Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

Căn cứ Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình “thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020 tỉnh Hoà Bình”;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỀM CHỈ ĐẠO

1. Việc xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời (HTSĐ) trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020” theo quan điểm, mục tiêu đã được phê duyệt trong Đề án xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình.

2. Học tập suốt đời (HTSĐ) và xây dựng XHHT là 2 nhân tố tác động lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau; phong trào HTSĐ cốt lõi của XHHT.

3. Xây dựng XHHT nói chung và đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý của các cấp chính quyền và sự tham gia của các Sở, ban, ngành, các tổ chức, các lực lượng trong xã hội, trong đó Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị.

4. Gắn phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng với nhiệm vụ phát triển bền vững của địa phương về kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường, với các phong trào khác ở địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, ‘‘Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- 60% trở lên gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, 40% trở lên dòng họ được công nhân Danh hiệu “Dòng họ học tập”, 50% trở lên cộng đồng (thôn, xóm, bản, tổ dân phố) được công nhận Danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ tương đương giảm 10% so với các yêu cầu chung;

- 50% trở lên các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập”.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” phù hợp với đặc thù các địa bàn của tỉnh:

- Nghiên cứu thực tế, đề xuất các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng phù hợp với các địa bàn.

- Triển khai thí điểm các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các địa bàn khác nhau.

+ Cấp tỉnh: xây dựng thí điểm ở 02 huyện Cao Phong và Mai Châu.

+ Các huyện, thành phố: xây dựng thí điểm ở 01 xã và 01 phường.

- Tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá việc thí điểm và hoàn thiện các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng để triển khai thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng:

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về XHHT, về mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng cho cán bộ chủ chốt của Hội khuyến học các cấp.

- Xây dựng Website Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện, thành phố. Nối mạng Internet đối với Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tin học cho cán bộ văn phòng 11 huyện, thành Hội và cán bộ văn phòng 210 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn về kỹ năng sử dụng và khai thác Internet và công tác tuyên truyền về XHHT, về mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- Xây dựng phóng sự, bản tin chuyên đề tuyên truyền phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trang chuyên đề trên Báo Hòa Bình.

3. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020” tại các địa phương.

- Kiểm tra việc phát triển, nhân rộng các mô hình HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở một số huyện, thành phố; biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tiêu biểu toàn tỉnh.

4. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở cơ sở:

- Khảo sát thực trạng hoạt động của các TTHTCĐ, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các TTHTCĐ;

- Xây dựng chương trình, biên soạn và in ấn Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại TTHTCĐ cho đội ngũ cán bộ Hội khuyến học các cấp tham gia quản lý và giảng dạy tại các TTHTCĐ.

- Xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ phát triển cộng đồng (lớp học của Trung tâm học tập cộng đồng hình thành tại khu dân cư, do các Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố trực tiếp quản lý).

5. Tổ chức, đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”:

- Tổ chức biên soạn và in ấn Tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết việc đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” các cấp.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1) Giai đoạn 1 (2014-2015):

Xây dựng thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

2) Giai đoạn 2 (2016-2020):

- Phát động phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ quan, đơn vị. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ nhằm đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Ngân sách nhà nước cấp cho Hội có tính chất đặc thù và các nguồn tài chính hợp pháp khác (xã hội hóa).

2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm Hội Khuyến học các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi Ngân sách nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định trình UBND cùng cấp theo quy định.

3. Các địa phương có trách nhiệm cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí điểm các mô hình học tập suốt đời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nhân rộng, giám sát, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, các tổ chức có thành tích hoặc có đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “ Đơn vị học tập” tại địa phương mình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh về sự phối hợp, kết hợp vơi các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để triển khai ở các đơn vị do MTTQ quản lý, chỉ đạo;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ xã, phường, thị trấn; xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ phát triển cộng đồng;

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo kiểm tra, tổ chức công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “ Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp Website Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện, thành phố và việc nối mạng Internet đối với Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan văn hóa” và tương đương gắn với công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đề xuất UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện Kế hoạch hằng năm và cho cả giai đoạn.

6. Ủy ban Nhân dân các cấp

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Hòa Bình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án tại địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa phương mình theo quy định.

7. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thường xuyên đưa tin, bài về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng hàng tháng.

8. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu giáo chức, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân...phối hợp với Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học thường xuyên, học suối đời, tích cực tuyên truyền vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

 


Nơi nhận:
- Hội Khuyến học VN;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUB
- Lưu: VT, VX (L50)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND 2014 phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Hòa Bình

         • 13/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực