Kế hoạch 35/KH-UBND

Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỈNH ĐỒNG NAI PHỤC VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Thực hiện Văn bản số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng chương trình công bố tài liệu lưu trữ theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2023 - 2030 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, giữ gìn ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đất nước.

b) Đảm bảo việc thực hiện đúng Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” và Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

2. Yêu cầu

a) Việc công bố tài liệu lưu trữ phải có tính khái quát cao, phản ánh được quá trình hình thành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đng Nai; thành tựu, kết quả tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

b) Tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lựa chọn để công bố phải tiêu biểu, có giá trị quý, hiếm đảm bảo tính lịch sử, khoa học, tính trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu; việc công bố tài liệu lưu trữ phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn địa phương.

c) Thường xuyên đổi mới phương thức công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hp, chia sẻ các dữ liệu công btài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lý để công chúng ở trong và ngoài nước có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trnhanh chóng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. PHẠM VI CÔNG B

1. Phạm vi về thời gian: từ năm 2023 đến năm 2030.

2. Phạm vi về không gian: công bố tài liệu lưu trữ trong tỉnh và ngoài tỉnh.

3. Phạm vi tài liệu đưa ra công bố: Tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, trừ những loại tài liệu có nội dung bí mật nhà nước và tài liệu thuộc danh mục tài liệu hạn chế sử dụng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị tài liệu trước khi công bố

Stt

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Quý I/2023

2

Công bố tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh

UBND tnh

- Sở Nội vụ;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Quý II/2023

3

Kế hoạch thu thập tài liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh và sưu tầm tài liệu có giá trị của các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tnh

- Sở Nội vụ;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và không thuộc nguồn nộp lưu hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm

4

Chỉnh lý và số hóa tài liệu

4.1

Phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2023-2025

4.2

Phê duyệt Đề án số hóa tài liệu cho các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

UBND tỉnh

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2024-2027

4.3

Phê duyệt Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2025-2027

5

Phần mềm Quản lý dữ liệu điện tử và số hóa tài liệu

5.1

Phê duyệt Dự án xây dựng Phần mềm Quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và số hóa tài liệu phục vụ công tác lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông.

2023-2024

5.2

Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Phần mềm Quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và số hóa tài liệu phục vụ công tác lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh

Sở Nội vụ

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông.

2024-2026

6

Chỉnh lý, hoàn thiện thông tin tài liệu trước khi đưa ra công bố

Sở Nội vụ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

2027-2030

2. Thực hiện công bố tài liệu lưu trữ

a) Trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ (thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến)

Stt

Nội dung công bố

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ

Sở Nội vụ

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Năm 2027

2

Hệ thống các văn bản về thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai giai đoạn sau năm 1975 đến nay

Sở Nội vụ

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Năm 2027

3

Các nhân vật và Di tích lịch sử - Văn hóa của tỉnh Đồng Nai sau năm 1945 đến nay

Sở Nội vụ

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Sở Tài chính;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Năm 2028

4

Chính sách và kết quả thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc của tỉnh Đồng Nai sau năm 1975 đến nay

Sở Nội vụ

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Sở Tài chính;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hi;

- Ban Dân tộc;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Năm 2029

5

Đồng Nai - Những chặng đường lịch sử

Sở Nội vụ

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Năm 2030

b) Xuất bản ấn phẩm qua tài liệu lưu trữ: Kết thúc các cuộc triển lãm - trưng bày, thực hiện biên soạn và xin phép xuất bản phẩm kèm theo (hình thức bản cứng và bản mềm) dưới dạng: sách chỉ dẫn thành phần, nội dung tài liệu các phông lưu trữ; tuyển tập/toàn tập tài liệu; biên niên sự kiện; sách ảnh.

c) Phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu: Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước nói chung, của tỉnh Đồng Nai nói riêng.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ

a) Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, đào tạo kỹ năng: tuyên truyền, thuyết minh, biên tập bài viết, xây dựng kịch bản nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công bố tài liệu lưu trữ...;

b) Phối hợp tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị; khảo sát, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh trong nước về công bố tài liệu lưu trữ.

4. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ

a) Cải tạo khu trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh.

b) Đầu tư trang thiết bị phù hợp với các hình thức, mục đích công bố tài liệu lưu trữ tại Kho, xây dựng Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh thành đim đến văn hóa của công chúng.

5. Phối hợp tích hợp, chia sẻ dữ liệu công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh lên Cổng thông tin dữ liệu công btài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ nhu cầu của xã hội, các cơ quan, tổ chức và công chúng góp phần xây dựng, phát trin kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2023-2030.

b) Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, đề xuất nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán làm cơ sở triển khai thực hiện.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ theo quy định.

d) Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch của Sở Nội vụ và ý kiến thẩm định về các thông số, giải pháp kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các nội dung liên quan, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Cho ý kiến thẩm định về các thông số, giải pháp kỹ thuật đối với các nội dung liên quan, làm cơ sở để Sở Nội vụ xây dựng, hoàn thiện dự toán và làm căn cứ để Sở Tài chính thẩm định dự toán và tham mưu bố trí kinh phí thực hiện.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định các tài liệu đưa ra triển lãm, bố trí về địa điểm triển lãm trực tiếp, xây dựng maket và thực hiện triển lãm khi có đề nghị phối hợp.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phóng sự, chương trình và tổ chức tuyên truyền, công bố tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và không thuộc nguồn nộp lưu hoạt động trên địa bàn tỉnh

a) Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thu thập, giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và phối hợp có ý kiến đối với nội dung trưng bày, triển lãm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

b) Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc nguồn nộp lưu phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện rà soát, sưu tầm hồ sơ tài liệu có giá trị còn lưu trữ trong cơ quan, tổ chức, trong nhân dân đáp ứng với yêu cầu mục đích của kế hoạch, phục vụ cho công tác công bố tài liệu lưu trữ của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch công bố tài liệu lưu trcủa tỉnh Đồng Nai phục vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2023 - 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức căn cứ nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- Các trung tâm Lưu trữ quốc gia;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh (KGVX);
- Các Sở: Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và DL;

- Đài PT&TH Đồng Nai;
- Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Chi cục VT-LT;
- Lưu: VT, KGVX.

E/Hải-VX/02.2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu35/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu35/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýCao Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 35/KH-UBND 2023 công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai

              • 14/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực