Văn bản khác 3432/KH-UBND

Kế hoạch 3432/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3432/KH-UBND 2018 công tác tuyên truyền về quyền con người Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3432/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”;

Đtriển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Công tác tuyên truyền về quyền con người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cả trước mắt và lâu dài. Kết quả tuyên truyền về quyền con người phản ánh khách quan các thành tựu và nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện, bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người ở tỉnh Cao Bằng. Công tác xây dựng và đu tranh, bảo vệ nhân quyn đạt kết quả tt là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhân quyền.

- Tuyên truyền về nhân quyền cần được triển khai đồng thời trên cả 3 nội dung chính, bao gồm: Phổ biến, giáo dục kiến thức về nhân quyền; tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người; phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình quyền con người, trong đó, ưu tiên tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người của Nhà nước ta với phương châm “lấy xây để chống”; Công tác tuyên truyền căn bản dựa trên cơ sở tư duy phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đặc thù và bối cảnh truyền thông hiện nay.

2. Mc tiêu

- Xây dựng cơ chế phối hợp thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí giữa các sở, ban, ngành địa phương về công tác nhân quyền;

- 100% phóng viên, nhà báo chuyên viết về công tác nội chính, đối ngoại được đào tạo, tập huấn về công tác nhân quyền;

- 100% cán bộ làm công tác nhân quyền và công tác quản lý báo chí của tỉnh được tập huấn và trang bị các tài liệu tuyên truyền, định hướng báo chí và dư luận về nhân quyền;

- Nâng cao chất lượng tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hoàn thiện các trang thông tin điện tử, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về nhân quyền; xây dựng mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, định hướng dư luận về nhân quyền trên mạng xã hội.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Về cơ chế chính sách và chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng cơ chế phối hợp thông tin giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí; chủ động cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệnh, xuyên tạc về Việt Nam và về tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực quyn con người;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin, báo chí về quyn con người;

- Tổ chức biên soạn và xuất bản các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về nhân quyền; đẩy mạnh thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài; tổ chức xây dựng nội dung và quảng bá thành tựu của tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực quyền con người.

2. Về nguồn nhân lực

- Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người;

- Xây dựng và duy trì mạng lưới các cộng tác viên viết tin, bài cho các cơ quan báo chí;

- Tập trung nguồn nhân lực cho các giải pháp thông tin tuyên truyền về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Về công nghệ

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân quyền phục vụ việc tra cứu, phổ biến các thông tin về nhân quyền bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hiệu quả để quản lý, định hướng mạng truyền thông xã hội.

4. Về tài chính - đầu tư

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bn vững và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của trung ương và của tỉnh để khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí;

- Thực hiện chính sách đặt hàng, hỗ trợ có chọn lọc việc xuất bản và phát hành báo chí cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc ít người.

IV. CÁC NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nhóm nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2020

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đy công tác tuyên truyền về quyền con người;

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên; đào tạo nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương;

c) Tăng cường thông tin về thành tựu nhân quyền trên môi trường Internet;

d) Sản xuất, phổ biến các xuất bản phẩm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, sự kiện trong và ngoài tỉnh.

(Chi tiết tại Danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án kèm theo)

2. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2018:

- Rà soát, hệ thống hóa và tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan về nhân quyn mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ chuyên môn “Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên về nhân quyền” và “Xây dựng hệ thống tài liệu, xuất bản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền về nhân quyền”;

- Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử về nhân quyền bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Các cơ quan báo chí xây dựng và duy trì có hiệu quả chuyên trang, chuyên mục về nhân quyn.

b) Năm 2019 - 2020:

- Các sở, ban, ngành địa phương tổ chức và duy trì có hiệu quả việc theo dõi thông tin về nhân quyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục Kế hoạch;

- Năm 2020, tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất các nội dung giai đoạn 2020 - 2025.

c) Sau năm 2020:

- Vận hành và duy trì cơ sở dữ liệu về nhân quyền của Việt Nam;

- Triển khai các nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 sau khi được Chính phủ phê duyệt.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền về quyền con người ở tỉnh Cao Bằng bao gồm: Dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền giao các đơn vị, thực hiện lồng ghép các nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hằng năm, tổng hợp trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, định hướng thông tin, tuyên truyền định kỳ và đột xuất cho báo chí.

- Chủ trì tổ chức lực lượng theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ về nhân quyền, điều phối sự tham gia của các sở, ban, ngành địa phương, các cơ quan báo chí;

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh đánh giá và tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí và thông tin trên mạng Internet;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho cán bộ các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cho phóng viên các cơ quan báo chí,.

- Chtrì phối hợp sản xuất phim tài liệu, phóng sự giới thiệu về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam để tăng cường quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa, non nước của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và qua cơ chế giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, chủ trì công tác chỉ đạo thông tin, định hướng dư luận về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền;

- Hướng dẫn chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án về tuyên truyền quyền con người ở Việt Nam;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền định hướng báo chí và dư luận về công tác nhân quyn;

- Chỉ đạo nội dung tuyên truyền về nhân quyền vào cơ chế phối hợp, nội dung bồi dưỡng, tập huấn và xác định trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

3. Đề nghị Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo nhân quyền các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan, định kỳ cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh và ngoài tỉnh về thành tựu trong công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền của Đảng và nhà nước Việt Nam;

- Chủ trì hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ quan ngoại giao và phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh đưa tin chính thức, tích cực về tình hình, kết quả công tác nhân quyn ở tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi những phản ứng và thái độ của tổ chức là người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và nước láng giềng nói riêng đối với các vn đề về nhân quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý phù hợp;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức các sự kiện tuyên truyền đối ngoại về nhân quyền ở trong và ngoài tỉnh.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại về nhân quyền của tỉnh; về hoạt động đối ngoại nhân quyền của Lãnh đạo tỉnh; các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại về nhân quyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng và các cổng thông tin điện tử thành phần.

6. Công an tỉnh

- Chủ trì công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng trên Internet;

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp các cơ quan báo chí, các cơ quan liên quan và tổ chức lực lượng đăng tin, viết bài trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về thành tựu của tỉnh, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch;

- Chủ trì việc cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý các tờng hợp vi phạm về quyn con người cho các cơ quan liên quan đphối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền tới các đối tượng phù hợp;

- Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, phát hiện và xử lý nghiêm đi với các cá nhân, tổ chức có hoạt động li dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền chng Đảng, Nhà nước Việt Nam.

7. Sở Công thương

- Chủ trì rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan về nhân quyền mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo về Hội nhập kinh tế tổ chức tuyên truyền có hiện quả nội dung và kết quả thực hiện cam kết liên quan đến nhân quyn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ti cán bộ, đảng viên và người dân trong và ngoài tỉnh.

8. S Tư pháp

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhân quyền nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý các nội dung tuyên truyền về nhân quyền.

9. S Tài chính

Sở Tài Chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn công tác thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động theo dõi, tổng hợp dư luận tại địa phương, xử lý thông tin về tình hình nhân quyền thuộc phạm vi quản lý để chủ động, kịp thời có biện pháp đấu tranh dư luận phù hợp;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông, định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin về nội dung và kết quả công tác đảm bảo quyn con người cho báo chí.

11. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng

- Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để phát sóng các chuyên đ, chuyên mục về quyền con người trên khung chương trình phát sóng, mở các chuyên trang về quyn con người trên các báo in, báo điện tử;

- Khai thác, mở rộng các hình thức phát sóng, truyền dẫn sử dụng công nghệ truyền thông mới phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên về công tác nhân quyền và kỹ năng tuyên truyn về nhân quyền;

- Lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia các hoạt động thi đua, khen thưởng công tác tuyên truyền về nhân quyền Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người đứng đu các cơ quan báo chí triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- Các sở, ban, ngành tỉnh; Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
; Bản ĐT
- Lưu: VT, VX (G).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm th
eo Kế hoạch số 3432/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chế, chính sách thúc đẩy công tác tuyên truyền về quyền con người

1.1

Xây dựng cơ chế phối hợp thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của tỉnh

Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền

Năm 2018

1.2

Tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong tỉnh về tình hình nhân quyền của các sở, ban, ngành địa phương; đấu tranh phn bác bác các thông tin sai lệch về nhân quyền Việt Nam

Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền

Thường xuyên

1.3

Nâng cao hiệu quả cơ chế Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại định kỳ hằng tháng

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền;

Thường xuyên

1.4

Nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí

Năm 2019

1.5

Tổ chức điểm báo, điểm dư luận trong và ngoài tỉnh về nhân quyền Việt Nam

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí địa phương

Thường xuyên

1.6

Hệ thống hóa đề xuất phương án thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan về nhân quyền mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ

Thường xuyên

1.7

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch về nhân quyền Việt Nam”

Công an tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương

Năm 2018 - 2020

1.8

Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền về nhân quyền trong tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

2

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên các cấp. Đào tạo nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, địa phương

2.1

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ chuyên môn “Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên về nhân quyền”

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí; các sở, ngành, địa phương.

2018 - 2019

2.2

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ chuyên môn “Xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền định hướng báo chí và dư luận về công tác nhân quyền”

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

2018 - 2019

2.3

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền và kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí cho cán bộ các sở, ngành, các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí liên quan

Hằng năm

3

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về nhân quyền trên môi trường Internet

3.1

Tổ chức tin, bài trên báo chí, mạng xã hội phản bác, giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Cao Bằng trong lĩnh vực nhân quyền

Sở thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí địa phương

2018 - 2020

3.2

Định kỳ tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung và kết quả triển khai thực hiện quyền con người trên hệ thống trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan báo chí địa phương

Thường xuyên

4

Sản xuất, phổ biến các xuất bn phẩm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sự kiện trong và ngoài tnh

4.1

Xây dựng và duy trì trang nhanquyen.vn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử đối ngoại tỉnh.

Sở Ngoại vụ

 

2018-2020

4.2

Sản xuất các sản phẩm (phim, xuất bản phẩm in truyền thống và điện tử...) phục vụ tuyên truyền trong và ngoài tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí địa phương

thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3432/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3432/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2018
Ngày hiệu lực25/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3432/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3432/KH-UBND 2018 công tác tuyên truyền về quyền con người Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3432/KH-UBND 2018 công tác tuyên truyền về quyền con người Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3432/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành25/10/2018
        Ngày hiệu lực25/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3432/KH-UBND 2018 công tác tuyên truyền về quyền con người Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3432/KH-UBND 2018 công tác tuyên truyền về quyền con người Cao Bằng

           • 25/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực