Văn bản khác 3571/KH-UBND

Kế hoạch 3571/KH-UBND năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3571/KH-UBND 2018 hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3571/KH-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo điều kiện cho người lao động khi bị Nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Phấn đấu 100% người lao động (trong độ tuổi lao động) trong các hộ gia đình bị thu hồi đất được tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ và đồng bộ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất với những chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đảm bảo tính công khai, kịp thời và đúng đối tượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI HẠN HỖ TRỢ

1. Đối tượng hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất bao gồm:

1.1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

1.2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

2. Điều kiện hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

- Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Thời hạn hỗ tr

Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ đào tạo nghề

a) Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau:

- Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ đào tạo theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Ngành nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí học nghề thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.

Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

- Vay vốn tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

b) Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề một lần theo chính sách này.

2. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ:

- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- Vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Người lao động bị thu hồi đất đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP. Bao gồm các nội dung:

- Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

+ Đào tạo nghề;

+ Đào tạo ngoại ngữ;

+ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

- Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài.

Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

b) Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định để người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường lao động; lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; thời hạn cho vay bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài một lần theo chính sách này.

4. Thời gian áp dụng chính sách

- Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có Quyết định thu hồi đất kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 thực hiện theo Kế hoạch này.

- Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh có Quyết định thu hồi đất sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 thực hiện theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hỗ trợ tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động bị thu hồi đất.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổng hợp, đề xuất bổ sung nguồn vn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hi đất theo quy định.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ chế tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố thực hiện cho vay kịp thời đối với người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu vay vốn theo quy định.

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện cho vay vốn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và vay vốn đi làm việc ở nước ngoài về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và theo Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư, Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách người lao động được hưởng chính sách và nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để xây dựng phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

- Phê duyệt phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho lao động bị thu hồi đất đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan xây dựng, thực hiện trình tự thủ tục và quyết toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho lao động bị thu hồi đất theo phương án đã phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn quản lý.

7. Trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi thu hồi đất xây dựng, thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất và giải quyết các vấn đề có liên quan.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Định kỳ sáu tháng, hằng năm và đột xuất, báo cáo tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đtheo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao đ
ng - TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP(2), K.T, NN, KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3571/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3571/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3571/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3571/KH-UBND 2018 hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3571/KH-UBND 2018 hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3571/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3571/KH-UBND 2018 hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3571/KH-UBND 2018 hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất Hà Nam

           • 03/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực