Văn bản khác 3704/KH-UBND

Kế hoạch 3704/KH-UBND năm 2017 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3704/KH-UBND 2017 triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3704/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUT V X LÝ VI PHM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐA BÀN TNH NĂM 2018

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

3. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cthể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc xử lý vi phạm hành chính và trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

b) Sở Tư pháp tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về những vướng mc trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp hoặc các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn, sửa đi, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lut về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hoặc thu thập, tổng hợp các tài liệu đã phát hành phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính: Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành.

b) Các Sở, Ban, ngành: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn.

đ) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2018.

3. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong đó tập trung:

- Kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm như: Xây dựng, Đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông...

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

b) UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III, IV năm 2018.

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình, thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 đối với báo cáo 06 tháng; từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 đối với báo cáo năm,

b) Giao Sở Tư pháp tổng hợp Báo cáo kết quả chung của tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

c) Việc triển khai thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin và khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành ngày 30/12/2016.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

5. Xây dựng cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cấp tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ; UBND các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018; gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- BTP (Cục QLXLVPHC và TDTHPL);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, NC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3704/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3704/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3704/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3704/KH-UBND 2017 triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3704/KH-UBND 2017 triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3704/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3704/KH-UBND 2017 triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3704/KH-UBND 2017 triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2018

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực