Văn bản khác 3747/KH-UBND

Kế hoạch 3747/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3747/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Cao Bằng 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp nhằm thay đi nhận thức, khơi dậy tim năng, sức sáng tạo của học sinh, sinh viên;

b. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường;

c. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tt nghiệp.

2. Mc tiêu c thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phthông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (bao gồm cả trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp) được tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường cao đẳng và trường trung cấp;

- 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

a) Học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

b) Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường cao đẳng, trường trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

2. Phạm vi áp dụng

a) Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

b) Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Các sở, ngành, địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

- Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

- Định kỳ tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

- Tham gia các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

- Khuyến khích các trường cao đẳng và trường trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng và trường trung cấp;

- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng và trường trung cấp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa,...;

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường đ hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên của các trường trên cùng địa bàn, khu vực; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các trường cao đng và trường trung cấp;

- Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

- Các trường cao đẳng và trường trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường;

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ hc sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa;

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp

- Hướng dẫn các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp trong các nhà trường;

- Hướng dẫn quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên;

- Hướng dẫn các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN Đ ÁN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và các nguồn tài chính hp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán chi tiết kinh phí, thực hiện và quyết toán hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp; Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan Thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này;

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học phổ thông và trung tâm thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Hằng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch.

2. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Hằng năm, rà soát, báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện kết quả hỗ trợ đối với hoạt động khởi sự doanh nghiệp của học viên, sinh viên, báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung;

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học viên, sinh viên kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Chủ trì, phi hp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan tại Kế hoạch này.

3. S Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tiềm năng với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp với các hot động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (khi có quỹ và đi vào hoạt động);

- Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vn tại các cơ sở giáo dục đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp;

- Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đxây dựng các chương trình liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính

- Hướng dẫn kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch của các sở, ngành, địa phương;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về học sinh, sinh viên khởi nghiệp; chỉ đạo và hướng dẫn hệ thng thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các địa bàn dân cư.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, các cơ sở giáo dục và đào tạo tại địa phương thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương;

- Hằng năm báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng

- Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về chương trình khi nghiệp;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Cao Bằng, Đài PT - TH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
-
VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, CVTH, TT thông tin;
- Lưu:
VT, VX (Tr b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3747/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3747/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3747/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3747/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Cao Bằng 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3747/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Cao Bằng 2025
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3747/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3747/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Cao Bằng 2025

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3747/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Cao Bằng 2025

           • 16/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực