Văn bản khác 35/KH-UBND

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 35/KH-UBND tăng cường năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả Hòa Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyn tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Thúc đẩy sự sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2020 bộ phận cán bộ tham mưu theo dõi quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ttỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

- Đến năm 2020 Cung cấp dịch vụ trực tuyến công cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Hàng năm các cá nhân, tổ chức là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi

- Biên soạn cẩm nang tuyên truyền, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh tới cơ sở.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế

- Phi hợp liên thông giữ cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi cho việc kim tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ th quyn, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan...

- Huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định.

V. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

- Phối hợp với Cục bản quyền tác giả phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quàn lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài phát thanh và Truyền hình tnh, các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương về qun lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hàng năm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước đthực hiện Kế hoạch của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng chuyên trang chuyên mục về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh.

4. Công an tỉnh

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tại địa phương; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương.

6. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chủ động tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nhàm bảo vệ hội viên theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: VHTTDL, Tài chính
, Thông tin và truyền thông, Công an tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, KGVX (32b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu35/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2017
Ngày hiệu lực04/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 35/KH-UBND tăng cường năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả Hòa Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Kế hoạch 35/KH-UBND tăng cường năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả Hòa Bình 2017
                Loại văn bảnVăn bản khác
                Số hiệu35/KH-UBND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
                Người kýNguyễn Văn Chương
                Ngày ban hành04/04/2017
                Ngày hiệu lực04/04/2017
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật5 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Kế hoạch 35/KH-UBND tăng cường năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả Hòa Bình 2017

                      Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 35/KH-UBND tăng cường năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả Hòa Bình 2017

                      • 04/04/2017

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 04/04/2017

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực