Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND 2019 quản lý nhà nước về thanh niên Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2019.

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Văn bản số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, làm cơ sở để các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, bsung vào nhiệm vụ công tác năm và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

3. Đảm bảo thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Bình đúng kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình năm 2019. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên, quan tâm tạo điều kiện, môi trường để thanh niên phát triển toàn diện.

2. Giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về việc tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

3. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức, chính sách đối với thanh niên

- Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

- Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên;

- Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP .

4. T chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên: Thực hiện theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trong đó có kinh phí bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện công tác thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SNội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đề ra, tng hợp, báo cáo, đề xuất những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

2. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 đảm bảo theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch và báo cáo kết quả (6 tháng trước ngày 15/6/2019; báo cáo năm trước ngày 20/11/2019) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hp hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ni vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh t
nh;
- Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND 2019 quản lý nhà nước về thanh niên Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND 2019 quản lý nhà nước về thanh niên Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực27/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND 2019 quản lý nhà nước về thanh niên Thái Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND 2019 quản lý nhà nước về thanh niên Thái Bình

         • 27/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực