Văn bản khác 3703/KH-UBND

Kế hoạch 3703/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3703/KH-UBND 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nam 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUT NĂM 2018 TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ NAM

Để triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh kp thời những tn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật.

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về theo dõi thi hành pháp pháp luật với các cơ quan theo dõi ngành, lĩnh vực, địa bàn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018. Ngoài các nội dung theo kế hoạch này, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2018.

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý để đảm bảo triển khai công tác thi hành pháp luật hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Các cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

* Phạm vi theo dõi:

a) Tiếp tục kiểm tra thi hành pháp luật về việc thực hiện các quy định thủ tục hành chính tại các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

b) Theo dõi thi hành pháp luật về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan.

c) Theo dõi thi hành pháp luật về việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến chế độ, chính sách; người dân, doanh nghiệp.

d) Theo dõi thi hành pháp luật về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.

đ) Theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

e) Theo dõi thi hành pháp luật theo chủ đề của Bộ Tư pháp.

* Nội dung theo dõi:

a) Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

b) Kiểm tra tình hình thực thi quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến chế độ, chính sách; người dân, doanh nghiệp; kiểm tra công tác chứng thực.

c) Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và theo chủ đề của Bộ Tư pháp

* Hình thức kiểm tra, theo dõi:

a) Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào nhiệm vụ triển khai, Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật.

- Sản phẩm đu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

b) Ngoài các nội dung theo Kế hoạch này căn cứ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp; tình hình thực tế địa phương, yêu cầu, Chương trình công tác và chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tư pháp có thể lựa chọn nội dung khác phù hợp tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo hiệu quả.

2. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức, người dân và thông tin trên các phương tin thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh;

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.

3. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Bao gồm các lĩnh vực tại khoản 1, 2 mục này và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương mình quản lý).

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

c) Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

a) Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị địa phương theo Kế hoạch này. Gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

b) Sở Tài chính:

Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian thực hiện

Giao Sở Tư pháp bố trí thời gian cụ thể, đảm bảo kết hợp với việc tiến hành kiểm tra các công tác khác để tiết kiệm thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình kiểm tra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Vụ các vấn đề chung về XDPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyn, TP;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CPVP, NC;
- Lưu. VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3703/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3703/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày hiệu lực 22/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3703/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3703/KH-UBND 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nam 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 3703/KH-UBND 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nam 2018
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3703/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày hiệu lực 22/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 3703/KH-UBND 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nam 2018

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3703/KH-UBND 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nam 2018

  • 22/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực