Văn bản khác 3672/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL 2020 tổ chức hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3672/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14/4/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) và Quyết định số 1176/QĐ-585 ngày 20/5/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Tên hoạt động: Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

2. Mục đích hội nghị đối thoại

- Triển khai có hiệu quả các nội dung theo hợp đồng giao việc giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Rà soát, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, sự phù hợp với thực tế về vấn đề công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giới thiệu các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài cần được phổ biến đến các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời.

- Trao đổi khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, quy định thủ tục hành chính về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước; tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực hiện quy định của pháp luật có liên quan. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề xuất cơ chế phối hợp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

- Tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực thi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và để định hướng cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp những năm tiếp theo đặc biệt là sau khi chương trình 585 kết thúc.

- Thông qua hội nghị, các cơ quan, tổ chức trao đổi khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực hiện quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

3. Nội dung chi tiết

a) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/10/2020

Buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

- Địa điểm: Tại Khách sạn X2 Vibe Việt Trì (thuộc Công ty TNHH An Thành Plaza), Khu trung tâm thương mại và nhà ở Biệt thự Đồng Mạ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

b) Nội dung, chương trình:

- Đăng ký đại biểu

- Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại

- Trình bày các tham luận dự kiến:

+ Giới thiệu Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

+ Các quy định về quyền công bố tác phẩm tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Điện ảnh trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thực tiễn.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong thực tiễn.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm bản đồ, bản vẽ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản, báo chí ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm kiến trúc ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Xây dựng trong thực tiễn.

+ Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Phú Thọ, những vướng mắc, bất cập và đề xuất phương án xử lý.

+ Đánh giá sự phù hợp của quy định của Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Đối thoại giữa ban tổ chức và doanh nghiệp.

c) Thành phần tham dự:

Số lượng đại biểu dự kiến là 100 người gồm:

Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

4. Nguồn kinh phí: Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng báo cáo Ban quản lý Chương trình 585./.

 


Nơi nhận:
- BQL chương trình 585 (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, Hưng.15.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Hà

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3672/KH-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3672/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực06/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(08/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3672/KH-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL 2020 tổ chức hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL 2020 tổ chức hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3672/KH-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
        Người ký***
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực06/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL 2020 tổ chức hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL 2020 tổ chức hội nghị công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

           • 06/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực