Văn bản khác 3578/KH-UBND

Kế hoạch 3578/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3578/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3578/KH-UBND

Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chng người thi hành công vụ, để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; đồng thời định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đm an ninh, trật tự và thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia lên án và đấu tranh mạnh với các hành vi chống người thi hành công vụ; đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ. Nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, knăng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, gây phin hà, bức xúc trong nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Th trưng các sở, ngành, đoàn thể thuộc tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; gn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị s46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, Chthị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kluật, k cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bn pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thi hành công vụ; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất vụ việc, sự việc, không đcác thế lực thù địch, đối tượng xu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ. Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về nhng chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đng tình.

3. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, đng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các phương án, kế hoạch giải quyết hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ không được chủ quan, lơ là, luôn nêu cao tinh thn cảnh giác, chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, x lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

4. Tăng cường công tác nm tình hình trong nhân dân đkịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện động người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới ca người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ khn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt đtheo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, không để kéo dài, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

6. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xây dựng một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

7. Tập trung đầu tư kinh phí, trang bị các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Bo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hi sinh khi thi hành công vụ.

8. Nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế của các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Làm tốt chức năng là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng.

- Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật. Chđộng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chng người thi hành công vụ đã xảy ra, không đkéo dài, đảm bảo tt cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

- Đề nghị Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đđảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phối hợp các ngành chức năng tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ.

- Cng c, tăng cường năng lực của lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an từ tnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ nói riêng để kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tin.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế của các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật. Đng thời tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thi hành công vụ; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; đồng thời giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất vụ việc, sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

4. S Tài chính

Ch trì, phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm đbảo đảm công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hi sinh khi thi hành công vụ.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xây dựng một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người thi hành công vụ để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm nghiêm minh, không đlọt tội phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống tội phạm, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, công nhân viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục thực hiện tt công tác phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt đnhững vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bng, thiếu công khai, minh bạch.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt đcác hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng nhng điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) để chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th thuộc tnh;
- Văn phòng: Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3578/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3578/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3578/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3578/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3578/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3578/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3578/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3578/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Nam

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực