Văn bản khác 3741/KH-UBND

Kế hoạch 3741/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3741/KH-UBND 2019 Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3741/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua) và Công văn 1097/BTĐKT-VIII, ngày 10/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, về việc tổ chức các phong trào thi đua; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của tỉnh và các khối thi đua;

b) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, liên tục, thường xuyên, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị;

c) Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng:

a) Tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Lực lượng vũ trang, Đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị, địa phương);

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

2. Nội dung thi đua:

a) Đối với tập thể:

- Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Triển khai thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vi sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, coi đây là khâu quan trọng, then chốt trong nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và cả giai đoạn. Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

- Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương, các khối thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, đề xuất biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào thi đua ở một đơn vị, địa phương.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể

- Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm “Đơn giản - thân thiện - đúng hẹn”; Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại các đơn vị, địa phương, được đánh giá loại tốt.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với cá nhân

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Ngoài ra, khi xét, đánh giá thành tích của các đơn vị, địa phương hoặc cá nhân là người đứng đầu đơn vị, địa phương, cần xem xét, lấy kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương làm cơ sở để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Hình thức khen thưởng

a) Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các đơn vị, địa phương.

b) Khen thưởng cấp cơ sở

Mỗi đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết và xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền; trên cơ sở đó lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị cấp trên khen thưởng.

c) Khen thưởng cấp tỉnh

- Khen thưởng sơ kết, tổng kết:

+ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết, xét trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương.

d) Khen thưởng cấp Nhà nước: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua (lồng ghép Hội nghị của tỉnh để tổ chức phát động Phong trào thi đua vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020).

2. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

3. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng: Được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương liên hệ về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-Chủ tịch,các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Các Doanh nghiệp tham gia Khối thi đua;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3741/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3741/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3741/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3741/KH-UBND 2019 Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3741/KH-UBND 2019 Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Quảng Trị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3741/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành16/08/2019
        Ngày hiệu lực16/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3741/KH-UBND 2019 Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Quảng Trị

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3741/KH-UBND 2019 Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Quảng Trị

             • 16/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực