Văn bản khác 356/KH-UBND

Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 356/KH-UBND 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Thông tư s 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị quyết s 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin COVID-19 năm 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 3355/NQ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đi với trẻ em.

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU: 100% nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

II. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.

- Tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp.

2. Đối tượng, phạm vi, thời gian, hình thức, loại vắc xin

- Đối tượng: tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi hiện đang sinh sng hoặc học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến: 103.142 trẻ từ 12 đến 17 tuổi (phụ lục đính kèm).

- Phạm vi triển khai: 9 huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian: Dự kiến từ tháng 12-2021 đến tháng 01-2022, tùy nguồn vắc xin Trung ương cấp.

- Hình thức:

+ Đối với trẻ đi học: tiêm tại trường học.

+ Đối với trẻ không đi học: tiêm tại Trạm Y tế địa phương.

+ Đối với trẻ có bệnh nền hoặc đang điều trị nội trú: tiêm tại cơ sở y tế đang điều trị (nếu cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện tiêm chủng) hoặc Trung tâm Y tế địa phương hoặc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế hoặc Bệnh viện Trung ương Huế.

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tươi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

3. Nội dung triển khai:

a) Lập danh sách đối tượng:

* UBND các huyện/thị xã/thành phố:

- Làm đầu mối thống kê số trẻ từ 12 - 17 tuổi (chưa tròn 18 tuổi), đồng thuận và không đồng thuận tiêm chủng, trẻ có mắc bệnh nền trên địa bàn quản lý (theo biu mẫu đính kèm). Bao gồm trẻ có đến trường và trẻ không đến trường, gửi về Sở Y tế trước ngày 29/11/2021.

- Chun bị danh sách trẻ đồng thuận tiêm chủng để tham gia tiêm chủng khi tỉnh triển khai.

- Phối hợp với các đơn vị y tế liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho trỏ em.

* Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Đại học Khoa học Huế và Trường Trung cấp Phật học.

- Rà soát và lập danh sách số trẻ từ 12 - 17 tuổi (chưa tròn 18 tuổi), đồng thuận và không đồng thuận tiêm chủng đang tham gia học tập thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo đang quản lý. Gửi về UBND huyện/thị xã/thành phố nơi các cháu đang học tập đ tổng hợp gửi Sở Y tế.

- Chun bị danh sách trẻ đồng thuận tiêm chủng để tham gia tiêm chủng khi Bộ Y tế triển khai.

- Phối hợp với UBND huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị y tế liên quan đ xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em.

b) Đảm bảo nguồn cung ứng vc xin, phân phi và quản lý sử dụng vắc xin

- Đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để bao phủ 02 liều vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tiếp nhận nguồn vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp cho tỉnh; Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân phi, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các Trung tâm y tế 9 huyện/thị xã/thành phố và các cơ sở tiêm chủng đ thực hiện tiêm chủng đầy đủ số trẻ đúng độ tuổi và đúng thời gian theo lịch tiêm chủng.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh; thống kê báo cáo đầy đủ theo quy định.

c) Vận chuyn, bảo quản, phân phi vắc xin và vật tư tiêm chủng

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID-19 từ Kho khu vực Miền Trung, Quân khu 4 về kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin COVID-19 như sau:

+ Cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế cấp huyện ít nhất 01 ngày trước khi tổ chức tiêm.

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố Huế:

+ Tham mưu UBND địa phương bố trí điểm tiêm chủng phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

+ Bố trí đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại điểm tiêm chủng.

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp đ tiếp nhận vắc xin phân phi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; b trí đầy đủ phương tiện và sắp xếp thời gian hợp lý để vận chuyển vắc xin từ kho bảo quản đến từng địa điểm tiêm hằng ngày, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức tiêm.

- Tổ chức tập huấn và kiểm tra giám sát quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các đơn vị, đảm bảo tối đa chất lượng bảo quản theo quy định.

d) Tổ chức chiến dịch tiêm chủng

- Địa điểm tiêm chủng: Tổ chức tiêm tại trường học, trạm y tế và bệnh viện có trẻ em đang điều trị nội trú.

- UBND địa phương phối hợp với ngành Giáo dục huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, sinh viên,... trên địa bàn để tiếp đón, đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, hỗ trợ hậu cần, nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó”.

- Lập danh sách đối tượng đến tiêm theo khung giờ khác nhau, không giới hạn đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

- Sắp xếp khu vực để tiêm chủng đủ rộng, đảm bảo giãn cách, trang thiết bị đủ phương tiện cấp cứu và bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.

- Đội tiêm là cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố và Trạm Y tế trên địa bàn; tùy theo tình hình nguồn lực tại địa phương và số lượng trẻ dự kiến tiêm chủng tại các điểm tiêm, Sở Y tế sẽ huy động các đội tiêm từ các bệnh viện công lập, ngoài công lập và phòng khám đa khoa để hỗ trợ y tế địa phương.

e) Đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chng dịch COVID-19

- Trước khi tổ chức tiêm chủng:

+ Tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; thông báo cho trẻ tiêm chủng, người giám hộ về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Bố mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ).

- Trong bui tiêm chủng:

+ Tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo quy định.

+ Tổ chức buổi tiêm chủng theo quy định tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022.

+ Thực hiện khám sàng lọc kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn.

+ Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Sau khi trẻ được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

+ Sơ đồ Quy trình triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

f) Công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng vc xin phòng COVID-19

- Thực hiện truyền thông, vn động đ người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tui đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, BÁO CÁO

1. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng:

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin từ cấp Khu vực đến cấp tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-B YT ngày 18/09/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

- Xử trí sốc phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin theo đúng quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế.

2. Kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động tiêm:

- Sở Y tế, Trung tâm KSBT tỉnh tiến hành giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng và trước, trong quá trình sử dụng vắc xin về công tác tổ chức an toàn tiêm chủng theo Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Thống kê cáo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày theo quy định gửi về Trung tâm KSBT tỉnh để tổng hợp gửi Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương, nguồn địa phương và các nguồn kinh phí khác.

- Nội dung chi: Vận chuyển, bảo quản vắc xin theo quy định; Hội nghị, tập huấn, truyền thông triển khai chiến dịch; Công tác kiểm tra, giám sát; Hỗ trợ công tiêm cho cán bộ y tế; Thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng; In ấn, văn phòng phẩm.

- Sở Y tế lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai kế hoạch, theo dõi, kiểm tra hoạt động tiêm chủng; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vn đ phát sinh (nếu có); báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

- Căn cứ số lượng trẻ được tiêm chủng tại các địa phương đ phân b vắc xin.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ tiêm, quản lý chặt chẽ việc điều phối, cấp phát, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày và tổng hợp kết quả thực hiện Chiến dịch về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

+ Tập huấn về tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế.

+ Cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng, thiết bị dây chuyn lạnh, bảo quản vắc xin và vật tư y tế cho các đơn vị tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn.

+ Thực hiện giám sát chuyên môn, hỗ trợ các điểm tiêm chủng.

+ Tổ chức truyền thông, phổ biến về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố

+ Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vắc xin theo đúng quy trình của Bộ Y tế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin được cấp phát, hạn chế tối đa hao phí vắc xin trong quá trình tổ chức tiêm.

+ Tham mưu UBND địa phương có kế hoạch tiêm chủng đảm bảo các quy định chuyên môn, đúng tiến độ tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

+ Tham mưu cho UBND địa phương điều phi lịch tiêm dựa trên s lượng trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, đội tiêm, đội cấp cứu đã phân công cho địa phương và thực tế tình hình dịch bệnh.

+ Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình tiếp nhận, sử dụng vắc xin, kết quả tiêm chủng hàng ngày và sau khi kết thúc Chiến dịch theo quy định.

- Chỉ đạo các bệnh viện Bộ, Ngành, Trung ương đóng trên địa bàn:

+ Tổ chức tiêm chủng cho trẻ mắc bệnh nền hoặc đang điều trị nội trú tại bệnh viện đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

+ Hỗ trợ y tế địa phương tiêm chủng các trường hợp trẻ em hoãn tiêm ở tuyến dưới.

+ Cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ngay tại đim tiêm.

+ Cung cấp số điện thoại hướng dẫn, giải đáp cho người dân nếu có vấn đ sau tiêm vắc xin.

+ Sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Chịu trách nhiệm rà soát học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành y tế không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; đồng thời rà soát hiện trạng sử dụng của từng trường học cùng với UBND và Trung tâm Y tế trên địa bàn lựa chọn điểm tiêm phù hợp, đảm bảo đủ diện tích để bố trí khu vực theo quy định. Trong trường hợp trường học vẫn còn được trưng dụng để tổ chức điểm cách ly hoặc không đảm bảo cơ sở vật chất thì phối hợp với UBND địa phương chọn điểm tiêm khác thay thế. Yêu cầu các điểm được chọn đảm bảo giãn cách, đủ chỗ ngồi; đủ diện tích bố trí các khu vực tiêm chủng; ngoài ra bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.

- Thống kê, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm chủng (tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) thống kê số liệu đồng thuận và số trẻ mắc bệnh nền theo độ tui thuộc trường học tại mi phường/xã của từng địa phương.

- Chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ và hướng dẫn phụ huynh mang theo phiếu đồng thuận khi đến tiêm nộp lại cho thầy/cô lưu giữ.

- Huy động giáo viên, nhân viên của các trường tham gia hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng tại trường:

+ Rà soát, lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học.

+ Truyền thông, vận động phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm chủng.

+ Hỗ trợ công tác tổ chức tại điểm tiêm: tiếp nhận, điều phối đảm bảo khoảng cách, mời trẻ và phụ huynh đến tiêm theo khung giờ tránh tập trung vào cùng một thời điểm; hỗ trợ nhập liệu tiêm chủng.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trường học.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Hướng dẫn các phụ huynh và trẻ được tiêm về những nội dung cn thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đến đội ngũ nhân viên giáo viên các trường nghề, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục thường xuyên, vận động phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý cho trẻ tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Thống kê, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm chủng (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tui và hạ dần độ tui); thống kê số liệu đng thuận, số trẻ mắc bệnh nền theo độ tuổi thuộc trường học tại tại các cơ sở đào tạo đo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

- Phối hợp với UBND địa phương rà soát, lập danh sách trẻ không đi học trên địa bàn để mời đến tiêm chủng.

- Hỗ trợ tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai Chiến địch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ.

- Hướng dẫn các phụ huynh và trẻ được tiêm về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi việc điều chỉnh các tính năng để đáp ứng hoạt động nhập liệu trên hệ thống thông tin tiêm chủng COVID-19 đối với hoạt động tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, rà soát trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, rà soát tr từ 12 đến 17 tuổi không đi học cư trú trên địa bàn hoặc các học sinh đang học, đang nuôi dưỡng tại các trường, trung tâm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Huy động nhân lực của các đơn vị trực thuộc, trang thiết bị và phương tiện tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức chiến dịch theo quy định.

- Chỉ đạo bộ phận Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức tập huấn cho giáo viên, thanh niên tình nguyện nhập liệu tr được tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế địa phương giám sát buổi tiêm tuân thủ yêu cu chuyên môn tại các điểm tiêm chủng, đảm bảo yêu cầu khác về phòng chống dịch.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thông tin phổ biến đầy đđến các phụ huynh và trẻ em ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tr từ 12 đến 17 tuổi và vận động đến tiêm vắc xin phòng COVID-19; Hướng dẫn những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vc xin phòng COVID-19.

6. Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh b trí kinh phí để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tr từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để kịp thời bổ sung, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế Dự phòng;
- Viện VSDT TW, Viện Past
eur Nha Trang;
- UBND các huy
n/TX/thành phố;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động
, Thương binh và Xã hội;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- Bệnh vi
n Trung ương Huế, BVĐHYD Huế;
- BV Giao thông vận tải;
- Các
đơn vị y tế trực thuộc SYT;
- TTYT huy
n/TX/thành phố;
- Lưu: VT, CN, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ EM TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số: 356/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế)

STT

Đơn vị

Tổng số trẻ theo rà soát của các huyện

Số trẻ đồng thuận tiêm chủng

Số trẻ có bệnh nền

1

Trẻ từ 16 - < 18 tuổi

37163

36915

385

1.1

Thành phố Huế

12678

12551

88

1.2

Hương Thủy

4139

4139

 

1.3

Nam Đông

1017

1008

16

1.4

Phong Điền

4440

4395

79

1.5

Quảng Điền

2207

2178

8

1.6

Phú Vang

3490

3490

12

1.7

Hương Trà

2252

2236

57

1.8

Phú Lộc

5637

5637

110

1.9

A Lưới

1303

1281

15

2

Trẻ từ 12 - < 16 tuổi

65979

 

1006

2.1

Thành phố Huế

25357

25104

426

2.2

Hương Thủy

5399

5399

 

2.3

Nam Đông

1375

1315

12

2.4

Phong Điền

5491

5440

218

2.5

Quảng Điền

5433

5405

97

2.6

Phú Vang

6455

6455

25

2.7

Hương Trà

4197

4178

54

2.8

Phú Lộc

9465

9465

154

2.9

A Lưới

2807

2716

20

 

TNG CỘNG

103142

102392

1391

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 356/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu356/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2021
Ngày hiệu lực17/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(01/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 356/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 356/KH-UBND 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 356/KH-UBND 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu356/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành17/11/2021
        Ngày hiệu lực17/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (01/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 356/KH-UBND 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 356/KH-UBND 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế

              • 17/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực