Văn bản khác 3586/KH-UBND

Kế hoạch 3586/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125-NQ/CP và Nghị quyết 18-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3586/KH-UBND 2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/KH-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125-NQ/CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TU NGÀY 17/10/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm từng bước hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội.

- Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, các đơn vị sử dụng lao động, nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

- Tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã được Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

2. Yêu cầu

- Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phải đảm bảo tính linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hướng tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nhiệm vụ cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa mang tính cấp bách/ vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hòa kế thừa, ổn định với đi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được đảm bảo an sinh xã hội. Việc phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội.

- Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp, nắm vững quan điểm, mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tổ chức triển khai thực hiện đng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra.

- Các cấp, các ngành có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết s28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện tại địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc - đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội cho đối tượng; tập trung vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc các hộ kinh doanh cá thể, các tiểu thương... trên cơ sở đó tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển, mrộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2.1. Giai đoạn đến năm 2021

Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo him xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

2.2. Giai đoạn đến năm 2025

Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chsố đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

2.3. Giai đoạn đến năm 2030.

Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tui tham gia bảo him tht nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chsố đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm đảm bảo các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa tm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

6. Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết định kỳ trong quá trình thực hiện pháp luật về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Hàng năm, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, đng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo, bi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề đduy trì việc làm, phòng ngừa thất nghiệp cho người lao động.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp đi với người lao động, người sử dụng lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Hướng dẫn công tác kê khai lao động của các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, báo cáo tình hình sử dụng lao động và việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.

- Hàng năm, chủ trì đôn đốc các đơn vị báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung sau:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, chuyển đổi tác phong phục vụ theo hướng phục vụ thân thiện, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động trong việc thực hiện thu đóng, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo từng năm, đảm bảo chỉ tiêu theo lộ trình cụ thể của từng giai đoạn (từ năm 2021 đến năm 2030) và chi tiết theo từng năm, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mở rộng mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm kết nối thông tin, dữ liệu để quản lý theo dõi tình hình biến động lao động trong doanh nghiệp.

- Triển khai đồng bộ có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp ctình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm cân đối thu chi, quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

- Đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ; đưa việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiến ti thực hiện giao dịch điện tử đối với tt cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ bảo him xã hội đy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch vả Đầu tư

- Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về đăng ký, thành lập các doanh nghiệp mới đcơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nắm bắt, theo dõi, khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động theo quy định.

- Tổng hợp chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nht là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

5. Cục thuế tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Kết ni thông tin dữ liệu, trao đổi thông tin tự động liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động; số lao động đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, rà soát hoạt động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã quyết toán tài chính, đi chiếu với lao động quỹ tiền lương kê khai tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

- Hàng năm, căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phê duyệt, cung cấp danh sách các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập; sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thuế thông báo tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo him tự nguyện; giám sát việc thực hiện pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm.

- Thực hiện khởi kiện ra tòa án đi với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Luật Công đoàn. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với tình hình thực tế của từng huyện, thành phố bảo đảm thực hiện Kế hoạch hiệu quả.

- Phát huy vai trò của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách phát luật về BHXH và sự cn thiết kế hoạch cải cách chính sách bảo him xã hội cho các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 18- NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Hàng tháng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy Điện Biên trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- L
ãnh đạo UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy,Thành ủy; H
ĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Thuế
tỉnh; Cục Thống kê tnh;
- Lưu: VT, KGVX(LVC)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3586/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3586/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực05/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3586/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3586/KH-UBND 2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3586/KH-UBND 2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3586/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành05/12/2018
        Ngày hiệu lực05/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3586/KH-UBND 2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3586/KH-UBND 2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Điện Biên

           • 05/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực