Văn bản khác 3700/KH-UBND

Kế hoạch 3700/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3700/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Hà Nam 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3700/KH-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thvà cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sống, những biu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

II. NỘI DUNG

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN: Công ước của Liên hợp quốc về chng tham nhũng; Chỉ thị s33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình 18-CTr/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCTN trên các lĩnh vực

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, các lĩnh vực theo Văn bản số 1965/UBND-NC ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ...

3. Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh”; Văn bản số 2885/UBND-NC ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và xử lý kịp thời các đơn tcáo có liên quan đến tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cp ủy đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh”; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ... Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ...

5. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan Tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; trọng tâm là thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đkịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

7. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đxảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

8. Các đơn vị tiếp tục quan tâm giáo dục về liêm chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

9. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh PCTN.

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 đtriển khai thực hiện có hiệu quả; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ).

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định để phòng ngừa tham nhũng.

- Tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh “về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, tổ chức quán triệt, triển khai các Bộ luật, Luật liên quan đến hoạt động tư pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) khi có hiệu lực.

3. Các Sở, ban, ngành: Rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Sở Tài chính chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức đ PCTN; tng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Thanh tra, kiểm tra công vụ: việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục nâng cao công tác giảng dạy PCTN theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về “đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo”; báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

6. Thanh tra tỉnh:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tổng hợp chung, xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam để báo cáo Thanh tra Chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác minh bạch tài sản thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh kết quả.

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 18-CTr/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- TTTU, TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an t
nh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ; NC, HCTC;
- Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Minh Hi
ế
n

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3700/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3700/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3700/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3700/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Hà Nam 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3700/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Hà Nam 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3700/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Minh Hiến
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 3700/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Hà Nam 2019

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3700/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Hà Nam 2019

          • 14/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực