Văn bản khác 3480/KH-UBND

Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3480/KH-UBND 2019 giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vỉa hè Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3480/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa và khc phục ùn tắc giao thông; Chthị 33/CT-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020; Các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Cao Bằng về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè (gọi tắt là HLATGT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Cụ thể hóa nội dung, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đến tận cơ sở, cán bộ, đảng viên và người dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức của các tổ chức, người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATGT.

- Tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm HLATGT đường bộ, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng tái lấn chiếm HLATGT, vỉa hè đô thị làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT; đảm bảo và duy trì "đường thông, hè thoáng" kết hợp chỉnh trang đô thị.

2. Yêu cầu

- Yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, phương tiện tập trung giải tỏa các vi phạm và chống tái lấn chiếm HLATGT, vỉa hè đô thị. Xác định rõ công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm, quản lý HLATGT là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức; làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân.

- Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái pháp luật trong quá trình thực hiện giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT.

- Quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia giải tỏa; không để xảy ra sai sót và phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phải đảm bảo toàn diện, thiết thực, có hiệu quả; phát hiện và đxuất phương hướng khc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ở địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định để triển khai công tác giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATGT theo các bước sau:

1. UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan (Sở GTVT, Ban ATGT, Công an tỉnh) xây dựng Kế hoạch giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATGT thật chi tiết, cụ thể; hoàn thành trước ngày 30/10/2019 và có báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh. Trong đó:

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung và trình tự, thời gian các bước phải triển khai thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Gắn trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

- Xác định rõ phạm vi giải tỏa các tuyến đường, địa bàn. Lựa chọn, chỉ đạo điểm một số đoạn tuyến làm đợt 1 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng.

- Các điều kiện cần thiết để phục vụ giải tỏa vi phạm (phương tiện, thiết bị, xe, máy..., kinh phí đảm bảo).

- Huy động các lực lượng, phòng, ban liên quan của cấp huyện, cấp xã, các lực lượng phối hợp và đơn vị quản lý thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATGT.

- Đảm bảo an ninh trật tự quá trình giải tỏa vi phạm HLATGT.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tổ chức quán triệt Kế hoạch giải tỏa vi phạm HLATGT của Ban ATGT tỉnh, Kế hoạch giải tỏa của UBND cấp huyện đến tận các cán bộ chủ chốt, ban, ngành, đoàn thể địa phương cấp huyện, cấp xã. Giao nhiệm vụ cho cấp xã tổ chức quán triệt, triển khai đến tận cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức và đơn vị trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn, cấp phát tài liệu cho những cán bộ chủ chốt của cấp huyện, cấp xã, xóm (thôn, bản) trực tiếp chỉ đạo và tham gia giải tỏa về Kế hoạch giải tỏa của tỉnh, kế hoạch của huyện và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành lang ATGT (Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành tập huấn và cấp phát tài liệu trong tháng 9/2019).

- Tuyên truyền, phổ biến đến người dân các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT bằng nhiều hình thức, cụ thể:

+ Thông qua các phương tiện truyền thông, thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở (quy định nội dung, thời lượng, số lượng, thời gian); phát tờ rơi và họp dân các tổ dân phố, các hộ dân dọc hai bên tuyến đường. Thời gian xong trước ngày 10/11/2019 (UBND cấp xã thực hiện);

+ Tại các khu vực đông dân cư, trên các tuyến đường chính, nơi dễ quan sát phải lắp đặt các biển báo mặt cắt ngang thể hiện rõ quy định các mốc về chỉ giới “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ”;

+ Lắp đặt các pano tuyên truyền chỉ dẫn về phạm vi, mốc chỉ giới “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ” tại hội trường các khối, xóm.

- Biểu dương những tập thể, cá nhân chấp hành tốt việc bảo vệ HLATGT; nhắc nhở, phê bình trước cuộc họp của cơ quan, đơn vị, cơ sở (khối, xóm) và trên các phương tiện thông tin đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

- Từng xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể tham gia giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm; Mỗi tổ chức đăng ký tối thiểu 01 tuyến (hoặc 01 đoạn tuyến) theo mô hình "đường tự quản"; đoạn tuyến “văn minh, kiểu mẫu”...

3. UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ xác định cụ thể phạm vi giải tỏa đợt 1 các trường hợp vi phạm. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

4. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm, các trường hợp đã được bồi thường GPMB trước đây nhưng chưa giải tỏa, cụ thể:

- Các công trình, lều quán, vật kiến trúc, biển quảng cáo, kinh doanh rửa xe, hàng rong... vi phạm vỉa hè, vi phạm đất của đường bộ, vi phạm HLATĐB.

Trong đó phải xác định rõ các trường hợp vi phạm đã có hồ sơ nhưng chưa xử lý và các vi phạm không (hoặc chưa) có hồ sơ. Các trường hợp chưa có hồ sơ thì UBND cấp xã phối hợp với đơn vị quản lý để xác minh thời gian, nguồn gốc sử dụng đất để lập hồ sơ xác định vi phạm hoặc không vi phạm, đồng thời báo cáo, đề xuất UBND cấp huyện có phương án xử lý.

Thời gian hoàn thành đối với các đoạn tuyến dự tính giải tỏa đợt 1 trước ngày 01/11/2019; tiếp tục thực hiện đối với các đoạn tuyến còn lại trong năm 2019 và năm 2020.

5. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc, cây cối,..; tổ chức ký cam kết không vi phạm với tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân làm việc, sinh sống và kinh doanh liên quan đến HLATGT.

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2019 đối với các đoạn tuyến dự tính giải tỏa đợt 1; các đoạn còn lại tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và năm 2020.

6. Sau ngày 10/11/2019, giao UBND cấp xã thông báo bằng văn bản đến các đối tượng vi phạm chưa tự tháo dỡ, di dời và tiếp tục yêu cầu tự tháo dỡ, di dời chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa (văn bản thông báo phải giao trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân vi phạm và có biên bản giao nhận), hoàn thành trước ngày 20/11/2019.

7. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế giải tỏa vi phạm đối với các trường hợp đã được thông báo nhưng vẫn cố tình vi phạm, gồm:

- Biên bản vi phạm hành chính.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thông báo yêu cầu thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến đối tượng vi phạm.

Nếu đối tượng vi phạm không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian hoàn thành trước ngày 01/12/2019.

8. Từ ngày 18/12/2019, tổ chức cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm, không tự giác tháo dỡ, di dời.

UBND cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa cấp huyện, cấp xã, trong đó, phân công các thành viên phụ trách các Tổ giải tỏa tại hiện trường để chi đạo trực tiếp các nội dung công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Quy trình cưỡng chế giải tỏa vi phạm phải tuân thủ theo các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể:

- Đối với các vi phạm có tính chất tạm thời (biển quảng cáo, các vật dụng phục vụ cho kinh doanh tạm thời như bàn, ghế, mái che cơ động...): Huy động lực lượng tiến hành giải tỏa, nếu không tự giải tỏa thì thu giữ, xử lý.

- Đối với các vi phạm HLATGT có tính chất kiên cố (nhà ở, ki ốt, biển quảng cáo, mái che cố định...): Tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Trong năm 2019, tổ chức 01 đợt cao điểm cưỡng chế giải tỏa vi phạm đối với các đoạn tuyến dự tính giải tỏa đợt 1: từ tháng 10 năm 2019 đến ngày 31/12/2019.

Trong năm 2020 tổ chức giải tỏa toàn bộ các đoạn tuyến còn lại.

9. Triển khai cắm các loại mốc: Đất của đường bộ, phạm vi đã được giải tỏa và mốc lộ giới HLATGT. Giải tỏa đến đâu, tiến hành đánh dấu mốc giới và cắm mốc, lập biên bản để bàn giao cho chính quyền cấp xã, đơn vị quản lý đường bộ tiếp quản để quản lý, duy trì đến đó.

10. Tiến hành chính trang đô thị trên các tuyến đường đã được giải tỏa:

- Bố trí, sắp xếp lại vị trí các điểm dừng, đỗ xe tại các địa điểm phù hợp và có sự quản lý chặt chẽ.

- Bố trí, sắp xếp lại các điểm bán hàng rong, quà vặt, các điểm ăn đêm, ăn sáng,... đảm bảo phù hợp với các quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, mỹ quan và không gây cản trở, ách tắc giao thông, không được ảnh hưởng đến vỉa hè.

- Bố trí, sắp xếp lại hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, các chợ, các điểm kinh doanh, buôn bán đảm bảo phù hợp, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Không được để biển quảng cáo chiếm dụng vỉa hè, hành lang ATGT.

- Không được bố trí lòng đường, vỉa hè vào kinh doanh đỗ xe; đối với xe mô tô, xe đạp của các hộ dân có nhà mặt phố thì cho phép thí điểm trên một số tuyến phố có bề rộng vỉa hè lớn được kẻ khu vực để xe tạm thời, thống nhất trên toàn tuyến và đảm bảo việc đi lại thuận lợi và các hoạt động công cộng trên vỉa hè. Những tuyến phố có vỉa hè hẹp thì không kẻ vạch nơi để xe mô tô, xe máy tạm thời mà ưu tiên để cho nhân dân đi lại trên vỉa hè.

- Bổ sung quy hoạch cấp đường các tuyến đường tỉnh, đường huyện mới được điều chuyển thành quốc lộ, đường tỉnh để phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

- Chỉ đạo, đôn đốc phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn thống kê, rà soát các trường hợp cấp đất, cho thuê đất, sử dụng đất trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính về đất đai theo quy định.

11. Triển khai các biện pháp chống tái lấn chiếm HLATGT:

- Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, cấp phường, xã; Trưởng công an cấp huyện, thành phố, cấp phường,xã; Giám đốc các đơn vị quản lý đường bộ, cán bộ quản lý trật tự xây dựng, cán bộ quản lý với việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tái lấn chiếm.

- UBND cấp xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý đường bộ, các lực lượng chức năng phải thường xuyên tổ chức tuần tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tái lấn chiếm.

- Lắp đặt Camera tại các điểm “nóng”, khu vực thường xảy ra vi phạm để giám sát và xử lý.

12. UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức giải tỏa và chống tái lấn chiếm để kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT đối với các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý đường bộ.

13. Khen thưởng, phê bình và xử lý trách nhiệm

- Khen thưởng những tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm túc, thực hiện tốt việc giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm theo quy định tại Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về Quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh Cao Bng.

- Phê bình trước cuộc họp của cơ quan, đoàn thể, khối, xóm và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm. Đối tượng vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thì gửi thông báo vi phạm đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác để có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành.

- Đối với người đứng đầu địa phương, các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị có liên quan thiếu tinh thần trách nhiệm để địa bàn, phạm vi được giao quản lý mà xảy ra vi phạm, tái lấn chiếm hoặc bao che, tiếp tay cho người vi phạm hoặc tiêu cực trong việc thực thi nhiệm vụ,...tùy từng mức độ vi phạm xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quản lý, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT đường bộ, vỉa hè. Trong đó:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè của huyện, thành phố đối với các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đi qua địa bàn và chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

b) Hàng năm bố trí nguồn kinh phí và lập dự toán kinh phí (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định) phục vụ giải tỏa vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm đối với các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT thuộc cấp huyện trước ngày 30/10/2019, báo cáo và thống nhất với cấp ủy cùng cấp để thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó Bí thư huyện, thành ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách lĩnh vực và Trưởng Công an cấp huyện là Phó Trưởng ban; thành viên là các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan và đơn vị quản lý. Đồng thời, phân công các ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các địa bàn trong việc giải tỏa HLATGT.

d) Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị của cấp huyện, cấp xã để giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT.

e) Chịu trách nhiệm giải tỏa, tổ chức cưỡng chế các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

g) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ và đôn đốc UBND cấp xã thực hiện:

- Tuyên truyền rộng rãi, liên tục trên các phương tiện truyền thanh thông qua các cuộc họp dân về kế hoạch giải tỏa vi phạm HLATGT của tỉnh, của huyện trong thời gian 10 ngày trước khi thực hiện giải tỏa.

- Ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống ven các tuyến đường bộ.

- Huy động các lực lượng như: Công an xã, dân quân tự vệ, an ninh khối, xóm, các đoàn thể (đoàn thanh niên, hội phụ nữ)... trực tiếp thực hiện giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm HLATGT.

- Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ quản lý phạm vi đã được giải tỏa.

- Thực hiện chống tái lấn chiếm HLATGT; Tổ chức quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các vi phạm trên vỉa hè và HLATGT.

h) Thống kê, rà soát các trường hợp cấp đất, giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trái quy định trong phạm vi HLATGT trên địa bàn.

i) Chỉnh lý các biến động về đất; hiệu chỉnh hồ sơ quản lý đất đai (bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất...) khi có biến động về đất trên địa bàn.

k) Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Quyết đnh xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật của tỉnh và mức độ vi phạm của các tập thể, cá nhân thực hiện các nội dung:

- Cụ thể hóa các hình thức xử lý phê bình, kỷ luật, trong đó:

+ Không xem xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm HLATGT.

+ Điều chuyển vị trí công tác, không quy hoạch bổ nhiệm các chức danh đối với các cá nhân là lãnh đạo cấp phòng; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng vi phạm HLATGT, vỉa hè đô thị phổ biến, kéo dài mà không có biện pháp xử lý hoặc bao che, tiêu cực.

- Kịp thời biểu dương, có hình thức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.2. Sở Giao thông vận tải

a) Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm HLATGT.

b) Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm đối với các tuyến Quốc lộ (trừ kinh phí cắm các loại mốc trên Quốc lộ 3 do cục QLĐB I quản lý), Đường tỉnh từng năm; báo cáo Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định trước ngày 15 tháng 10 trước năm kế hoạch. Riêng kinh phí của năm 2019 phải xây dựng xong trước ngày 30/10/2019.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Quản lý đường bộ I, Văn phòng thường trực Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT đến cán bộ chủ chốt của huyện, xã, xóm (thôn, bản) có các tuyến đường cần giải tỏa đi qua.

d) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và trực tiếp tham gia giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT đường bộ, vỉa hè.

e) Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ (các tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý) thực hiện:

- Tham gia Ban chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn có tuyến đường đi qua rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm HLATGT để phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dng kế hoạch giải tỏa phù hợp với từng giai đoạn.

- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan về quản lý HLATGT (đặc biệt là hồ sơ các vụ việc vi phạm đất của đường bộ và HLATGT chưa được xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm) cho Ban chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cấp huyện.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý bố trí tối đa nhân lực, thiết bị phục vụ kế hoạch giải tỏa của UBND cấp huyện khi được yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cắm mốc, nhận bàn giao phạm vi đã được giải tỏa đ phi hợp với UBND cấp xã quản lý.

- Bổ sung đầy đủ các mốc “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ” trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác quản lý.

f) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

g) Tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phvề những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm HLATGT để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

h) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương để tham mưu cấp có thm quyền xem xét, quyết định hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân.

1.3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Trưởng Công an các huyện, thành phố tham gia Ban Chỉ đạo giải tỏa cấp huyện (là Phó Ban); quán triệt sâu sắc các nội dung Kế hoạch này đến từng cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, các đơn vị chức năng bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ, cử cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác kiểm soát tải trọng xe và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè.

c) Chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải tỏa vi phạm và chng tái ln chiếm.

1.4. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh btrí đủ kinh phí phục vụ việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè và quản lý HLATGT trước ngày 15 tháng 10 trước năm kế hoạch, bao gồm:

a) Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT.

b) Kinh phí cắm mốc “Phạm vi đã giải tỏa”, “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ” trên các tuyến Đường tỉnh phục vụ quản lý HLATGT.

c) Chi phí phục vụ công tác cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm.

d) Kinh phí của các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, sơ kết, tổng kết.

Kinh phí năm 2019 tham mưu UBND tỉnh quyết định trước ngày 25/10/2019.

1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo, đôn đc phòng chuyên môn và Văn phòng đăng ký đất đai:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thống kê, rà soát các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất sử dụng đất trong phạm vi đã được cắm mốc giới theo quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; hoàn thành trước 30/3/2020.

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố căn cứ số liệu phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính về đất đai (bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...); hoàn thành trước 30/6/2020.

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trái phép trong phạm vi HLATGT.

1.6. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng các công trình hai bên đường bộ, thời gian hoàn thành trước 30/11/2019; chỉ đạo, hướng dẫn quản lý xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là hướng dẫn công tác xây dựng nhà ở của nhân dân vùng nông thôn.

b) Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý trật tự xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình giao thông. Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

c) Cử lực lượng Thanh tra xây dựng tham gia công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT khi được điều động, yêu cầu.

1.7. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật vsử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp; phối hợp xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ theo quy định; chú trọng các ấn phẩm tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, để phổ biến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

1.8. Sở Nội vụ

Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

1.9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh: Tăng cường tuyên truyền chủ trương giải tỏa vi phạm HLATGT của tỉnh; Biểu dương các điển hình tiên tiến và phê bình các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, triển khai chậm, không có hiệu quả...

1.10. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban ATGT tỉnh biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT để in lên các tờ rơi, thu âm các băng, đĩa phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dng, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định vệ xây dng, lp đặt các công trình quảng cáo, biển quảng cáo, biển hiệu ngoài tri trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/12/2019.

1.11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không xử lý thì Chủ tịch UBND cp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

1.12. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và Cục Quản lý đường bộ I xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trong đó ưu tiên tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT.

1.13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Cao Bằng

a) Ưu tiên, tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài và thực hiện thường xuyên, liên tục nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT trong chuyên mục “An toàn giao thông”.

b) Thường xuyên phát sóng các phóng sự, tin, bài nhằm biểu dương các trường hợp gương mẫu chấp hành; công khai phê bình những trường hợp cố tình vi phạm.

1.14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội

Phát động phong trào “Toàn dân thực hiện bảo vệ HLATGT”; phổ biến, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã có chương trình hành động cụ thể, đưa phong trào đi vào cuộc sống, phối hợp trong việc giải tỏa vi phạm và quản lý vỉa hè, HLATGT.

1.15. Cục Quản lý đường bộ I

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ (đối với tuyến Quc lộ 3 do Cục quản lý) thực hiện các nội dung:

- Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm đất của đường bộ và HLATGT thuộc đơn vị quản lý để phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giải tỏa phù hợp với từng giai đoạn; Rà soát phạm vi đất của đường bộ báo cáo Tổng cục Đường bộ, UBND tỉnh.

- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan về quản lý HLATGT cho Ban chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT cấp huyện.

- Bố trí tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ kế hoạch giải tỏa của UBND cấp huyện khi được yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cắm mốc, nhận bàn giao phạm vi đã được giải tỏa để phối hợp với UBND cấp xã quản lý.

- Cắm bổ sung đầy đủ các mốc “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn đường bộ” theo quy định (ưu tiên các đoạn, tuyến đã được giải tỏa).

b) Phối hợp với Hội đồng phổ biến pháp luật tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Thường trực Ban ATGT tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT. Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát.

1.16. Các Nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị quản lý đường bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, phối hợp trong việc giải tỏa, quản lý vỉa hè, HLATGT.

2. Tiến độ thực hiện

a) Năm 2019: Với chủ đề: “Thiết lập trật tự hành lang an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp”

Đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm HLATGT trên các tuyến đường bộ, vỉa hè. Tập trung thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT trên các tuyến đường đô thị (lấy địa bàn thành phố Cao Bằng làm trọng điểm) và các Quốc lộ: QL.3, QL.34, QL.34B, QL.4A, QL.4C, Đường HCM; các tuyến đường tỉnh: ĐT.202, ĐT.203, ĐT.204, ĐT.205, ĐT.206, ĐT.207, ĐT.209, ĐT.212, ĐT.215, ĐT.216 cụ thể:

- Trong tháng 10/2019 đến 20/11/2019: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát, thống kê các vi phạm HLATGT; tổ chức ký cam kết; thông báo bằng văn bản đến các đối tượng vi phạm.

- Từ ngày 01/11/2019 đến 16/12/2019: Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế giải tỏa vi phạm.

- Từ ngày 18/12/2019 đến 31/12/2019 (đợt 1): Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị phát động đợt cao điểm, đồng loạt ra quân thực hiện giải tỏa vi phạm, lấn chiếm HLATGT đường bộ, vỉa hè các đoạn tuyến đã chọn trên địa bàn.

- Từ ngày 02/01/2020 đến 18/01/2020: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, Ban ATGT tỉnh thành, thị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của năm 2019; báo cáo về Sở Giao thông vận tải và đề xuất giải quyết những khó khăn,vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị các biện pháp giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT trong năm 2020.

b) Năm 2020: Tập trung cho chủ đề: “Quyết tâm giữ vững trật tự hành lang an toàn giao thông, văn minh đô thị” với các nội dung:

- Tập trung chống tái lấn chiếm những đoạn đã giải tỏa.

- Tiếp tục giải tỏa những đoạn tuyến còn lại.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại vi phạm về cấp đất, giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trái quy định trên hành lang an toàn giao thông; xử lý dứt điểm các vi phạm về quy hoạch xây dựng ven các tuyến giao thông đường bộ.

- Thu hồi và bàn giao dứt điểm cho đơn vị quản lý phần diện tích đất của đường bộ và HLATGT bị lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép.

(Căn cứ kết quả đạt được năm 2019, Kế hoạch chi tiết của năm 2020 và các năm tiếp theo, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình UBND tnh phê duyệt)

3. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn từ ngân sách tỉnh:

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đối với các hạng mục:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng hành lang an toàn giao thông.

- Cắm các loại mốc trên các tuyến Đường tỉnh.

- Phục vụ công tác cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm đối với các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh.

- Các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giải tỏa đối với các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh.

b) Nguồn từ ngân sách Trung ương:

- Cục Quản lý đường bộ I: Quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đối với kinh phí cắm các loại mốc trên tuyến Quốc lộ 3 do Cục quản lý.

- Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đối với kinh phí cắm các loại mốc trên các tuyến Quốc lộ do Sở quản lý.

c) Nguồn từ ngân sách huyện, xã và một phần ngân sách tỉnh hỗ trợ:

UBND cấp huyện quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đối với kinh phí: Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kinh phí cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm; kinh phí cắm các loại mốc; kinh phí sơ kết, tổng kết công tác giải tỏa các tuyến đường huyện, đường xã.

4. Chế độ thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết

a) Chế độ thông tin báo cáo:

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; Cục Quản lý Đường bộ I; các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng đu quý tiếp theo), 06 tháng (trước ngày 05 tháng 7), 01 năm (trước ngày 22 tháng 12) kết quả thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh theo quy định.

b) Sơ kết, tổng kết:

Hằng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị; Cục Quản lý Đường bộ I; tổ chức sơ kết thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT. Qua đó, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị các biện pháp giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT phục vụ công tác giải tỏa cho năm tiếp theo.

Trong Quý IV năm 2020, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch.Qua kết quả tổng kết sẽ xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT đường bộ, vỉa hè giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- VP Chính phủ (b/c);
- TT T
nh ủy (b/c);
- TT HĐND t
nh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, Ph
ó CT UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các s
, ngành: GTVT, TC, XD, TT&TT, TN&MT, Tư pháp, Nội vụ, VHTT&DL, Công an tỉnh;
- Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban ATGT t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Cao Bằng
- Cục QLĐB I;
- Các đơn vị quản lý đường bộ
trên địa bàn;
- VP: CVP, Phó CVP, CV: XD, GT, NĐ, NC;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3480/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3480/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3480/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3480/KH-UBND 2019 giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vỉa hè Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3480/KH-UBND 2019 giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vỉa hè Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3480/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành07/10/2019
        Ngày hiệu lực07/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3480/KH-UBND 2019 giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vỉa hè Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3480/KH-UBND 2019 giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vỉa hè Cao Bằng

           • 07/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực