Văn bản khác 36/KH-UBND

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2014 kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VIỆC CẤP THẺ BHYT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BHYT

Thực hiện Công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số kinh phí ngân sách nhà nước(NSNN) hỗ trợ do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT trên địa bàn như sau:

1. Mục tiêu:

Nhằm tăng cường, chấn chỉnh công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT theo đúng quy định tại Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Tránh trường hợp một đối tượng được cấp nhiều thẻ BHYT, dẫn đến lãng phí NSNN.

2. Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm tra, rà soát:

2.1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, rà soát

Kiểm tra, rà soát toàn bộ số thẻ BHYT đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2013 theo đúng thứ tự đối tượng tham gia BHYT tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng theo hướng dẫn Công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính và thực tế phát hành thẻ trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nội dung kiểm tra, rà soát

Kiểm tra, rà soát toàn bộ thẻ BHYT đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho các đối tượng đảm bảo đúng theo quy định, mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ thì chỉ xác định một thẻ đóng, hỗ trợ cao nhất.

3. Phương pháp kiểm tra, rà soát:

Sở Tài chính phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan, rà soát dữ liệu thẻ BHYT và gửi cho Ủy ban nhân dân và cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) để phối hợp kiểm tra, rà soát.

Trên cơ sở dữ liệu danh sách được cấp thẻ BHYT của các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng, UBND cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra, rà soát trực tiếp tại địa bàn thuộc mình quản lý. Kết quả rà soát gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (theo biểu mẫu hướng dẫn của Sở Tài chính).

Trong quá trình kiểm tra, rà soát theo báo cáo của các huyện gửi lên, nếu thấy cần thiết phải đối chiếu danh sách và tình hình thực tế cấp thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp tại các huyện và yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan, Bảo hiểm xã hội huyện cùng phối hợp, thực hiện theo quy định.

4. Triển khai thực hiện:

Để đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát được thuận lợi, đúng quy định và đúng thời gian đề ra, các cơ quan trong quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát có trách nhiệm:

- Sở Tài chính - cơ quan đầu mối thực hiện Kế hoạch:

+ Chủ trì với các sở, ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Thực hiện công việc theo hướng dẫn tại Công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với UBND các huyện rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đã được cấp thẻ BHYT trong năm 2013; tổng hợp danh sách chi tiết theo địa bàn gửi Sở Tài chính để tổng hợp chậm nhất đến hết ngày 26/3/2014 (Bao gồm bằng văn bản và file dữ liệu).

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong việc kiểm tra, rà soát thẻ BHYT.

- Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường thị trấn và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện rà soát, đối chiếu từng đối tượng đã được cấp thẻ BHYT trong năm 2013. Tổng hợp các đối tượng đã được kiểm tra rà soát lập báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu hướng dẫn của Sở Tài chính) gửi Sở Tài chính trước ngày 26/04/2014 để kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/05/2014.

- UBND cấp huyện, cơ quan BHXH cấp huyện cung cấp đầy đủ và kịp thời các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc cấp thẻ BHYT và bố trí địa điểm, thời gian, cử đại diện làm việc với Liên Sở và Bảo hiểm xã hội tỉnh nếu tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp tại các huyện nếu cần thiết.

5. Thời gian kiểm tra, rà soát:

UBND cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát bắt đầu từ ngày 26/3/2014 đến ngày 26/04/2014 gửi Sở Tài chính tổng hợp. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2014.

6. Xử lý số liệu khi kiểm tra, rà soát:

Căn cứ số liệu cấp trùng thẻ BHYT, Sở Tài chính phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tính toán phần kinh phí NSNN đã cấp cho số thẻ trùng báo cáo UBND tỉnh. Toàn bộ số kinh phí do cấp trùng thẻ BHYT, thu hồi nộp NSNN theo hướng dẫn hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, LĐTB&XH, Y tế
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP.Huế
- VP: LĐ, các CV: TC, TH;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu36/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu36/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng được hỗ trợ Thừa Thiên Huế

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực