Văn bản khác 3764/KH-UBND

Kế hoạch 3764/KH-UBND năm 2015 xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng đã được thay thế bởi Kế hoạch 958/KH-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2019.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3764/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

K HOẠCH

HÀNH ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a); Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ v phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng;

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9471 /VPCP-KGVX ngày 16/11/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử. y ban nhân dân tỉnh Cao Bng ban hành Kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YU

1. Mục tiêu

Hình thành mô hình Chính quyền điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 100% cơ quan UBND huyện, thành phố được ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa để thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trên 50% UBND các huyện, thành phố có thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dng điền và gửi trực tuyến các mu văn bản đến cơ quan, t chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý h sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, t chức cung cp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Phấn đấu đến hết năm 2020, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

- Phấn đấu nâng cao các nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), h tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI) của tnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Bố trí đủ ngân sách cho xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

2. Triển khai các giải pháp đ nâng cao cả ba nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI);

3. Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ cấp tnh đến cấp huyện, cấp xã. Tạo lập môi trường điện tử đ người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp trong tỉnh;

4. Triển khai cung cấp dịch vụ công qua mạng điện tử theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Thiết lập, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, lên cổng dịch vụ công Quốc gia;

5. ng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử);

6. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền. Đẩy mạnh triển khai đưa hạ tầng di động và Internet về vùng sâu, vùng xa. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT, tập trung vào các giải pháp sau:

a) Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

b) Khẩn trương triển khai các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của sở, ngành, địa phương; xây dựng, ban hành và cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 của các sở, ngành, địa phương. Nghiên cứu, triển khai để cung cấp dịch vụ công mức độ 4 theo danh mục nhóm các dịch vụ công trực tuyến được ưu tiên cung cấp mức độ 4 tại các tnh, thành phố được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT (theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg) thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: Phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp ... để cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

c) B sung, nâng cấp và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến ca các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia;

d) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tnh;

đ) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các th tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân;

Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với H thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

e) Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Văn phòng Chính phủ; kết nối, liên thông phần mềm qun lý văn bản điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

g) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP và Kế hoạch hành động này và có các hình thức khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt; có các biện pháp, chế tài đi với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Văn phòng UBND tỉnh

a) Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tăng cường gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước qua hệ thng liên thông;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, UBND huyện/thành phố trên cổng thông tin điện tử tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia;

c) Thiết lập hệ thống điện tử lấy ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác nhm giảm giy tờ, thời gian xây dựng văn bản;

d) Phi hợp với các sở, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử tỉnh;

đ) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ s thành phần dịch vụ công trực tuyến (OSI) của tỉnh;

e) Chủ trì kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh;

b) Ch trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tnh xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch hàng năm thực hiện các nội dung của Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, hoàn thành trước ngày 01/01/2017; tổ chức triển khai phần mềm quản lý văn bản đối với các cơ quan chưa có hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu liên thông;

d) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần hạ tầng viễn thông (TII) của tỉnh;

đ) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất bố trí đủ ngân sách hàng năm cho xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh;

e) Thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính quyền điện tử tỉnh;

g) Chủ trì, phối hợp với S Nội vụ các cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đối với loại chi cho CNTT;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, gii pháp xây dựng Chính quyền điện tử.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử;

b) Chủ trì, phối hợp với các s, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử;

c) Công bố đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh trên Trang tin thông tin điện tử doanh nghiệp và đầu tư Cao Bằng;

d) Cung cấp trực tuyến dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội;...

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ s thành phần nguồn nhân lực (HCI) của tỉnh;

b) Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh;

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học, sách giáo khoa điện tử.

8. Sở Giao thông Vận tải

a) Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành đã được cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu triển khai các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của ngành có nhu cầu giao dịch lớn trên phạm tỉnh;

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt về quản lý hạ tầng, tổ chức điều hành giao thông.

9. S Tài Nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế;

b) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường;...

10. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với việc cấp giấy phép xây dựng (cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; nhà riêng lẻ; công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tôn giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình quảng cáo);

b) Công khai các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

11. Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành đã được cung cấp trên phạm vi toàn quốc;

b) Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết qu giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền trong tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các s, ngành, địa phương rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính của tỉnh.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tiêu chun, đo lường, cht lượng; thông tin, thng kê khoa học và công nghệ;

b) Hướng dẫn việc sử dụng ngân sách chi cho khoa học và công nghệ cho công tác ứng dụng CNTT và các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

13. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành đã được cung cấp trên phạm vi toàn quốc;

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch.

14. Sở Y tế

a)Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với vic cấp chứng ch hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp phép hoạt động cơ s khám bệnh, chữa bệnh;

b) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý hệ thống y tế.

15. S Nội vụ

a) Thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT. Đy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh (cấp huyện, thành phố);

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính;

c) ng dụng CNTT để thực hiện công tác thi tuyển, nâng ngạch công chức;

d) Đẩy mạnh và triển khai thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác quản lý cán bộ, công chức.

16. Sở Công Thương

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại điện t trên địa bàn tỉnh.

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với việc kiểm định động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

18. Sở Ngoại vụ

Thực hiện ứng dụng CNTT vào quản lý công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia.

19. Thanh tra tỉnh

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai việc kết luận giải quyết qua mạng điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

20. Ban Dân tộc

Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý công tác dân tộc.

21. Ban Quản lý Khu kinh tế

Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

22. Công an tnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và triển khai các giải pháp kỹ thuật trong các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Th trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả ứng dụng CNTT của cơ quan mình; phân công một đồng chí cấp phó trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng và phát triển CNTT;

2. Các sở, ngành, địa phương

a) Tập trung chỉ đạo quán triệt, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch hành động này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý;

b) Nghiên cứu lồng ghép các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này vào kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020, kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của cơ quan, đơn vị mình;

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của sở, ngành, địa phương; có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp ch đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả;

d) Rà soát lại những chỉ tiêu liên ngành, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của cơ quan mình, đồng thời tăng cường phối hợp với các s, ngành, địa phương liên quan để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đ ra trong Kế hoạch; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thm quyền ca mỗi cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và triển khai các giải pháp được nêu tại Kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Tham mưu định kỳ hàng quý, năm xây dựng báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Thông tin và Truyền thông;
-
TT. Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh, TT.UBND tnh;
-
Các s, ban, ngành;
-
UBND các huyện,TP;
-
Cổng Thông tin điện tử tnh;
-
Lưu: VT, VX (G 02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3764/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3764/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3764/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3764/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản gốc Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng

        Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3764/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử Cao Bằng