Văn bản khác 3547/KH-UBND

Kế hoạch 3547/KH-UBND năm 2018 thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3547/KH-UBND 2018 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3547/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln đi với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đến cộng đồng và người dân.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sn xuất, kinh doanh, dịch vụ sản xuất các sn phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần chuyển sang hình thức hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trưng thay thế nhựa, nilon.

2. Yêu cầu:

- Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" đến từng tổ chức, cá nhân tiêu dùng đtừ bhành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để thay thế dn các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- 100% các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một ln trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vn động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. Kêu gọi cá nhân và tổ chức cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thi nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sn phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

b) Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cá nhân trên toàn tỉnh tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. Phát huy vai trò của các t chc đoàn thnhư Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Hội Nông dân các cấp, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ này.

c) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng và thải bỏ sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đnhựa dùng một lần.

d) Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Chng rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng các quy định về sử dụng và thải bỏ sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt

a) Rà soát, thống kê các cơ sở đang sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần trên địa bàn tỉnh, không cho phép các cơ sở này được nâng công suất hoặc mở rộng sản xuất.

b) Đưa loại hình dự án đu tư sản xuất túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln vào danh mục các dự án công nghiệp hạn chế đầu tư, có kiểm soát chặt chtheo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức điểm thu gom, phân loại, vận chuyn túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln trong các khu vực dân cư đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

3. Tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện vi môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy.

b) Xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sn phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường.

c) Đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường vào danh mục các dự án khuyến khích đầu tư.

4. Điều tra, nghiên cứu, xây dựng mô hình thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần

a) Phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

b) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

c) Thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

d) Đẩy mạnh phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kim soát ô nhiễm chất thi nhựa.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về cơ chế, chính sách

a) Xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất, sử dụng sn phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích phân loại chất thi túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần tại nguồn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu gom, tái chế.

2. Về tài chính, nhân lực

a) Các sở, ban, ngành liên quan xem xét, phân bố kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn đầu tư khác cho công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln.

b) Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các tổ chức quản lý, nghiên cứu để thích ứng với các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tái chế sản phẩm bao bì, túi xách thân thin với môi trường.

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

a) Đa dạng hóa nguồn lực cho nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyn giao công nghệ sn xuất các sn phm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đnhựa dùng một ln.

b) Tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

4. Hợp tác quốc tế

a) Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một ln.

b) Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế và tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trưng:

- Là cơ quan đu mi hướng dẫn đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong từng đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, kịp thời tham mưu UBND tỉnh biu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào “Chống rác thải nhựa”; định kỳ ngày 20 tháng 8 hằng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

2. S Công Thương:

- Chủ trì cùng các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc khảo sát, thống kê khối lượng chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy phát sinh từ các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp số liệu thống kê khối lượng chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy phát sinh từ các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thực hiện các mục tiêu chung của tnh.

- Phối hợp tham mưu xây dựng các cơ chế hỗ trợ sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy.

3. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả; kết hợp với quá trình thực hiện thí điểm phân loại rác đầu nguồn tại một số xã, phường trên địa bàn tnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật và đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực hiện xây dựng điểm thu gom, trung chuyển rác cấp xã theo quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch chất thải rn đã được phê duyệt.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, phân bổ và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường và các nguồn kinh phí khác cho các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch theo quy định; cập nhật, rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành sa đi, bổ sung các chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thphân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; rà soát, đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất sản phm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường vào danh mục dự án khuyến khích đầu tư; ưu tiên thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường trong công tác thu gom, vận chuyn và xử lý rác thải khó phân hủy vào hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyn giao công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một ln vào đề tài cấp tỉnh có hỗ trợ về kinh phí.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm nhựa, bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy; chuyển giao công nghệ tái chế chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

6. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, bao bì, túi nilon không đúng theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự thay đi về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, các s, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyn nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một ln; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tnh tăng thời lượng, tin, bài, thời gian phát sóng, đưa tin về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trưng tổ chức.

8. Các sở, ban, ngành tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị mình; đăng ký thực hiện phong trào “Chống rác thi nhựa” với Sở Tài nguyên và Môi trường; định kỳ ngày 10 tháng 8 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung).

9. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn về tác hại của chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

- Chủ trì thực hiện khảo sát, thống kê khối lượng cht thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy phát sinh từ các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, cơ quan thông tn báo chí, truyền hình địa phương phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” thực hiện tuyên truyền nâng cao nhn thức cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn về tác hại của chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường trên địa bàn. Phát huy vai trò của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện/thành phố; hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; các thiết chế văn hóa thông tin địa phương.

- Tổ chức thí đim phong trào hạn chế sử dụng nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy tại một đến hai khu dân cư trên địa bàn, tng kết rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng mô hình tại địa phương. Biu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong việc giảm phát thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện của địa phương; đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường việc thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa”; định kỳ ngày 10 tháng 8 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường đ tng hp chung).

10. Đề nghị Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn th tnh:

Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng đcùng thực hiện “Nói không với sản phm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một ln.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vưng mắc các đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- UBMT T
quốc Việt Nam tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục M
ôi tờng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3547/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3547/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3547/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3547/KH-UBND 2018 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3547/KH-UBND 2018 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3547/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành21/12/2018
        Ngày hiệu lực21/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3547/KH-UBND 2018 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3547/KH-UBND 2018 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Kon Tum

             • 21/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực