Văn bản khác 3632/KH-UBND

Kế hoạch 3632/KH-UBND năm 2016 thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3632/KH-UBND 2016 phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Cao Bằng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3632/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiu lao động trẻ em. Trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

2. Mục tiêu c thể đến năm 2020

- Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em;

- 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

II. ĐỐI TƯỢNG

Trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ; người chăm sóc trẻ; người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là ở cơ sở, lập kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo; cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người dân.

- Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học theo các chủ đề phù hợp với từng nhóm đối tượng thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại cộng đồng và thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi hoặc cung cấp các ấn phẩm truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho các đối tượng.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn về phát hiện, phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ để giảm thiểu lao động trẻ em, đặc biệt trẻ em tham gia lao động trái với quy định pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên thôn bản.

- Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật cho đội ngũ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

4. Xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em

4.1. Mô hình 1: Tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em trong vùng có nguy cơ lao động trái với quy định của pháp luật tại 04 đơn vị xã, phường, thị trấn.

a. Mục tiêu: Giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

b. Đối tượng: Trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ, người chăm sóc trẻ; người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

c. Một số nội dung hoạt động:

- Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em và cộng đồng xã hội;

- Tuyên truyền trực tiếp đến trẻ em tại trường học, các bậc phụ huynh và người sử dụng lao động trẻ em, về danh mục công việc được sử dụng người dưới 15 tuổi theo Thông tư s 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 và danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên theo Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013

- Hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện đăng ký sử dụng người lao động dưới 15 tuổi làm việc tại các làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh... và báo cáo tình hình sử dụng lao động trẻ em gửi Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Mô hình 2: Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật về kiến thức, kỹ năng để ổn định kinh tế, tăng thu nhập, không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

a. Mục tiêu: chọn 04 xã, phường, thị trấn mà nhiều gia đình có trẻ em có nguy cơ lao động trái với quy định của pháp luật và tỷ lệ trẻ em tham gia lao động cao.

b. Đối tượng: Trẻ em có nguy cơ cao tham gia lao động trái với quy định pháp luật và gia đình trẻ em.

c. Một số nội dung hoạt động:

- Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực tiếp cho gia đình có trẻ em và trẻ em tham gia lao động và có nguy cơ lao động trái pháp luật về kiến thức pháp luật: triển khai các bộ Luật có liên quan đến trẻ em và lao động trẻ em, đồng thời tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng cho gia đình trẻ em tăng gia sản xuất, kinh doanh lành mạnh tránh vi phạm pháp luật. Quan tâm đến những trẻ em có nguy cơ cao lao động trái quy định của pháp luật.

- Các trường học thuộc 04 đơn vị thí điểm mô hình tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp cho học sinh về kiến thức pháp luật như: Bộ Luật lao động năm 2012, Thông tư s 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 về việc ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc và Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 về việc ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

5. Theo dõi, giám sát, thu thập thông tin về tình hình phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động

Xây dựng hệ thống báo cáo, sổ quản lý theo dõi và tổng hợp phân tích số liệu về tình hình phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em theo định kỳ tại địa bàn huyện, xã có trẻ em nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ;

- Ngân sách địa phương (căn cứ vào khả năng của ngân sách địa phương);

- Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Kế hoạch này.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Xây dựng, nhân bản và cung cấp tài liệu liên quan đến công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho các địa phương, đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến; Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn và thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Giám sát, phát hiện, can thiệp trẻ em có nguy cơ lao động trái pháp luật, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ LĐTBXH.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật vào hoạt động của ngành;

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Quản lý, nắm tình hình, theo dõi học sinh trong năm học.

3. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh để bố trí kinh phí trong dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo các chế độ tài chính hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

5. Công an tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trao đổi thông tin liên quan đến trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động trái quy định và tham gia kiểm tra, xử lý việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật khi có đề nghị của các cơ quan chức năng.

6. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn, các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông của tỉnh tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

7. Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Triển khai Chương trình đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tập trung giải quyết giảm các nguy cơ lao động trẻ em trên địa bàn, chú trọng đối với trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định pháp luật.

9. Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Mở chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Triển khai kế hoạch đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình là thành viên, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trẻ em.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về lao động trẻ em cho người lao động, người sử dụng lao động đặc biệt cho người lao động chưa thành niên.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị đầu mối) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin, VP
UVND tỉnh;
- Lưu VT, VX (G).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3632/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3632/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2016
Ngày hiệu lực12/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3632/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3632/KH-UBND 2016 phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Cao Bằng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3632/KH-UBND 2016 phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Cao Bằng 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3632/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành12/12/2016
        Ngày hiệu lực12/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3632/KH-UBND 2016 phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Cao Bằng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3632/KH-UBND 2016 phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Cao Bằng 2016 2020

           • 12/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực