Văn bản khác 3650/KH-UBND

Kế hoạch 3650/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3650/KH-UBND 2018 phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẾN NĂM 2020”

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu.

1.1 Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và các cơ sở giáo dục và đào tạo tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động; giữ vững kỷ cương pháp luật, tôn trọng pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội trong HSSV; bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên.

- 100% trường học tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sng và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong trường học.

- Giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, các cấp, các ngành, các thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác và hình thức xử lý khi vi phạm.

- Trách nhiệm của các ngành, các cấp, thành viên trong trường học, gia đình học sinh và cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

- Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với học sinh, sinh viên; Tuyên truyền các loại hình tội phạm mới để các thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa trên các trang Website, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

b. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng chương trình tuyên truyền thành các chủ đề, chủ điểm hàng tháng theo năm học: giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác,….

- Hình thức tổ chức tuyên truyền: mít tinh, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm, câu lạc bộ,…. về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

- Tiếp nhận tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường và gia đình học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; Tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đăng tải trên Website, cổng thông tin điện tử của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

2. Tích hợp giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh, sinh viên.

- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên.

- Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn các thành viên trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn của các Bộ, ngành và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, học sinh, sinh viên xung kích, tình nguyện.

4. Công tác phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

- Tăng cường sự phối hợp của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội; xây dựng quy chế phối hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích, lành mạnh, sinh động mang thông điệp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; quan tâm đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; kết hợp chặt chẽ với các hoạt động triển khai Đề án “Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Phối hợp với ngành Công an thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa trường học với công an địa phương (cấp phường, xã, quận, huyện, thị xã).

- Phát động phong trào toàn toàn dân; toàn thể viên chức, người lao động và học sinh sinh viên tự giác tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết liên tịch trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Xây dựng trường học không có tội phạm.

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở các trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình, cộng đồng dân cư và trường học. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong các trường học.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh, sinh viên phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa.

6. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Hàng năm, rà soát, góp ý các quy chế, quy định về quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các trường học và học sinh, sinh viên. Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án hành động bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Nguồn chi thường xuyên của các trường học.

- Nguồn Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội triển khai thực hiện Đề án; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tiếp nhận thông tin, tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch của ngành; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích hợp, lồng ghép, bổ sung nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong chương trình chính khóa, ngoại khóa đối với người học.

2. Công an tỉnh.

- Phối hợp Ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm từng cấp học, bậc học.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong trường học và tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tại cộng đồng, nhà trường, gia đình đảm bảo Trường học không có tội phạm, đồng thời xây dựng mô hình Câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở các trường học.

3. Tỉnh Đoàn Phú Thọ: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho cán bộ Đoàn, Đội phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn phối hợp các cơ sở giáo dục, đoàn thể, các lực lượng chức năng, lực lượng Công an cùng cấp tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trường học liên quan đến tệ nạn xã hội phục vụ công tác phòng ngừa với các hình thức, biện pháp phù hợp.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; tập trung khai thác thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng để tăng khả năng tiếp cận các nội dung tuyên truyền đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, hoạt động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là qua mạng Internet, cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

7. Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo nội dung Đề án.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học thuộc phạm vi quản lý; Phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động phòng ngừa tội phạm và thực trạng vi phạm pháp luật trong các trường học thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục kịp thời.

8. Sở Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

9. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

10. Trường đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo nội dung Đề án.

- Hàng năm, báo cáo kết quả việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của đơn vị về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. UBND các huyện, thành, thị.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn các huyện, thị, thành.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể, khu dân cư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học trong công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở đào tạo và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai Kế hoạch thực hiện; Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10/6; 31/12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ GDCTHSSV-Bộ GD&ĐT (để b/c);
- CT, các PCT;
- Các đơn vị có tên trong KH ;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX4 (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3650/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3650/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3650/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3650/KH-UBND 2018 phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3650/KH-UBND 2018 phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3650/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3650/KH-UBND 2018 phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên Phú Thọ

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3650/KH-UBND 2018 phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên Phú Thọ

         • 17/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực