Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp An Giang 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2014; Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch Tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật, tạo lập điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo mục tiêu chung, định hướng tiếp tục thực hiện các Dự án của Chương trình và tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, đảm bảo tính đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí;

- Phát huy tính chủ động và tích cực phối hợp của các doanh nghiệp vào hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 của Ban chỉ đạo Chương trình của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 2016 - 2017:

1.1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Biên soạn các bản tin, sổ tay, tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chính sách tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư, thuế, hải quan, tài nguyên môi trường, giao thông,…

- Cung cấp thông tin pháp lý thường xuyên cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh và doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ pháp chế và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan.

1.2. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

- Tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh; cung cấp thông tin về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét việc xây dựng Chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

* Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Phối hợp, hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các Chương trình phổ biến pháp luật về đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng.

* Cơ quan thực hiện: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

1.3. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

- Xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, tổ chức Công đoàn xây dựng kế hoạch và thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tổ chức vận động Luật gia, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Giai đoạn 2018 - 2019:

- Đẩy mạnh việc thực hiện hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và hội nhập,…

- Phối hợp việc cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho người phụ trách pháp chế của các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, tổ chức Công đoàn xây dựng kế hoạch và thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tổ chức vận động Luật gia, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện.

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cơ quan thực hiện: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt các cam kết quốc tế; đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật của doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

3. Năm 2020:

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc thành lập mô hình “Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp”.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương theo quy định.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh

- Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ động bố trí nhân sự làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tìm hiểu pháp luật và tham gia các lớp tập huấn chương trình hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

6. Công tác thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp. Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 30/5); báo cáo năm (gửi trước ngày 15/11).

7. Kinh phí

Kinh phí bảo đảm cho công tác triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp An Giang 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp An Giang 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp An Giang 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp An Giang 2016 2020

           • 21/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực