Văn bản khác 3490/KH-UBND

Kế hoạch 3490/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3490/KH-UBND 2019 vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 588/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025;

Thực hiện Công văn số 2967/LĐTBXH-TE ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. MỤC TIÊU

Vận động, tiếp nhận các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ chăn bông, quần áo và khăn ấm cho trẻ em.

II. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, HƯỞNG THỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng vận động

- Đối tượng vận động: Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức tham gia ủng hộ tài chính để thực hiện kế hoạch.

2. Đối tượng thụ hưởng: Trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ năm 2019 đến năm 2025.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch.

2. Vận động, tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch. Thường xuyên cung cp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương.

3. Tiếp nhận việc hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho tr em phù hp theo độ tuổi.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể:

- Hằng năm, vận động, tiếp nhận nguồn lực. Điều phối, vận động và lồng ghép, sử dụng các nguồn lực một cách công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp.

- Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi.

- Rà soát nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

5. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Đề án.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối vi công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao hiệu quả hoạt động chđạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em của chính quyền các cấp nhằm vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Tổ chức tiếp nhận triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

5. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực đtổ chức các hoạt động của Kế hoạch.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước phục vụ chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

2. Vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, các cá nhân, các nguồn kinh phí hợp pháp khác đ trin khai các hoạt động của kế hoạch.

3. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính thm định, trình cp có thm quyền xem xét, quyết định.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, tiếp nhận các nguồn lực để thực hiện kế hoạch, cụ thể:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan vận động nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức tiếp nhận hỗ trợ từ Trung ương điều phối việc hỗ trợ trẻ em.

- Hướng dẫn các huyện đánh giá, đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm mùa đông cho trẻ em thuộc đối tượng của Đán; điều phối việc vận động tiếp nhận nguồn lực và triển khai hỗ trợ trẻ em.

- Triển khai các hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em.

- Chđạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Cao Bằng vận động nguồn lực thực hiện các các hoạt động chủ yếu của kế hoạch.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổ chức đánh giá hằng năm và tổng kết việc thực hiện kế hoạch; biểu dương, khen thưởng hoặc trình khen thưởng cho các cơ quan, tchức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch. Định kỳ báo cáo vBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm đảm bảo chuyên môn về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em; phi hợp hướng dẫn thực hiện việc đánh giá nhu cầu về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn về tiêu chuẩn, chất lượng các khu vui ci, giải trí cho trẻ em.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì hướng dẫn việc sử dụng các cơ sở giáo dục cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí; phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiu học.

5. Ban Dân tộc tỉnh chủ động triển khai, vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động của kế hoạch; phối hợp với các huyện, thành phố trong việc đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ cho trẻ em để triển khai thực hiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch.

7. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia vận động, ủng hộ, tài trợ các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ báo cáo thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động bố trí kinh phí phục vụ cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch;

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực tại địa bàn để hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch;

- Đánh giá, đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về khám chữa bệnh, dinh dưỡng, vui chơi, giải trí, đồ ấm mùa đông cho trẻ em thuộc phù hp theo độ tuổi;

- Huy động nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động của Kế hoạch;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo hằng năm về kết quả triển khai kế hoạch.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, trước ngày 30 tháng 11 hàng năm (định kỳ báo cáo sơ kết và tổng kết theo yêu cầu gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, tổng hp báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12 hàng năm. Báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Trung ương.

Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH;
- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
Bản ĐT
- TT. UBMTTQ tỉnh và các tổ chc đoàn thể tnh; Bản ĐT
- Các sở, ban, ngành t
nh; Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- LĐVP UBND tnh; Bản ĐT
- Lưu: VT, VX(G).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3490/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3490/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3490/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3490/KH-UBND 2019 vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3490/KH-UBND 2019 vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3490/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành07/10/2019
        Ngày hiệu lực07/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3490/KH-UBND 2019 vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3490/KH-UBND 2019 vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng

           • 07/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực