Văn bản khác 3651/KH-UBND

Kế hoạch 3651/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3651/KH-UBND 2018 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3651/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC ĐẾN NĂM 2020”

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu.

1.1 Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là các thành viên trong trường học) trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Kiên quyết phòng, chống và ngăn chặn không để xảy ra tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học, tập trung vào các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy; gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy tác hại của tệ nạn ma túy;

- 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên và gia đình người học;

- 100% các trường học trên địa bàn đảm bảo “Trường học không có ma túy”.

2. Yêu cầu.

Các cấp, ngành, địa phương phải có sự quan tâm đúng mức, xác định công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị, địa phương mình.

Các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học hàng năm phải phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học.

- Phát huy sự chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư và các đơn vị trường học trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp từng vùng, miền, từng cấp học bậc học; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan khác trong trường học.

- Hình thức tổ chức tuyên truyền: mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy,... Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ma túy cho thành viên trong trường học trên các trang Website, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

2. Xây dựng và duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” theo các cụm trường tại các huyện, thị, thành nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy đến các thành viên trong trường học và gia đình học sinh ở các khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy.

- Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ đối với các trường học thuộc khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy.

- Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma túy.

3. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung giáo dục phòng, chống ma túy thông qua lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong trường học.

- Tiếp nhận và sử dụng tài liệu, học liệu như sách, áp phích, phim tuyên truyền,...liên quan đến phòng, chống ma túy; Bổ sung tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy trong các trường học.

4. Bồi dưỡng năng lực, tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống ma túy.

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên làm công tác tuyên truyền, thành viên ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy và phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

5. Kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong các trường học.

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học liên quan đến tệ nạn ma túy và tư vấn, giúp đỡ kịp thời.

- Điều tra, khảo sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma túy và nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật; Tổ chức cai nghiện đối với các trường hợp thành viên trong trường học nghiện ma túy.

- Thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống ma túy và biện pháp xử lý thành viên trong trường học liên quan đến tệ nạn ma túy.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Nguồn chi thường xuyên của các trường học.

- Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo các nhà trường tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa, ngoại khóa đối với người học.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; Tổ chức ký cam kết không liên quan đến ma tuý trong cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên; Kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong các trường học nhằm phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục kịp thời.

- Báo cáo kết quả việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của ngành Giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh.

- Phối hợp Ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm từng cấp học, bậc học.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy trong trường học và tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tại cộng đồng, nhà trường, gia đình đảm bảo “Trường học không ma túy”.

3. Tỉnh Đoàn thanh niên.

- Chỉ đạo xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” theo cụm trường tại các huyện, thị, thành nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy đến các thành viên trong trường học và gia đình học sinh, đặc biệt chú trọng các khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy.

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho cho cán bộ Đoàn, Đội làm công tác tuyên truyền, thành viên ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn phối hợp các cơ sở giáo dục, đoàn thể, các lực lượng chức năng, lực lượng Công an cùng cấp tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trường học liên quan đến tệ nạn ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, và các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền phòng, chng ma túy trong nhà trường gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong các cơ sở giáo dục; tập trung khai thác thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng để tăng khả năng tiếp cận các nội dung tuyên truyền đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là qua mạng Internet, cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

7. Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức ký cam kết không liên quan đến ma tuý trong cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên; Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong các trường học thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục kịp thời.

- Quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho số người đã cai nghiện để họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

9. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy ; Tuyên truyền, truyền thông sâu rộng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống ma túy và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy hàng năm.

10. Trường đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo nội dung Đề án.

- Hàng năm, báo cáo kết quả việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của đơn vị về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

11. UBND các huyện, thành, thị.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn các huyện, thị, thành.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể, khu dân cư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” cụ thể, thiết thực. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10/6 31/12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ GDCTHSSV-Bộ GD&ĐT (để b/c);
- CT, các PCT;
- Các đơn vị có tên trong KH ;
- CVP, các PCVP ;
- L­ưu: VT, VX 4 (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3651/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3651/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3651/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3651/KH-UBND 2018 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3651/KH-UBND 2018 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3651/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 3651/KH-UBND 2018 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3651/KH-UBND 2018 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học Phú Thọ

            • 17/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực