Văn bản khác 3553/KH-UBND

Kế hoạch 3553/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3553/KH-UBND 2017 thực hiện quản lý hiệu quả bảo hộ quyền tác giả Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3553/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu qupháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ (phần quyền tác giả, quyền liên quan); Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tất cả các đối tượng liên quan; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo và huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi, thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phải được xác định là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020

- Hoàn thiện hệ thống, củng cố, kiện toàn đồng bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

2. Định hướng đến năm 2025

- Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở.

Đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chuyên sâu, lồng ghép về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành có liên quan đến việc thực thi pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; cán bộ công chức viên chức làm công tác quản lý từ tỉnh đến cơ sở được cập nhật thường xuyên các thông tin, tài liệu tuyên truyền về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, karaoke, quán bar - giải khát, các khu vui chơi, giải trí... nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ về bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.

5. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

6. Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý quyền tác giả, quyền liên quan theo thẩm quyền để xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm (trong kế hoạch chuyên môn của đơn vị) theo 2 nguồn:

- Ngân sách nhà nước: Phân bổ đối với công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, các đối tượng và các chủ thể thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với việc tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc triển khai thực hiện kế hoạch; kịp thời đề xuất, kiến nghị và sửa đổi nội dung khi cần thiết.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự trù kinh phí hoạt động lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan của các sở, ngành, địa phương được duyệt, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời thực hiện nghiêm nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác tác quyền của họ.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa, văn hóa phẩm trên thị trường trong tỉnh vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng... trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và tổ chức dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

- Thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình khi khai thác, sử dụng tác phẩm, sản phẩm theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; thực hiện chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và Luật Sở hữu trí tuệ; đồng thời, tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyn liên quan của các cơ quan chức năng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thực hiện đúng quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên cơ sở kế hoạch này, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và B Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. .

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Bản qu
yền tác giả (Bộ VHTTDL);
- TT.TU, TT.HDND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3553/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3553/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2017
Ngày hiệu lực08/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3553/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3553/KH-UBND 2017 thực hiện quản lý hiệu quả bảo hộ quyền tác giả Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3553/KH-UBND 2017 thực hiện quản lý hiệu quả bảo hộ quyền tác giả Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3553/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành08/06/2017
        Ngày hiệu lực08/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3553/KH-UBND 2017 thực hiện quản lý hiệu quả bảo hộ quyền tác giả Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3553/KH-UBND 2017 thực hiện quản lý hiệu quả bảo hộ quyền tác giả Lâm Đồng

           • 08/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực