Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 265-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND 2020 quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đảng lãnh đạo Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 265-KL/TU NGÀY 28/11/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Kết luận số 265-KL/TU);

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 265-KL/TU, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025;

- Tăng cường sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút sự quan tâm của các cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng; Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương trong tỉnh để phục vụ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, quy định pháp luật về công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm

a) Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở cả ba cấp: Tỉnh, huyện, xã;

- Triển khai xây dựng, áp dụng quy chuẩn địa phương tiến tới dựng hàng rào kỹ thuật trong thương mại để bảo vệ hàng hóa nội địa một cách hữu hiệu; khuyến khích xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại doanh nghiệp; Phối hợp xây dựng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và các TCVN, QCVN mới ban hành có ảnh hưởng nhiều đến thị trường sản xuất, sản phẩm/hàng hóa chủ lực của tỉnh như: nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm, hiệu suất năng lượng, phân bón...;

- Khuyến khích đẩy mạnh hoạt động xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực hiện đang là "điểm nóng" của tình trạng gian lận về đo lường, chất lượng như xăng dầu, vàng, đồng hồ đo nước lạnh, điện...

b) Lĩnh vực Đo lường

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Rà soát, kiện toàn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, tập trung vào các ngành lĩnh vực như: Xây dựng, giao thông vận tải, y tế, nông nghiệp, công thương, dịch vụ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng...;

- Xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam; Phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để phục vụ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp;

- Kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, bán lẻ xăng dầu gắn thiết bị ghi, in kết quả đo;

- Thường xuyên tổ chức kiểm định cân đối chứng miễn phí cho các tiểu thương tại các chợ trung tâm, chợ đầu mối nhằm đảm bảo về đo lường trong thương mại bán lẻ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

c) Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống truy xuất nguồn gốc các ngành lĩnh vực theo định hướng chung của địa phương (Hệ thống quản lý và lưu trữ thông tin truy xuất nguồn gốc của địa phương; hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực của địa phương);

- Hỗ trợ tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp trên địa bàn về đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia;

- Hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn các bộ và hỗ trợ tài chính theo quy định cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các hoạt động: Đầu tư đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, đăng ký phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

- Đầu tư trang thiết bị, công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho nguồn nhân lực làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nói chung và thanh tra, kiểm tra nói riêng;

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hướng hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các ngành, nghề kinh doanh được xem là "điểm nóng" của tình trạng gian lận về đo lường, chất lượng hiện đang được người tiêu dùng và dư luận quan tâm;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm giao trong dự toán của các cơ quan, đơn vị; sự đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tchức, cá nhân; và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí: Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng và y ban nhân dân các huyện/thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 265/KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, biện pháp cần thiết theo thẩm quyền để tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, giúp y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và chủ động tham mưu kế hoạch kiểm tra các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong việc thực hiện Kế hoạch này nói riêng và các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước v tiêu chun, đo lường, chất lượng nói chung;

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 265/KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Cục quản lý thị trường

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng liên quan về các đơn vị vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

3. Công an tỉnh

Hướng dẫn các đơn vị liên quan có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt đối với các hành vi làm giả, làm nhái hàng hóa, kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện kỹ thuật, tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quảng bá về các hoạt động thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đặc biệt quan tâm đầu tư đi mới các phương thức tuyên truyền, quảng bá đến các đối tượng ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh;

- Phối hợp, cung cấp thông tin và đưa tin tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

5. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, tham mưu báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí triển khai Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

6. Các Sở, Ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế tại cơ sở, xây dựng nội dung, bố trí kinh phí hàng năm và tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 265/KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác qun lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ở địa phương; Định kỳ trước 15/11 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Kế hoạch này về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành liên quan: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất kế hoạch xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc trách nhiệm của ngành và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tổ chức tiếp nhận, quản lý công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành và định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 11) tng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phvà các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD50).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2020
Ngày hiệu lực18/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(20/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND 2020 quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đảng lãnh đạo Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND 2020 quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đảng lãnh đạo Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành18/03/2020
        Ngày hiệu lực18/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (20/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND 2020 quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đảng lãnh đạo Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND 2020 quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đảng lãnh đạo Hòa Bình

              • 18/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực