Văn bản khác 3687/KH-UBND

Kế hoạch 3687/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3687/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3687/KH-UBND

Bình Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017. Để triển khai thi hành Nghị định được kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân; triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định;

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp: trên phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị lồng ghép, thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng,...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tại địa phương

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

3. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc, đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (đối với Trung tâm trọng tài bổ sung hoạt động hòa giải thương mại) được thuận lợi, kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh t chc thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định s22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh và báo cáo Bộ Tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các s, ban, ngành cp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3. S Tài chính

Có trách nhiệm btrí đủ kinh phí đthực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải thương mại tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục B trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg, V), Th; Web;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3687/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3687/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3687/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3687/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3687/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3687/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành25/08/2017
        Ngày hiệu lực25/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3687/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3687/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Bình Dương

             • 25/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực