Văn bản khác 3689/KH-UBND

Kế hoạch 3689/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3689/KH-UBND 2017 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3689/KH-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch bám sát định hướng, hướng dn của Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP

1. Mc tiêu

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, cập nhật kiến thức pháp luật kịp thời.

- 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới đến người dân ở cơ sở,

- Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước. Hạn chế, giảm bớt khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp

- Đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác PBGDPL.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án của Trung ương và địa phương

a) Tiếp tục triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

g) Tổ chức triển khai các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật ca Trung ương

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản quy phạm pháp luật mới của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tổ chức tuyên truyền các chính sách, quy định pháp luật về khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, đất đai, cải cách thủ tục hành chính... các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Tập trung cao điểm: Tháng 10, 11 năm 2018.

6. Tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Triển khai hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng hương ước, quy ước

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

- Cơ quan tham mưu: Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Tăng cường công tác kiểm tra

- Nội dung kiểm tra: tập trung kiểm tra việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Chương trình, Đề án của Trung ương và của địa phương; việc thực hiện hòa giải ở cơ sở; quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra, đánh giá công tác PBGDPL tại các Sở, Ban, ngành và các huyện, thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai kịp thời các định hướng, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về công tác PBGDPL.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch triển khai trước ngày 30/01/2018.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (Báo cáo sơ kết 06 tháng trước ngày 05/6 và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/11) về tình hình triển khai và kết quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị và gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương ban hành Kế hoạch triển khai trước ngày 30/01/2018.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (Báo cáo sơ kết 06 tháng trước ngày 05/6 và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/11) về tình hình triển khai và kết quả công tác PBGDPL của địa phương và gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp trong công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH t
nh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NC(H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3689/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3689/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3689/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3689/KH-UBND 2017 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3689/KH-UBND 2017 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3689/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3689/KH-UBND 2017 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3689/KH-UBND 2017 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực