Văn bản khác 371/KH-UBND

Kế hoạch 371/KH-UBND năm 2015 về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” do Tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 371/KH-UBND giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức văn hóa thế hệ trẻ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/KH-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THẾ HỆ TRẺ GIAI ĐOẠN 2015 - 2030”

Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

‒ Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 42);

‒ Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; định hướng, tiếp cận văn hóa nước ngoài có chọn lọc trên tinh thần hội nhập, làm đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu nhi;

‒ Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thanh thiếu nhi, tạo môi trường xã hội và điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi giàu lòng yêu quê hương, đất nước; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, vì cộng đồng; nêu cao tinh thần xung kích, tự tin, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

2. Mục tiêu cụ thể

‒ Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị số 42; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên để kịp thời triển khai cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh;

‒ Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên phải được tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của đơn vị;

‒ Tăng cường công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; tăng cường công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; nâng cao trình độ học vấn, ý thức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn đào tạo với thực tiễn;

‒ Thanh niên là học sinh được giáo dục hướng nghiệp; được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện các kỹ năng giúp các em rèn luyện, hoàn thiện nhân cách sống đẹp, sống có ích.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu

a) Chỉ tiêu phấn đấu hàng năm

‒ 100% thanh niên thuộc lứa tuổi học sinh, sinh viên được tiếp cận với nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập (thông qua các hình thức chính khóa và ngoại khóa); tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm để có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

‒ 100% Đoàn phường, xã, thị trấn và trường học xây dựng chương trình và thực hiện phát thanh học đường để tuyên truyền, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng và phòng chống tệ nạn xã hội cho thế hệ trẻ;

‒ 100% các trường học không có bạo lực học đường, không có học sinh vi phạm pháp luật, vận chuyển, buôn bán các chất ma túy và tệ nạn xã hội;

‒ 100% học sinh, sinh viên được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thuộc 5 Điều Bác Hồ dạy và đăng ký làm theo 1 đến 2 phần việc cụ thể.

b) Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025

‒ 100% các trường thực hiện tốt và có hiệu quả thực chất phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nhận chăm sóc các di tích lịch sử, công trình văn hóa của địa phương và chăm sóc phụng dưỡng mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách, để giáo dục truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

‒ 90% thanh niên là học sinh được giáo dục hướng nghiệp; có ít nhất 90% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; có hơn 90% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện các kỹ năng giúp các em rèn luyện, hoàn thiện nhân cách sống đẹp, sống có ích.

‒ 100% các trường phổ thông trong tỉnh có phòng truyền thống.

II. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

‒ Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của giới trẻ hiện nay, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ;

‒ Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu giáo dục, vui chơi giải trí lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch các hoạt động dã ngoại phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi;

‒ Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng các điển hình, tiên tiến. Phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, đài phát thanh của địa phương; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi;

‒ Tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi các cấp. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, … làm công tác giáo dục thế hệ trẻ.

2. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trưởng thành

‒ Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên;

‒ Củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú đa dạng cho thanh thiếu nhi, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn và phát triển bền vững những giá trị văn hóa của người Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ có ý thức tự trọng, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội;

‒ Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, ngăn chặn có hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng của thế hệ trẻ, nhất là các trang mạng xã hội. Khuyến khích, tạo điều kiện các cơ quan, tổ chức có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa sáng tác và phổ biến các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật góp phần định hướng, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát triển các loại hình vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Xây dựng môi trường văn hóa công sở; khu dân cư tiên tiến; gia đình văn hóa; tích cực tham mưu lãnh đạo, chính quyền các cấp các phương án đầu tư xây dựng mới thiết chế văn hóa, giáo dục của Đoàn như: Nhà văn hóa thiếu nhi tại các huyện, thị, thành phố; khu vui chơi dành cho thiếu nhi; trung tâm giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên,…;

‒ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học”;

‒ Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh, sinh viên về lịch sử hào hùng của dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam; bồi dưỡng và nâng cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; thực hiện cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta” gắn với các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu, lễ hội văn hóa nhằm cổ vũ thanh thiếu nhi bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; tổ chức các hoạt động học tập và tìm hiểu đất nước con người Việt Nam về địa lý, lịch sử, dân tộc, ngôn ngữ, phong tục tập quán, hệ thống chính trị, kinh tế, tín ngưỡng - tôn giáo, văn hóa - xã hội;

‒ Phát huy vai trò các tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở các trường học trong việc tập hợp đoàn kết thanh thiếu nhi, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục thông qua đổi mới sinh hoạt chi đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; duy trì và phát triển mới các câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, chú trọng bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thông qua thử thách, rèn luyện từ môi trường thực tiễn;

‒ Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động như: Tháng Thanh niên, chiến dịch Hè tình nguyện, chương trình “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”,…

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

‒ Tiếp tục quan tâm, chăm sóc bảo vệ thanh thiếu nhi. Phối hợp với nhà trường, gia đình, xã hội, các ban ngành đoàn thể có liên quan giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên phát triển toàn diện, thích nghi với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay;

‒ Xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường và địa bàn dân cư; đề cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong giáo dục, quản lý thanh thiếu niên; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện đối với học sinh, sinh viên;

‒ Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức các phong trào mang tính thiết thực, phát động các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến và trưởng thành;

‒ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác và sống có văn hóa, nghĩa tình;

‒ Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức công dân; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi

‒ Tăng cường công tác giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với sự tham gia phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, các đoàn thể. Chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ;

‒ Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh thiếu nhi, đấu tranh phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong thanh thiếu nhi;

‒ Đề cao việc nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện phấn đấu trong học sinh, sinh viên;

‒ Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống của người Việt Nam;

‒ Cụ thể hóa các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa phù hợp của tổ chức Đoàn với các đối tượng thanh thiếu nhi, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp;

‒ Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là ma tuý, mại dâm, mê tín dị đoan), an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết theo quy định.

2. UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị: Cụ thể hóa Kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; phối hợp các sở, ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều phương thức, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; định kỳ sơ kết hàng năm (kể từ năm 2016) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua cơ quan thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo) theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp các đơn vị và địa phương liên quan tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

4. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang: Thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về truyền thống lịch sử, cách mạng quê hương, đất nước; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thanh thiếu niên, học sinh.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, chỉ đạo việc lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ vào các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm,…

7. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan biên soạn tài liệu, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, có trách nhiệm phối hợp các đơn vị và địa phương liên quan định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao,… lành mạnh cho thanh thiếu niên tham gia, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa. Quan tâm đầy đủ công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong:

‒ Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác định những nội dung và giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả; cụ thể hóa các nội dung công việc vào chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các ngành để cùng tham gia thực hiện, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, hội viên, đội viên;

‒ Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tầm quan trọng của việc giáo dục tuyên truyền lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chủ trì, xây dựng Kế hoạch giáo dục tuyên truyền phẩm chất, giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam như: Lòng yêu nước, cần cù, thông minh sáng tạo trong lao động sản xuất; có lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương, đồng thời định hướng các giá trị đạo đức của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Xây dựng chương trình hành động cụ thể với nội dung, giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức trong công tác giáo dục tuyên truyền lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 371/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu371/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 371/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 371/KH-UBND giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức văn hóa thế hệ trẻ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 371/KH-UBND giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức văn hóa thế hệ trẻ An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu371/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 371/KH-UBND giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức văn hóa thế hệ trẻ An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 371/KH-UBND giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức văn hóa thế hệ trẻ An Giang

           • 17/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực