Văn bản khác 3795/KH-UBND

Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3795/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3795/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

K HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nhằm triển khai thi hành Luật được kịp thời, thng nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tư pháp; đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut

a) Tổ chức quán triệt thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực Hội đồng nhân dân, nh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Phổ biến nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, các trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Việc tuyên truyền, ph biến được thực hiện bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở thông tin và truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Ban hành văn bản, đ xut sửa đi, b sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mi các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp làm đầu mối tổng hp kết quả rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành; HĐND, UBND các huyện, thành ph trực tiếp thực hiện rà soát và gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành:

+ UBND xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành trước ngày 31 tháng 1 năm 2016, báo cáo y ban nhân dân cấp huyện kết quả rà soát;

+ UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp mình ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 29 tháng 2 năm 2016, báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát;

+ Các sở, ban, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cùng cấp có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 29 tháng 2 năm 2016, báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát;

+ Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về Bộ Tư pháp trước ngày trước ngày 31 tháng 3 năm 2016;

3. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian trình UBND tỉnh: Qúy III năm 2016.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức của HĐND, UBND các cấp, công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thm định, thẩm tra, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính được bồi dưỡng mỗi năm một lần.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Hoàn thiện, phát triển sở dữ liệu về văn bản pháp luật, s dữ liu về thủ tc hành chính.

Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành, sự thay đổi của các thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các quan, t chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thẩm định, thm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh; HĐND và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 30 tháng 4 năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả rà soát;

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp trước ngày 29 tháng 5 năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát đội ngũ công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thm định, thm tra, kim tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp đ có biện pháp bố trí công chức đủ năng lực làm công tác này.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết trin khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương mình.

2. Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

3. Sở Tư pháp theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Sở Tư pháp theo số ĐT: 0263850983) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (B/c);
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, PCVP UBND tỉnh,
-
Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
Báo Cao Bằng;
-
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Lưu: VT, NC (L02b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân
Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3795/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3795/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3795/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3795/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3795/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3795/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3795/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3795/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cao Bằng

           • 29/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực