Văn bản khác 348/KH-UBND

Kế hoạch 348/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 348/KH-UBND 2018 Xây dựng thực hiện hương ước quy ước Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định.

- Xác định cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, địa phương; xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Quy ước; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành các công việc.

- Đảm bảo phối hợp thường xuyên, hiệu quả và đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương trong việc triển khai, thi hành.

- Xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm việc triển khai thực hiện Quy ước được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 22/2018/QĐ-TT g

a) Cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ở cấp tỉnh cho đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách trực tiếp công tác này của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian: Trong tháng 12 năm 2018.

b) Cấp huyện, cấp xã: trên cơ sở triển khai của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định đến các tổ chức là thành viên và đối tượng có liên quan.

- Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg thông qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin, bài.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định 22/2018/QĐ-TTg vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 22/2018/QĐ-TTg vào các hoạt động của phong trào từng cấp:

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg đến các tổ chức là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đối tượng có liên quan.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

+ Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg .

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện Quy ước

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh có liên quan đến Quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thng nht; tng hp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy.

- Thời gian hoàn thành: 31 tháng 12 năm 2018, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cấp huyện

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện có liên quan đến Quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức rà soát và báo cáo kết quả thực hiện Quy ước trên địa bàn trong thời gian qua, đề xuất phương án xử lý của các huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2018.

3. Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy ước

a) Chuẩn bị nội dung, phối hợp xây dựng văn bản thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy.

- Thời gian: Tháng 12 năm 2018.

b) Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy.

- Thời gian: Hàng năm.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện Quy ước

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện Quy ước, hướng dẫn rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung Quy ước trên địa bàn tỉnh; ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào Quy ước; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản Quy ước của ấp, khu phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2018 và hàng năm.

b) Tổ chức rà soát hệ thống quy ước đã được phê duyệt; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới Quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2018.

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý Quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Kết quả tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện Quy ước của các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

5. Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước

- Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức Lễ bàn giao được thực hiện lồng ghép trong hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/TTg ở cấp tỉnh được quy định tại mục 1.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước về Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2018.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí phê duyệt kinh phí hàng năm để triển khai các công việc tại kế hoạch này. Đối với các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2018, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh được giao chủ trì sớm lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hàng năm, các đơn vị được giao nhiệm vụ theo kế hoạch này lập dự toán gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Kinh phí xây dựng, thực hiện quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm.

2. Cấp huyện

- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự toán thực hiện hàng năm lồng ghép vào kinh phí của cơ quan, đơn vị mình trình y ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

3. Cấp xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện Quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

c) Hướng dẫn, kiểm tra, rà soát Quy ước hiện có đảm bảo nguyên tắc, nội dung, hình thức và thẩm quyền công nhận; hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào Quy ước; chn chỉnh, rút kinh nghiệm, vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tt đẹp trong Quy ước; lồng ghép thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng các danh hiệu văn hóa vào Quy ước.

d) Tiếp nhận nhiệm vụ tham mưu xây dựng, thực hiện Quy ước do Sở Tư pháp bàn giao theo đúng quy định pháp luật; Hướng dẫn xử lý Quy ước vi phạm;

e) Phối hợp Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý Quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

g) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện Quy ước (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn); hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định. Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy ước.

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ảnh, đề xuất khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh;

i) Chủ trì, tổng hợp dự kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước của các cơ quan cấp tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước theo phân cấp ngân sách hiện hành

k) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong điều hành, lãnh đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

a) Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy ước từ Sở Tư pháp theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung, tài liệu bàn giao đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; hướng dẫn Phòng Tư pháp các địa phương bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan sang Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện Quy ước tại Quyết định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo Quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật; tổ chức, phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

a) Tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung của Quyết định đến các tổ chức là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đối tượng có liên quan về xây dựng, thực hiện Quy ước; tham gia xây dựng Quy ước.

b) Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, thực hiện tốt Quy ước, và pháp luật về xây dựng, thực hiện Quy ước; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; lng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

4. Sở Tài Chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước từ ngân sách cấp tỉnh.

b) Chỉ đạo Phòng Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí bảo đảm để triển khai các nhiệm vụ được giao.

c) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm theo nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh.

5. SThông tin và Truyền thông

Phối hợp các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo p Bắc, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh Tin Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, Đài Truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, bản tin pháp luật, tuyên truyền các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện Quy ước.

7. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện Quy ước vào nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành viên để triển khai thực hiện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy định về Quy ước trên địa bàn quản lý và các nội dung được giao theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện hướng dẫn, tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của phong trào cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho việc triển khai Quy ước trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quy ước trên địa bàn; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- Chỉ đạo ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng các phong tục, tập quán lạc hậu vào Quy ước.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định Quy ước trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận; tổ chức rà soát đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện Quy ước ở địa phương; thống kê số liệu; sơ, tổng kết triển khai, thực hiện các quy định về xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện Quy ước cho đối tượng có liên quan.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn cho phù hợp với quy định pháp luật; triển khai, xây dựng, thực hiện Quy ước theo nguyên tác xây dựng, phạm vi nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy ước; chỉ đạo khu dân cư tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tt quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện Quy ước khu dân cư.

V. THÔNG TIN, BÁO BÁO

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy báo cáo kết quả thực hiện Quy ước vào báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 348/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu348/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 348/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 348/KH-UBND 2018 Xây dựng thực hiện hương ước quy ước Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 348/KH-UBND 2018 Xây dựng thực hiện hương ước quy ước Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu348/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 348/KH-UBND 2018 Xây dựng thực hiện hương ước quy ước Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 348/KH-UBND 2018 Xây dựng thực hiện hương ước quy ước Tiền Giang

         • 14/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực