiền; đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, không để xảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động báo chí và buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

2. Các cơ quan báo chí của Hải Phòng

- Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan báo chí của Hải Phòng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Bám sát thực tiễn phát triển của thành phố để có nhiều tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm hay, có chất lượng cao cả về tư tưởng và nghệ thuật, nội dung và hình thức, tạo nên sức hấp dẫn và có sức thuyết phục; phát hiện, cổ vũ động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, đảm bảo quy trình đào tạo, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo từ cấp trưởng, phó phòng trở lên; xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế phát triển của tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể; đào tạo chuyên sâu cho các lĩnh vực liên quan đến các khâu của hoạt động báo chí; nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ những người làm báo.

- Chú trọng tuyển dụng phóng viên theo yêu cầu chuẩn hóa nghề nghiệp từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành báo chí, mở rộng đối với các ngành đào tạo khác trên cơ sở năng lực thực tế, tinh thần đam mê nghề nghiệp và khả năng ngoại ngữ, tin học, phong cách tác nghiệp báo chí hiện đại.

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia báo chí giỏi trong những lĩnh vực chủ yếu như: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, có khả năng bình luận, tổng hợp, phân tích sắc sảo, có tầm chiến lược các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phản ứng nhanh với những luận điệu sai trái.

- Xây dựng và phát triển hệ thống cộng tác viên chuyên sâu trong các lĩnh vực tại các sở, ngành, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu... Quan tâm đào tạo trình độ trên đại học về báo chí.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới trong việc nâng cấp cơ sở dữ liệu và việc tác nghiệp làm tin của phóng viên và cộng tác viên, rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình nội dung đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, hiện đại.

- Đối với báo điện tử cần đi tắt đón đầu, đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, nhằm thực hiện tối ưu hóa những ưu điểm của báo điện tử với các loại hình báo chí khác.

3. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

- Có trách nhiệm chấp hành sự quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước phân công.

- Đề xuất kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển trình Ban biên tập cơ quan báo phê duyệt, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của thành phố để tổ chức thực hiện.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành, phố về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển báo chí.

- Tham mưu, đề xuất về xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn cho phát triển báo chí trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố, bố trí nguồn vốn và thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư liên quan đến kế hoạch phát triển báo chí của thành phố. Hướng dẫn các thủ tục khai thác nguồn đầu tư theo chương trình quốc gia của Chính phủ (nếu có).

5. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí cho các chương trình, dự án phát triển trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trình Ủy ban nhân dân thành phố ghi kế hoạch và bố trí kinh phí theo dự toán ngân sách hàng năm. Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí; đặc biệt là cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền.

7. Công an thành phố:

- Chủ trì xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa cơ quan an ninh với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực báo chí về công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động báo chí.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh văn hóa, tư tưởng trong hoạt động báo chí.

- Điều tra, xác minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động báo chí.

8. Hội Nhà báo

Hội Nhà báo thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội Nhà báo, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp vụ, đạo đức người làm báo... Tổ chức giải báo chí Hải Phòng thường niên và Hội Báo Xuân thành phố hàng năm.

9. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển báo chí nói riêng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp báo chí tại địa phương.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan báo chí, truyền hình của thành phố;
- VPĐD, PV thường trú các báo TW trên địa bàn thành phố;
- CPVP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3426/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3426/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3426/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3426/KH-UBND 2015 phát triển báo chí thành phố Hải Phòng 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 3426/KH-UBND 2015 phát triển báo chí thành phố Hải Phòng 2015 2020
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3426/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Lê Khắc Nam
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Kế hoạch 3426/KH-UBND 2015 phát triển báo chí thành phố Hải Phòng 2015 2020

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3426/KH-UBND 2015 phát triển báo chí thành phố Hải Phòng 2015 2020

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực