Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Huế 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THC HIỆN ĐỀ ÁN TR GIÚP XÃ HI VÀ PHC HI CHC NĂNG CHO NGƯI TÂM THN, NGƯI RI NHIU TÂM TRÍ DA VÀO CNG ĐNG GIAI ĐON 2016 - 2020 TRÊN ĐA BÀN TNH THA THIÊN HU

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020; Công văn số 361/BTXH-CTXH ngày 08/6/2015 của Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án 32, Đề án 1215 giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - ­2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

- Huy động sự tham gia của xã hội đặc biệt là của gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; Phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí bị tâm thần góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

2. Mc tiêu c thể

- 90% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở y tế có đủ điều kiện;

- 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ y tế và công tác xã hội khác;

- 100% người tâm thần lang thang không nơi nương tựa được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng tại Bệnh viện tâm thần Huế, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh;

- 100% gia đình có người tâm thần; gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

- Từng bước phối hợp các nhóm cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội kết hợp với nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại xã, phường, thị trấn có đông đối tượng.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội

- Triển khai phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

- Tchức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội, phòng tránh và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

- Tuyên tuyền bằng nhiều hình thức phong phú đến các cấp, các ngành và cộng đồng về tầm quan trọng của các hoạt động ngăn ngừa, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

2. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và khám chữa bệnh.

- Nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội (xây dựng thêm các khu nhà chức năng) trên cơ sở diện tích đất đã được UBND tỉnh giao thêm và nguồn vốn bố trí từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Quyết định số 1364/QĐ - LĐTBXH ngày 02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2020;

- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh phục vụ cho việc chăm sóc, phục hồi chức năng cho trên 500 người tâm thần theo quy hoạch.

3. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tr giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

- Tăng cường phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, tư vấn cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí;

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế thôn/tổ dân phố, cán bộ y tế trường học về kiến thức, kỹ năng phát hiện sớm các trường hợp học sinh, sinh viên... có biểu hiện tâm thần, rối nhiễu tâm trí, tự kỷ...; Phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và các chính sách của Nhà nước đối với người tâm thần.

4. Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

- Tổ chức hướng dẫn phục hồi chức năng, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí ở tuyến cơ sở cấp xã, cấp huyện;

- Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần;

- Tư vấn, điều trị rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý; tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn chuyển đi tượng tới các dịch vụ chăm sóc phù hợp khác.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người tâm thần tại cộng đồng

- Thường xuyên rà soát người tâm thần đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và các chế độ trợ cấp khác đối với người tâm thần;

- Tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho những hộ gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và khả năng sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

3. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các ngành, đơn vị và địa phương.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác chăm sóc người tâm thần, đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình; tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, trong đó có người tâm thần; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện chương trình; lồng ghép hoạt động trợ giúp người tâm thần vào các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thông qua việc cung cấp tài chính để thực hiện các chương trình, kế hoạch theo định hướng chung của Nhà nước.

3. Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, NRNTT của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; kế hoạch tập huấn kỹ năng cho gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Y tế: Hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và trong các cơ sở Bảo trợ xã hội; Phối hợp triển khai phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm về mặt tâm lý các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên và học viên bị rối nhiễu tâm trí.

4. Sở Tài chính: Có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước; xây dựng văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định hiện hành và nguồn vốn Chương trình mục tiêu để thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên cơ sở tài liệu tuyên truyền do các cơ quan có trách nhiệm cung cấp.

7. Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai Kế hoạch; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

8. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện có trách nhiệm:

a) Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại địa phương;

b) Chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn triển khai các nội dung, giải pháp của Kế hoạch của huyện, thị xã, thành phố;

c) Bố trí một phần ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Kế hoạch.

9. Đề nghị y ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn th: Vận động các tổ chức thành viên và quần chúng nhân nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

VI. CHẾ Đ BÁO CÁO

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các ngành, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; tham mưu nội dung tổ chức họp sơ kết đánh giá giữa kỳ (2017-2018) và tổng kết thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

2. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Thực hiện báo cáo năm trước ngày 30/11, giữa kỳ trước ngày 28/02/2018 và cuối giai đoạn tình hình thực hiện của địa phương cho UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Cục BTXH;
- CT và các PCT UBND tỉnh Nguyễn Dung;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Các đơn vị có tên tại mục V;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Huế 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Huế 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Huế 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Huế 2016 2020

           • 14/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực