Văn bản khác 36/KH-UBND

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 36/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng Dân sự Bộ luật Hình sự Nam Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự và Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

II. NỘI DUNG CHỦ YU

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Bộ lut Hình s

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, nhất là các nội dung mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự cho đội ngũ đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thành ph.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Thành phần: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự cho các đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân s và Bộ lut Hình sự

a) Tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thành phần tập huấn: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016

b) Tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự do địa phương ban hành; kiến nghị quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Trước quý III năm 2016.

4. Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật)

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự cho Hội viên, Đoàn viên.

3. Kinh phí thực hiện do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

4. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chủ tịch UBND tnh;
- Đ/c PCT UBND tnh; (phụ trách);
- Các Sở, ngành ca tỉnh,
- UBMTTQ và các t chức thành viên;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Đài PTTH tnh, Báo Nam Định;
- Website tnh và Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu36/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 36/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng Dân sự Bộ luật Hình sự Nam Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 36/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng Dân sự Bộ luật Hình sự Nam Định 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu36/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 36/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng Dân sự Bộ luật Hình sự Nam Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 36/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng Dân sự Bộ luật Hình sự Nam Định 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực