Kế hoạch 362/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 362/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW); Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW (viết tắt là Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP); Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW (viết tắt là Kế hoạch số 121-KH/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các Văn bản (Chỉ thị số 14-CT/TW; Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP; Kế hoạch số 121-KH/TU), nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên Hội Luật gia các cấp và Nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia các cấp phát triển toàn diện về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW gắn công tác phối hợp với thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP; Kế hoạch số 121-KH/TU đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và hội viên Hội Luật gia các cấp, từ đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giao nhiệm vụ tham gia tích cực đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên Hội Luật gia; bố trí cán bộ làm công tác Hội, Chi hội có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm trong công tác pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; gắn kết, lồng ghép chặt chẽ hoạt động của Hội Luật gia với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đổi mới cách thức, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Chi hội Luật gia với cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Luật gia phát huy tốt vai trò, chức năng của Hội trong các hoạt động quản lý Nhà nước tại địa phương.

4.1. Tham gia góp ý, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh chủ trì soạn thảo hoặc đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Luật gia (tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính…).

4.2. Tham gia hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật, phản biện xã hội, tư vấn, hướng dẫn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật.

4.3. Góp ý xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính và đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

4.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; tăng cường và đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Hội;

4.5. Tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia làm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là hoạt động giáo dục pháp luật tại cơ sở, trong nhà trường, truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, triển khai các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật;

4.6. Tham gia trong hoạt động đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoặc hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

4.7. Tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung tại mục 4: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Hội Luật gia tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn Bắc Kạn. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
Gửi bản giấy và điện tử:
- Ban cán sự đảng Chính phủ (b/c);
- TT. Tỉnh ủy.
Gửi bản điện tử:
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu: VT, Thuyên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu362/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 362/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 362/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW Bắc Kạn
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu362/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành07/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 362/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW Bắc Kạn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 362/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW Bắc Kạn

              • 07/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực