Văn bản khác 357/KH-UBND

Kế hoạch 357/KH-UBND năm 2018 triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 357/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Tĩnh 2018 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2018-2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Văn bản số 8791/VPCP-QHQT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc ln thứ 18; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đi ngoại, chủ động lng ghép nội dung hoạt động kinh tế với đối ngoại nhằm thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác đối ngoại thống nhất, đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch hành động công tác đối ngoại cần bám sát các định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc của Bộ Ngoại giao và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp ca các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tnh; vận động, kết hợp, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động đi ngoại của tỉnh. Triển khai công tác đối ngoại một cách chủ động, tích cực, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức.

- Tăng cường hiệu quả và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế với các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với nước ta nhằm thu hút vn, công nghệ từ bên ngoài để góp phần thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập trong các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

II. MỤC TIÊU

Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhằm tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, quảng bá hình ảnh của Hà Tĩnh ra bạn bè thế giới; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền của Hà Tĩnh, đồng thời tiếp nhận những tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước... tạo sức mạnh tng hp, nâng cao vị thế của tỉnh Hà Tĩnh.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại ở địa phương

- Thường xuyên quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị s38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và các tiêu chí chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Quyết định số 339-QĐ/TU của Tỉnh ủy về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Tăng cường cơ chế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình đđảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện từng hoạt động đối ngoại cụ th; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác đối ngoại cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm theo quy định; quản lý tốt các vấn đề có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

2. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế với trọng tâm phát triển kinh tế đối ngoại

- Tiếp tục đy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 479-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kế hoạch s104/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 479-CTr/TU; Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, xây dựng và triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác truyền thống với Lào và các tỉnh vùng Đông bắc Thái Lan; tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức, Pháp, Canada, Úc, I-xra-en và một số đối tác khác; đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa tỉnh với các đối tác. Tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN nhằm tăng cường đoàn kết, gia tăng liên kết nội khối, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

- Tiếp tục xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đức, Úc...

- Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào tnh. Thu hút vốn đăng ký của các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách tỉnh, chú trọng thu hút các dự án FDI, vận động nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ đa phương WB, ADB, song phương JICA, EDCF... đầu tư vào các dự án đầu tư hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, xử lí chất thải, giao thông đô thị...), nông nghiệp và phát triển nông thôn và xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế.

- Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế trong nước, khu vực và thế giới đgiới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh ra các nước. Tổ chức các chương trình làm việc giữa lãnh đạo tnh với các Đại sứ quán, các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng như mời một số Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh để mrộng, tăng cường hợp tác.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác vận động nguồn lực từ nguồn phi chính phủ nước ngoài đến năm 2025 và những năm tiếp theo, cần tập trung vận động NGOs vào lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp và nông thôn; kinh doanh nông nghiệp, kích cầu sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: Y tế, giáo dục đào tạo, dân số; chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng cường năng lực cho cộng đồng trong phát triển bền vững, đào tạo dạy nghề với các đi tác NGOs: CRS Mỹ; PED; ICCO Hà Lan, PyD, ANESVAD Tây Ban Nha; GTV Italia; ORBIS quốc tế; ITI Mỹ; MSI Anh; SODI Đức; Đông Tây hội ngộ Mỹ; Hội Chữ thập đỏ quốc tế; Tầm nhìn thế giới Mỹ; Hội VNAH & HEALTHED Mỹ; GIZ Đức; Hội tình nguyện Pháp, Bỉ và một số Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Hàng năm, giải ngân nguồn vận động viện trợ không hoàn lại đạt từ 30 đến 50 tỷ đng.

- Tăng cường công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhằm đảm bảo các hoạt động an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tưng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay. Đi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hộ công dân, các thủ tục, quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài; tích cực vận hành cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người, phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để trao đổi thông tin kịp thời về tình hình người Hà Tĩnh ở nước ngoài.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chú trọng việc quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân người nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tại các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp. Nâng cao công tác quản lý trật tự và an ninh tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, lao động nước ngoài như Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong bối cảnh tình hình biển Đông vẫn tim n nguy cơ phức tạp, khó lường.

4. Làm tốt công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc gii giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 16/3/2016, có hiệu lực từ ngày 05/9/2017 và các Biên bản cuộc họp thường niên giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển - đảo trong tình hình mới.

- Các lực lực lượng chức năng khu vực biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; làm tốt công tác kiểm soát lưu thông biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo ổn đnh tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 381/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư và các đơn vị bảo vệ hai bên biên giới. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ việc tổ chức ký kết nghĩa giữa các cụm dân cư trên tuyến biên giới Hà Tĩnh và các tỉnh phía Lào. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ về vật chất và tinh thn các cụm dân cư dọc tuyến biên giới, đng thời phối hợp triển khai hoạt động bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, nhằm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào nói riêng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là tại khu vực biên giới, ven bin hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các Hiệp định, Nghị định về biên giới; vận động và htrợ các ngư dân đánh bắt xa bờ bám biển, giữ vững ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền và đảm bảo an ninh tuyến biển. Kiện toàn và sát nhập Ban Biên giới tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình Biển đông Hải đảo của tnh.

- Hoàn thành “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và người Việt Nam ở nước ngoài

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quhoạt động Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tnh, cấp huyện; cung cấp các thông tin về tim năng, thế mạnh của địa phương lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ngành và Bộ Ngoại giao để giới thiệu, quảng bá về Hà Tĩnh và thu hút đầu tư. Quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thông qua các phóng viên nước ngoài để tuyên truyền, giới thiệu những thông tin tích cực của tỉnh ra các nước.

- Tiếp tục đi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo tình hình; định hướng nội dung và hình thức công tác thông tin tuyên truyền phù hợp để phát huy tính chủ động và linh hoạt của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường các hoạt động trao đi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền địa phương về đi tác, về các sự kiện chính trị đối ngoại lớn của đất nước, của địa phương và của quốc tế, để qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 171/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tnh đến năm 2020. Tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Hà Tĩnh cho các đoàn nước ngoài tới địa phương và các đoàn công tác, xúc tiến, tham quan học tập của tỉnh tại nước ngoài. Xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc văn hóa Hà Tĩnh làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài; nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và di sản thuộc Chương trình ký ức thế giới của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO công nhận như Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ. Tổ chức các đoàn giao lưu văn hóa với các tỉnh trong Hiệp hội 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8, đường 12 và các nước có tiềm năng hợp tác.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch s709/KH-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội của nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Tổ chức thăm hỏi và làm việc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng nhân các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh ra nước ngoài; vận động chính quyn sở tại tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt có điều kiện làm ăn sinh sống. Nghiên cứu thị trường để xúc tiến xuất khẩu lao động. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt tại tỉnh Bolykhămxay (Lào).

- Thu thập thông tin tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng Tĩnh ở nước ngoài. Vận động và thu hút người Hà Tĩnh ở nước ngoài hướng về đầu tư, kinh doanh ở quê hương; mrộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn kiều hối; kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thiết lập và mrộng các kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài.

6. Tăng cường công tác thanh tra ngoại giao; công tác đào tạo trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương

- Xác định nội dung triển khai công tác thanh tra và phân định thẩm quyền khi tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực, tập trung vào một số nội dung: Công tác lãnh sự; thực hiện thỏa thuận quốc tế; quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; quản lý biên giới và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại địa phương theo hướng chuyên nghiệp.

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương theo các Đề án bồi dưỡng về hội nhập quốc tế và Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ biên phiên dịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 dành cho cán bộ cơ quan ngoại vụ và các sở, ngành làm công tác đối ngoại tại địa phương.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, đào tạo học sinh, sinh viên đến từ Lào, Thái Lan. Tăng cường triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo; tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại theo các lĩnh vực được giao.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương có liên quan để được chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị; đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch; hàng năm hoặc đột xuất tng hp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút FDI, tăng cường vận động, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; theo dõi, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài. Thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin danh mục dự án mời gọi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích của tỉnh và nhà đầu tư.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài trên địa bàn; tiếp tục nghiên cứu các thị trường lao động tiềm năng ở nước ngoài để xúc tiến xuất khẩu lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động của tỉnh để tạo nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác xúc tiến du lịch; xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc văn hóa Hà Tĩnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản. Phối hợp về văn hóa đối ngoại, quảng bá văn hóa Hà Tĩnh ra các nước.

5. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, công tác xúc tiến thương mại và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại gắn với hoạt động đối ngoại của tỉnh; tham mưu phát triển hệ thống cụm thông tin đối ngoại tại các Cửa khẩu quốc tế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn.

7. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Làm tốt công tác qun lý nhà nước về hoạt động đào tạo của các trung tâm có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân các quy định về đánh bắt trên biển; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý ngư dân, phòng ngừa, ngăn chặn không đngư dân vi phạm ngư trường của các nước.

10. Sở Tư pháp: Triển khai có hiệu quả hợp tác quốc tế về tư pháp đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào; chủ trì, tham mưu công tác tuyên truyền pháp luật về bảo hộ công dân, xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:

Trên cơ sở các yêu cầu của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động thực hiện công tác cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời phối hợp các ngành có liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác xuất nhập cảnh qua biên giới, cảng biển; đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại; quản lý tốt khu vực biên giới, tuyến biển và hệ thống mốc quốc giới, đảm bảo giữ vững ổn định tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý doanh nghiệp, cá nhân có yếu tố nước ngoài hoạt động tại các Khu kinh tế của tỉnh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh. Tăng cường giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại các Khu kinh tế của tỉnh ra các nước.

13. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí cho hoạt động đối ngoại để triển khai thuận lợi, kịp thời, đảm bảo các yêu cầu về công tác đối ngoại.

14. Đề nghị UBMTTQ tỉnh: Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện công tác đối với người Việt Nam nước ngoài đkhuyến khích kiều bào về đầu tư, xây dựng quê hương.

15. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, dự án nhằm kêu gọi viện trợ và cứu trợ khẩn cấp từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội hữu nghị, cộng đồng và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và hướng dẫn, chỉ đạo các hội thành viên thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ.

16. Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đào tạo học sinh, sinh viên đến từ Lào, Thái Lan. Tăng cường triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao.

17. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Ngoại vụ để theo dõi, tổng hợp.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu đề ra; trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Ngoại vụ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng - Tỉnh ủy;
-
UB MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 357/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu357/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 357/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 357/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Tĩnh 2018 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 357/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Tĩnh 2018 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu357/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 357/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Tĩnh 2018 2021

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 357/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Tĩnh 2018 2021

           • 05/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực