Văn bản khác 36/KH-UBND

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện 101/QĐ-TTg triển khai 107/2015/QH13 chế định Thừa phát lại Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTG NGÀY 14/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26/11/2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 107/2015/QH13), UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan; phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13; đồng thời phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại và các văn bản pháp luật liên quan

- Phân công thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cơ quan, tổ chức liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13.

+ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13các văn bản pháp luật liên quan trong ngành mình theo hình thức thích hợp.

+ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 các văn bản pháp luật liên quan trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Đăng ký xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thời gian thực hiện: Khi có văn bản đề nghị đăng ký của Bộ Tư pháp.

3. Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan do Bộ Tư pháp tổ chức

Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức có liên quan của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnhChi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Khi có thông báo triệu tập của Bộ Tư pháp.

4. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Viện kiểm sát nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Thừa phát lại đi vào hoạt động.

5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, sau khi Thừa phát lại đi vào hoạt động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, hằng năm cơ quan giao chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu36/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2016
Ngày hiệu lực22/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện 101/QĐ-TTg triển khai 107/2015/QH13 chế định Thừa phát lại Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện 101/QĐ-TTg triển khai 107/2015/QH13 chế định Thừa phát lại Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu36/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành22/03/2016
        Ngày hiệu lực22/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện 101/QĐ-TTg triển khai 107/2015/QH13 chế định Thừa phát lại Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện 101/QĐ-TTg triển khai 107/2015/QH13 chế định Thừa phát lại Phú Yên 2016

           • 22/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực