Văn bản khác 3635/KH-BHXH

Kế hoạch 3635/KH-BHXH năm 2016 thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3635/KH-BHXH chiến lược hội nhập quốc tế 2016 2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3635/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mc đích

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nội dung công việc cụ thể của Kế hoạch này.

- Nội dung Kế hoạch phải bám sát Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Chủ động triển khai Kế hoạch một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nội dung.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường hoạt động hội nhập quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đối ngoại đa phương theo hướng chủ động đóng góp, tích cực tham gia xây dựng các đề xuất, cơ chế hp tác phù hợp với Việt Nam thông qua các diễn đàn an sinh xã hội (ASXH) khu vực và thế giới.

- Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương thiết thực với các tổ chức ASXH nước ngoài trong đó ưu tiên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có hệ thống ASXH phát triển trên thế giới.

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Liên hiệp quốc, các định chế tài chính quốc tế, các cơ quan hỗ trợ phát triển nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực để phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Hoàn thiện chính sách và đảm bảo thực thi chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động

2.1 Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham gia đàm phán, xây dựng và đề xuất ký kết các hiệp định quốc tế song phương về BHXH với các quốc gia có công dân sang làm việc tại Việt Nam và quốc gia có công dân Việt Nam sang làm việc. Đàm phán, xây dựng các văn bản thỏa thuận thực hiện nội dung hiệp định song phương đã ký kết giữa cơ quan BHXH Việt Nam với cơ quan BHXH phía đối tác trình Tổng Giám đốc để ký thỏa thuận.

- Nghiên cứu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi nội dung trong các hiệp định quốc tế về BHXH cho phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

2.2 Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham gia đàm phán, xây dựng và đề xuất ký kết các hiệp định quốc tế song phương về BHYT với các quốc gia có công dân sang làm việc tại Việt Nam và quốc gia có công dân Việt Nam sang làm việc. Đàm phán, xây dựng các văn bản thỏa thuận thực hiện nội dung hiệp định song phương đã ký kết giữa cơ quan BHXH Việt Nam với cơ quan BHYT phía đối tác trình Tổng Giám đốc để ký thỏa thuận.

- Đề xuất và đưa ra các biện pháp để đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế về BHYT.

2.3 Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Rà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi và ban hành mới chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để tương đồng với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

3. Thúc đy hoạt động tuyên truyn đi ngoại

3.1 Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương để tuyên truyền quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam với cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta về BHXH, BHYT thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, thành tựu đạt được của BHXH Việt Nam.

3.2 Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Phối hợp và sản xuất các chương trình truyền hình, tin, bài đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh, kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng thông qua các hoạt động trao đổi song phương và đa phương giữa các đoàn công tác của BHXH Việt Nam và các nước bạn.

- Xây dựng các chương trình, ấn phẩm về thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam.

3.3 Trung tâm Truyền thông:

Xây dựng và đưa vào sử dụng phiên bản tiếng Anh tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của ngành BHXH cung cấp tin tức, thông tin cập nhật về chính sách chế độ BHXH, BHYT và hoạt động của ngành BHXH cho người nước ngoài.

4. Xây dựng nguồn nhân lực ngành BHXH

4.1 Vụ Hp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ nâng cao ở trong nước, các khóa đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo nước ngoài cho công chức, viên chức quản lý.

Phấn đấu đến năm 2020: 80% công chức, viên chức cấp Trung ương có thsử dụng tiếng Anh, trong đó tối thiểu 30% có thể sử dụng tiếng Anh trong đàm phán, hội nghị, hội thảo quốc tế và làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài không thông qua phiên dịch; 50% cán bộ quản lý cấp tỉnh có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong các hoạt động hội nhập quốc tế.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài tổ chức các khóa đào tạo dài hạn và sau đại học cho công chức, viên chức của BHXH Việt Nam về ngoại ngữ và an sinh xã hội.

- Tổ chức cho công chức, viên chức BHXH Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ngn hạn vASXH ở nước ngoài.

- Hàng năm tổ chức tối thiểu 01 khóa bồi dưỡng về kiến thức phục vụ hội nhập quốc tế (kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế, luật quốc tế, khoa học - công nghệ); 01 khóa bồi dưỡng kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế (lễ tân, báo chí, nghiệp vụ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế, nghiệp vụ đàm phán các thỏa thuận quốc tế, nghiệp vụ tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào, văn hóa giao tiếp quốc tế) cho công chức, viên chức thuộc Ngành, chú trọng đối tượng bồi dưỡng là công chức, viên chức làm công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, công tác hợp tác, hội nhập quc tế.

4.2 Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, ưu tiên cá nhân có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành đào tạo liên quan đến hội nhập quốc tế để thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc trong Ngành.

- Đảm bảo mỗi cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí một viên chức kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại.

- Tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên về hội nhập quốc tế do các Bộ, Ngành tổ chức.

4.3 Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan:

- Nâng cao năng lực tổ chức đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, từng bước triển khai hình thức đào tạo trực tuyến, đến cuối năm 2020 tỷ trọng đào tạo bằng hình thức trực tuyến chiếm 30% nội dung (thời gian) đào tạo của 01 viên chức/năm.

- Phối hợp, liên kết với các tổ chức đào tạo nước ngoài xây dựng và hoàn thiện Bộ giáo trình đào tạo BHXH của Ngành, đảm bảo chất lượng, nội dung, kiến thức phù hợp với thực tế ở Việt Nam và phù hợp với Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam. Mở rộng liên kết đào tạo về lĩnh vực ASXH trong và ngoài nước.

- Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho các cơ sở đào tạo của ngành BHXH hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

5. Thực hiện Kế hoạch hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020

Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan:

Xây dựng các chỉ tiêu, chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp tính và chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp để cung cấp các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực BHXH trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 theo phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Hiện đại hóa ngành BHXH để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

6.1 Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Thực hiện đầu tư hệ thống cơ sở vật chất ngành BHXH theo Luật đầu tư công. Xây dựng hệ thống trụ sở của ngành BHXH nhằm tạo cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển kinh tế vùng, miền, phù hợp với chiến lược phát triển của Ngành, chú trọng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác đối ngoại và hội nhập ngành BHXH.

6.2 Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ cho ngành BHXH. Phấn đấu đến năm 2020, hệ thống công nghệ thông tin của Ngành tương đồng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ tập trung, tích hợp tại trung ương về quản lý thu, sổ - thẻ, giải quyết chính sách BHXH, giám định BHYT và tài chính kế toán.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, cấp mã định danh cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT; kết nối thông tin liên thông trong toàn Ngành và với các cơ quan liên quan.

- Xây dựng và hoàn thiện trung tâm dịch vụ khách hàng và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử cho các dịch vụ do ngành BHXH cung cấp.

- Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế vào trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

6.3 Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của Ngành.

- Huy động các nguồn lực và kinh phí quốc tế cho đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó có sử dụng các nguồn vốn của các định chế tài chính quốc tế.

6.4 Vụ Quản lý đầu tư quỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế về công tác quản lý và đầu tư quỹ an sinh xã hội để xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý và đầu tư Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.

6.5 Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tng hợp xây dựng quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

6.6 Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho Ngành thông qua phối hợp với các cơ sđào tạo có uy tín ở nước ngoài tổ chức đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho công chức, viên chức ngành BHXH; cử công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia đào tạo ở nước ngoài.

- Phối hợp, liên kết với các tổ chức đào tạo nước ngoài bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích, tính toán, dbáo cân đối quỹ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức ngành BHXH.

6.7 Viện Khoa học BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BHTN ở Việt Nam.

- Hợp tác với các đối tác quốc tế xây dựng mô hình dự báo quỹ BHXH, BHYT.

- Phối hợp, liên kết với các tchức đào tạo nước ngoài tổ chức hội thảo quốc tế về phát triển hệ thống, xây dựng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được phân công thực hiện tại Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và hàng năm đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch này theo quy định hiện hành. Vụ Tài chính - Kế toán bố trí, đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị chuyên môn hàng năm lập dự toán dựa trên kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại BHXH, BHYT của ngành BHXH đã được Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

4. Giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị chuyên môn tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để tổng hp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng quản lý (để b/c);
- Ban Cán sự đảng;
- TGĐ và các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- BHXH CAND và BHXH B
Quốc phòng;
- Website BHXH Việt Nam;
- L
ưu: VT, HTQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3635/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3635/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2016
Ngày hiệu lực21/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3635/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 3635/KH-BHXH chiến lược hội nhập quốc tế 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3635/KH-BHXH chiến lược hội nhập quốc tế 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3635/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành21/09/2016
        Ngày hiệu lực21/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3635/KH-BHXH chiến lược hội nhập quốc tế 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3635/KH-BHXH chiến lược hội nhập quốc tế 2016 2020

           • 21/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực