Văn bản khác 364/KH-UBND

Kế hoạch 364/KH-UBND về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 364/KH-UBND 2021 công tác đối ngoại tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/KH-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế trọng tâm là hợp tác kinh tế đối ngoại.

Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện trên cả ba kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp ngành, địa phương mang lại hiệu quả thiết thực.

Duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác cấp địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa.

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

1. Tập trung đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương;

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn viện trợ không hoàn lại; tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài đã có và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ tiềm năng, điểm tương đồng và các hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại địa phương.

4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Quyết định số 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại; chú trọng đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác đối ngoại, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản về đối ngoại của tỉnh theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các quy định mới liên quan đến quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

2. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh về chế độ thông tin, báo cáo sau khi kết thúc hoạt động đối ngoại, quy định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý tốt các đoàn, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh.

(Có biểu đoàn ra, đoàn vào năm 2021 kèm theo)

3. Hợp tác quốc tế cấp địa phương

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa các cơ quan, địa phương của tỉnh với các đối tác nước ngoài, tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc Lào, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài.

Chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội thiết lập quan hệ với các đối tác mới trên cơ sở những điểm tương đồng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Công tác hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế

Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các điều kiện thuận lợi từ bên ngoài nhằm thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh. Tích cực, chủ động và đa dạng hóa các hình thức vận động, xúc tiến các nguồn vốn nước ngoài. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh.

Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng các chương trình, dự án, kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Ưu tiên vận động viện trợ cho các lĩnh vực như: Xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, nước sạch. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ nhân đạo cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng, xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Chú trọng tăng cường quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan hợp tác quốc tế của các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác với các đối tác mới, gắn kết hoạt động đối ngoại với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với các đối tác nước ngoài.

5. Công tác đối ngoại Nhân dân

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 23/9/2011 thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác đối ngoại Nhân dân nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Lai Châu với Nhân dân địa phương các nước trong khu vực, đặc biệt là nhân dân tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì mục tiêu: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

6. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương có dự án phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án đúng quy trình và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phầnxóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

7. Công tác ngoại giao văn hóa

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lai Châu đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các làng nghề thủ công truyền thống, các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh khi có các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc, các đoàn phóng viên nước ngoài đến quay phim, thực hiện chương trình truyền hình tại tỉnh. Tăng cường kết nối, tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước ngoài nhằm tăng cường hiểu biết về nền văn hóa đa dạng của các địa phương trên thế giới.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến du lịch tại tỉnh. Ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hợp tác phát triển tour, tuyến du lịch qua biên giới.

8. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền; đa dạng hóa các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh đến Nhân dân trong tỉnh và bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch .

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương; tranh thủ tối đa việc thông tin, tuyên truyền đối ngoại và quảng bá về địa phương thông qua các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài.

9. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết các vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài đến địa bàn tỉnh và công tác bảo hộ công dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân tỉnh Lai Châu ở nước ngoài..

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực xây dựng và tranh thủ mối quan hệ với kiều bào nhằm huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức để thực hiện các dự án hợp tác về y tế, giáo dục, khoa học- công nghệ, văn hóa - xã hội. Tăng cường triển khai Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

10. Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đã được Chính phủ hai nước ký kết. Tăng cường hoạt động tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, mốc giới, kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết dứt điểm các sự kiện biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Triển khai xây dựng các công trình biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và quy định của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

11. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại

Triển khai có hiệu quả Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của tỉnh. Tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức ở trong nước và nước ngoài; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và công tác chuyên môn liên quan tới hội nhập quốc tế nhàm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại gắn với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tham mưu thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối ngoại của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu triển khai các văn của Trung ương về công tác đối ngoại: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

- Tham mưu rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy định mới liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đối ngoại.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh theo kế hoạch đối ngoại năm 2021 được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến xúc tiến thương mại, đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh và bổ sung các cơ chế, chính sách mới về thu hút đầu tư, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành; tham mưu tổ chức có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài theo kế hoạch.

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân tỉnh Lai Châu với Nhân dân các nước trên thế giới. Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển các Hội hữu nghị thành viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung về thông tin đối ngoại theo kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính trên cơ sở từng nội dung hoạt động đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) theo quy định.

Căn cứ kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, V2;
- Lưu: VT, Th3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 364/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu364/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2021
Ngày hiệu lực17/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 364/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 364/KH-UBND 2021 công tác đối ngoại tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 364/KH-UBND 2021 công tác đối ngoại tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu364/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/02/2021
        Ngày hiệu lực17/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 364/KH-UBND 2021 công tác đối ngoại tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 364/KH-UBND 2021 công tác đối ngoại tỉnh Lai Châu

              • 17/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực