Văn bản khác 3480/KH-UBND

Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3480/KH-UBND thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản pháp luật TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3480/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Để triển khai kịp thời, thống nhất các quy định mới của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định số 16/2003/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các Sở - ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Thời gian thực hiện: quý 3/2013.

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện; cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2013.

3. Tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các Sở -ngành thành phố

- Thời gian thực hiện: quý 4/2013 và quý 1/2014

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện các nội dung nêu tại Mục II Kế hoạch này; đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đúng tiến độ đã đề ra.

b) Tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các Sở - ngành thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

2. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất trong cả nước đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành không còn phù hợp với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất trong cả nước đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất trong cả nước đối với văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

5. Kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban PC HĐND TP;
- Sở - ngành thành phố;
- UBND quận - huyện;
- UBND phường, xã, thị trấn;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (PC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3480/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3480/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3480/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3480/KH-UBND thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản pháp luật TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3480/KH-UBND thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản pháp luật TPHCM
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3480/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3480/KH-UBND thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản pháp luật TPHCM

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3480/KH-UBND thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản pháp luật TPHCM

           • 10/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực