Văn bản khác 362/KH-UBND

Kế hoạch 362/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án chất lượng thống kê đến năm 2030 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 362/KH-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng thống kê Hà Giang 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/KH-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 (viết gọn là Đề án chất lượng thống kê). Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án chất lượng thống kê” đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo thống nhất về nội dung, phương pháp luận trong sử dụng số liệu thống kê cũng như làm cho số liệu thống kê minh bạch hơn. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Luật Thng kê.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng thống kê nhà nước, nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực chung, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được triển khai nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 phải sát với nội dung đề án, đảm bảo đúng tiến độ, khoa học và có tính khả thi.

- Giải pháp tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và không trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án khác đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về chất lượng thống kê cho tất cả các chủ thể liên quan bao gồm: chủ thể sản xuất thông tin thống kê; chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước; chủ thể sử dụng thông tin thống kê.

- Hệ thống văn bản pháp luật về chất lượng thống kê được phổ biến rộng rãi tới tất cả các chủ thể liên quan, nhm tạo sự đồng thuận của xã hội và đáp ng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng thống kê.

- Hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng thống kê được triển khai thực hiện trong hệ thống thống kê nhà nước. Năng lực theo dõi, đánh giá, báo cáo chất lượng thống kê được tăng cường theo hướng hiệu quả. Từ năm 2018, báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê của cơ quan thống kê được biên soạn và công bố hàng năm. Đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê định kỳ hàng năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Triển khai các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê; biên soạn sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê cho công chức ngành thống kê.

- Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê, bao gồm các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê; xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê.

- Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê, bao gồm các hoạt động: Triển khai thnghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê; hoàn thiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê, các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê; thực hiện tự đánh giá, đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia; xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến.

(Kế hoạch cụ thể thực hiện theo phụ biu số 01)

2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý chất lượng thống kê. Xác định vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê đối với hoạt động quản lý chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách, lấy chất lượng thống kê làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê.

- Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng chủ thể liên quan bao gồm: chủ thể sản xuất và phổ biến thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê; nâng cao nhận thức và quan điểm chỉ đạo công tác thống kê của lãnh đạo các cấp, các ngành; từng bước xây dựng môi trường làm việc hướng tới nâng cao chất lượng thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước.

- Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê, trong đó có các hoạt động quản lý chất lượng thống kê, như: Xây dựng, áp dụng phần mềm theo dõi, đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng thống kê; xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử quản lý chất lượng thống kê.

- Xây dựng môi trường thuận lợi trong việc tiếp cận các loại thông tin thống kê sẵn có theo luật định cho các đối tượng sử dụng. Hình thành bộ phận chuyên trách hỗ trợ các đối tượng sử dụng thông tin thống kê, đặc biệt là việc tiếp nhận và giải đáp các phản hồi của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

- Từng bước xây dựng “văn hóa chất lượng thống kê” trong toàn bộ hệ thống thống kê nhà nước.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước được bố trí trong kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011.

2. Căn cứ nội dung, khối lượng công việc được phân công trong Đề án và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hàng năm Cục Thống kê phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự toán và đề xuất UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện.

Năm 2018 dự kiến tổ chức 01 lớp tập huấn (s lượng 100 người, thời gian 02 ngày) và triển khai các hoạt động nghiên cu thực hiện 02 báo cáo góp ý với Bộ Kế hoạch và đầu tư. Kinh phí dự kiến cho năm 2018 là 150 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai hướng dẫn các Sở, ban, ngành, huyện/thành phố, các đơn vị liên quan kế hoạch thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn tỉnh. Định kỳ (trước ngày 31/01 hàng năm) báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện Đề án để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Cụ thể hóa Đề án thành các kế hoạch cụ thể, thực hiện theo từng giai đoạn, tiến hành khảo sát điều tra, chuẩn bị các phương án, kế hoạch để triển khai, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình chấp hành Luật Thống kê của các cơ quan, đơn vị...kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thống kê cho lực lượng thống kê xã, phường, thị trấn, các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh và Trung ương dự toán thực hiện Đề án theo kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành khác có liên quan đến việc thực hiện Đề án căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành về thực hiện Đề án và các yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh giao trong kế hoạch có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động được phân công./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH và ĐT (TCTK);
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
-
CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Vnptioffice
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ BIỂU SỐ 01

KHOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐÁN CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Kế hoạch số
362/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017)

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

1

Triển khai các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Quý IV/2017

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương

Lớp tập huấn

2

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê

 

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương

Báo cáo góp ý

2.1

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc gia, tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực bộ, ngành

Quý I/2018

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý

2.2

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê quốc gia; tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực bộ, ngành; cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê

Quý II/2018

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý

3

Triển khai bộ tiêu chí chất lượng thống kê áp dụng đối với hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê sở, ngành

Quý IV/2018

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Lớp tập huấn

4

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Quý I/2019

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý

5

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

 

Cục Thống kê, Sở Thông tin & Truyền thông

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Số buổi tuyên truyền và Lớp tập huấn

5.1

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê

2018 -2030

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê

a

Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thng kê phù hợp với tng đi tượng, bao gm, chủ thsản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê

Quý III - Quý IV/2018

Cục Thống kê

Sở Thông tin & truyn thông

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê

b

Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt

Quý I/2019- 2030

Sở Thông tin & Truyền thông

Cục Thống kê

Số lần và số giờ phát sóng; số lượt người được tuyên truyền

5.2

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê

2019-2030

Cục Thống kê

Các sở, ngành liên quan

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được phê duyệt và thực hiện

a

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý chất lượng thống kê cho những người làm công tác thống kê; những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019

Cục Thống kê

Các Sở, ngành liên quan

Các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được phê duyệt và thực hiện

b

Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý chất lượng thống kê cho những người làm công tác thống kê và nhng người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019-2030

Cục Thống kê

Các Sở, ngành liên quan

Các khóa đào tạo được tổ chức; số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

6

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

6.1

Triển khai thử nghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê và hoàn thiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê, các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương liên quan

- Báo cáo kết quả thử nghiệm

- Đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ tiêu chí chất lượng, các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

6.2

Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Định kỳ hàng năm, từ 2020 -2030

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Cục Thống kê

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

6.3

Thực hiện đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia

Định kỳ 5 năm: 2021, 2026, 2031

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Các báo cáo đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất về chất lượng thống kê được biên soạn, công bố

6.4

ng dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026 - 2030

 

 

 

a

Triển khai hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2023 - 2024

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng

b

Áp dụng thử nghiệm hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2024 - 2025

Cục Thống kê

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Cơ quan thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung và 50% thống kê sở, ngành sử dụng hệ thống này

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu362/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 362/KH-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng thống kê Hà Giang 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 362/KH-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng thống kê Hà Giang 2030
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu362/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Minh Tiến
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 362/KH-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng thống kê Hà Giang 2030

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 362/KH-UBND 2017 Đề án nâng cao chất lượng thống kê Hà Giang 2030

           • 18/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực